Valitusosoitus oli virheellinen, kun siinä ei ollut mainintaa määräajan pättymishetkestä eikä sähköisestä asioinnista

13.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus

Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasiassa antamaan päätökseen
liitetyssä valitusosoituksessa oli todettu muun ohella, että
valituskirjelmä oli toimitettava Maahanmuuttovirastolle.
Valitusosoituksessa ei kuitenkaan ollut säädettyjen määräaikain
laskemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaista mainintaa siitä,
että valitusasiakirjojen tuli olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusosoituksessa ei
ollut myöskään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain 7 §:n 2 momentin mukaista mainintaa siitä, että valitus voidaan
toimittaa Maahanmuuttovirastolle sähköisesti, eikä siihen sisältynyt
viraston kanssa sähköisessä asioinnissa käytettävää yhteystietoa.
Valitusosoitus oli mainituista syistä virheellinen.

Hallinto-oikeuden
olisi tullut hallintolainkäyttölain 30 §:n 1 momentin nojalla tutkia
muutoksenhakijan valitusajan viimeisenä päivänä toimitettu valitus siitä
huolimatta, että se oli jätetty sähköpostitse viraston aukioloajan
päättymisen jälkeen. Kun huomioon otettiin hallintolainkäyttölain 26 §:n
2 momentti sekä ulkomaalaislain 197 §:n 1 momentti, ei asian
arvioinnissa ollut merkitystä sillä, että muutoksenhakija oli
toimittanut valituskirjelmänsä valitusosoituksen ohjauksesta poiketen
hallinto-oikeudelle Maahanmuuttoviraston sijasta.

Hallinto-oikeuden
päätös, jolla valitus oli jätetty myöhästyneenä tutkimatta, kumottiin
ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle lainmukaisessa järjestyksessä
käsiteltäväksi.

Ks. ja vrt. myös KHO 2007:58

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments