Generic filters
Exact matches only
6.9.2016 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ennakkoratkaisuperusteella kun kyse laittoman kotietsinnän korvauksesta

KKO:2016:57 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys Korkein oikeus oli päätöksessään KKO 2014:58 katsonut, että kotietsintä oli toimitettu A:n asunnossa syyskuussa ja lokakuussa 2011 vastoin pakkokeinolain säännöksiä ja palauttanut A:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkittavaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus velvoitti valtion suorittamaan A:lle korvaukseksi kotirauhan ja yksityisyyden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-ennakkoratkaisuperusteella-kun-kyse-laittoman-kotietsinnan-korvauksesta/
31.7.2016 Oikeusuutiset

EOA: Kotietsinnällä ei ollut edellytyksiä kun poliisi tutki huumelähetyksen saaneen kodin kuukausia lähetyksen takavarikon jälkeen

Kotietsinnän tulee perustua tiettyyn rikokseen kohdistuvaan epäilyyn. Etsintään ryhdyttäessä on oltava selvillä, minkä rikoksen tutkimiseksi etsintä toimitetaan ja mihin rikosepäily perustuu ja mitä etsinnällä pyritään löytämään. On sinänsä selvää, että huumausaineen lähettäjää on ollut perusteltua epäillä rikoksesta. Tätä huumausaineen levittämistä ei kuitenkaan ole kirjattu kotietsinnän perusteeksi. Jos kotietsintä olisi tehty…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/eoa-kotietsinnalla-ei-ollut-edellytyksia-kun-poliisi-tutki-huumelahetyksen-saaneen-kodin-kuukausia-lahetyksen-takavarikon-jalkeen/
22.6.2016 Oikeusuutiset

EOA: Poliisi teki vastoin omaa käsitystään kotietsinnän

Poliisi ei omasta mielestään tehnyt kotietsintää kun he tarkastivat kasvatetaanko asunnossa kannabista Poliisipartion käsityksen mukaan se ei tehnyt kotietsintää. Komisario B on jäänyt siihen käsitykseen, ettei partio käynyt asunnossa sisällä. Kotietsintämääräys onkin peruutettu eikä pöytäkirjaa ole laadittu.Katson kuitenkin olevan selvää, että asiassa on toimitettu kotietsintä. Komisario B on antanut etsinnästä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/eoa-poliisi-teki-vastoin-omaa-kasitystaan-kotietsinnan/
8.6.2016 Oikeusuutiset

Savon Sanomien mukaan kotietsinnän edellytyksiä tutkitutetaan nykyään noin sata kertaa vuodessa

Kotietsinnän voi tehdä myös poliisipartio päällystöesimiehen luvalla. Usein etsintöjä tekevät myös rikostutkijat. Savon Sanomat kävi talven ja kevään aikana läpi etsintäpäätöksiä Kuopiosta ja Helsingistä. Niistä suurimmassa osassa oikeudella ei ollut mitään moitittavaa poliisin toimista. Vuosittain etsintöjen määrät vaihtelevat ja mihin rikoksiin ne liittyvät. Yleisimmin kotietsintä tehdään huumerikoksen takia, mutta etsinnät…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/savon-sanomien-mukaan-kotietsinnan-edellytyksia-tutkitutetaan-nykyaan-noin-sata-kertaa-vuodessa/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

HelHO:2015:19 Paikanetsintä Erityinen kotietsintä Pakkokeinolaki Takavarikko Käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin hakemus on perustunut paikanetsintää koskeviin pakkokeinolain säännöksiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 29.5.2016 antamassaan erityistä kotietsintää koskevassa ratkaisussaan (2657/4/14) todennut, että etsinnän kohteella on katsoessaan poliisin toimittaman paikanetsinnän erityiseksi kotietsinnäksi, mahdollisuus saattaa etsinnän laillisuus tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/se-oliko-kyse-paikanetsinnasta-vai-erityisesta-kotietsinnasta-on-saatettavissa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
4.9.2015 Oikeusuutiset

EOA: Kotietsinnästä ei ole kyse kun poliisi menee kerrostalon rappukäytävään tarkastamaan kannabiksen hajua

Porraskäytävään meneminen ei ollut kotirauhaan puuttumista tavalla, joka vaatisi erityistä toimivaltanormia. … Olen samaa mieltä siitä, että poliisilain 2 luvun 6 § ei tässä tapauksessa ole antanut poliisimiehille toimivaltaperustetta mennä porraskäytävään. Kyse ei ole ollut tuossa lainkohdassa tarkoitetun kaltaisesta välittömästä vaaratilanteesta. En yleisemminkään voi yhtyä em. oikeuskirjallisuudessa esitettyyn näkemykseen. Lähtökohtaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eoa-kotietsinnasta-ei-ole-kyse-kun-poliisi-menee-kerrostalon-rappukaytavaan-tarkastamaan-kannabiksen-hajua/
23.3.2015 Oikeusuutiset

SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä Arviointityön tavoitteena oli selvittää, ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat ennaltaehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja terroristisia uhkia. Erityisesti tuli selvittää, onko viranomaisilla riittäviä keinoja ennalta estää tai paljastaa yhteiskunnan kannalta kaikkein vakavimpia rikoksia. Räsänen pitää asiaa kiireellisenä. – Olen syksyllä antanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sm-ministeri-rasanen-lakihanke-poliisin-tiedonhankintasaannoksista-tarpeen/
29.10.2014 Oikeusuutiset

SM: Poliisin tiedonhankintasäännösten kattavuutta selvitetään

Sisäministeriö tarkentaa viime viikkoista tiedotettaan toimenpiteistä terrorismin uhan vähentämiseksi. Tiedotteessa sanottiin, että ministeriö käynnistää lainsäädäntöhankkeen jossa arvioidaan ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat vastaamaan muuttuneeseen terrorismin uhkatilanteeseen Kyseessä on kuitenkin selvityshanke eli ministeriössä on tarkoitus lähiaikoina selvittää pitäisikö poliisin tiedonhankintasäännöksiin tehdä muutoksia muuttuneen uhkatilanteen takia. Hankkeessa arvioidaan muun muassa voidaanko poliisilain…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/sm-poliisin-tiedonhankintasaannosten-kattavuutta-selvitetaan/
27.8.2014 Oikeusuutiset

Kotietsinnät todettiin perusteettomiksi ja/tai laittomiksi

Huumaantuneena ajamisesta epäillyn kotona tehdylle etsinnälle ei perustetta ja menettely oli lain vastainen. Korvausvaatimukset on tutkittava.   KKO:2014:58 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Kysymys kotietsinnän edellytyksenä olevaa rikosepäilyä koskevan “syytä epäillä” -kynnyksen arvioimisesta ja suhteellisuusperiaatteen merkityksestä huumausaineen käyttörikosepäilyn vuoksi toimitetun kotietsinnän asianmukaisuuden arvioinnissa. Kysymys myös kotietsinnästä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/kotietsinnat-todettiin-perusteettomiksi-ja-tai-laittomiksi/
12.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013

Määrä oli 6 300 pakkokeinoa (2,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna Pakkokeinoista kolmannes oli päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2013 Päihtyneenä säilöönotettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-poliisi-tulli-ja-rajavartiolaitos-suorittivat-210-300-pakkokeinoa-vuonna-2013/