Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

27.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:19

Paikanetsintä
Erityinen kotietsintä
Pakkokeinolaki
Takavarikko

Käräjäoikeus
on jättänyt tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin hakemus on
perustunut paikanetsintää koskeviin pakkokeinolain säännöksiin.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 29.5.2016 antamassaan erityistä
kotietsintää koskevassa ratkaisussaan (2657/4/14) todennut, että
etsinnän kohteella on katsoessaan poliisin toimittaman
paikanetsinnän erityiseksi kotietsinnäksi, mahdollisuus saattaa
etsinnän laillisuus tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain 8
luvun 18 §:ssä säädetyllä tavalla. Tuomioistuimen on
tällöin arvioitava, onko kysymys vastoin poliisin näkemystä
erityisestä kotietsinnästä, jonka edellytysten ja menettelyn
arvioimiseen tuomioistuimella on toimivalta.

Käräjäoikeuden
tuomiossa todetuin tavoin pakkokeinolain 8 luvun 14 §:ssä on
lueteltu lainkohdat, joita paikanetsinnässä noudatetaan.
Paikanetsinnän edellytyksiä ei voi pakkokeinolain 8 luvun 18 §:n
perusteella saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Hakemuksessa on
kuitenkin väitetty, että kysymys on ollut paikanetsinnän sijasta
erityisestä kotietsinnästä. Käräjäoikeus ei ole siten
lausumillaan perusteilla saanut jättää hakemusta tutkittavaksi
ottamatta. Viivytyksen välttämiseksi hovioikeus on tutkinut asian.

===

Asiamiehen
ja oikeudenkäyntiavustajan käsitettä ei edellä korkeimman
oikeiden ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaan voida tulkita
laajentavasti. Tilitoimiston ei pelkästään sen toiminnan luonteen
perusteella voida katsoa toimivan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
23 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamana asiamiehenä tai
oikeudenkäyntiavustajana, eikä hakija ole myöskään esittänyt
seikkoja, joiden perusteella tilotoimistoa voitaisiin sen hallussa
pitämien asiakkaidensa tietojen perusteella pitää edellä
tarkoitettuna asiamiehenä tai avustajana. Tämän vuoksi erityistä
kotietsintää koskevat säännökset eivät tule sovellettavaksi
asiassa. Kysymys on siten ollut paikanetsinnästä.

Asiassa
ei myöskään ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin
päätellä, että takavarikko olisi perustunut muiden kuin etsinnän
perusteena olleiden tietojen selvittämiseen.

Käräjäoikeuden
päätöksessä mainituin perustein paikanetsintää ei voida saattaa
tuomioistuimen ratkaistavaksi.

C
on ilmoittanut, että kaikki takavarikoitu omaisuus oli palautettu
kokonaisuudessaan tilitoimistolle ja tilitoimiston hallusta kopioitu
data oli hävitetty. Näin ollen vaatimus takavarikon kumoamisesta on
hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments