Generic filters
Exact matches only
9.4.2021 Oikeusuutiset

Ehdollinen hankintapäätös oli lainvastainen, hankintayksikön hyvitysmaksu alennettin 60 000 euroon

KHO:2021:40 Julkinen hankinta – Ehdollinen hankintapäätös – Hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman turvaaminen – Tarjoajan sitoutuminen tarjouspyyntöön – Hyvitysmaksu – Hankinnan arvo – Hyvitysmaksun määrä Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ensinnäkin kysymys siitä, oliko hankintapäätöksessä voitu asettaa voittaneen tarjoajan kanssa tehtävän hankintasopimuksen edellytykseksi se, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/ehdollinen-hankintapaatos-oli-lainvastainen-hankintayksikon-hyvitysmaksu-alennettin-60-000-euroon/
4.3.2021 Oikeusuutiset

Oliko lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevassa kilpailutuksessa kysymys hankintasopimuksesta vai käyttöoikeussopimuksesta?

KHO:2021:29 Julkinen hankinta – Lääkkeiden koneellinen annosjakelu – Palveluhankintasopimus – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Palvelusta suoritettava vastike – Toiminnallisen riskin siirtäminen Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevassa kilpailutuksessa kysymys hankintalain liitteessä E tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluita koskevasta hankintasopimuksesta vai mainitussa liitteessä tarkoitettuja sosiaali ja terveyspalveluita koskevasta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/oliko-laakkeiden-koneellista-annosjakelua-koskevassa-kilpailutuksessa-kysymys-hankintasopimuksesta-vai-koskevasta-kayttooikeussopimuksesta/
18.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme julkista hankintaa koskevaa vuosikirjaratkaisua

KHO:2020:148 Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osoittamiseksi hyväksyttävä selvitys – Soveltuvuusvaatimuksen täyttämisen osoittaminen muulla vastaavalla selvityksellä – Luottoluokitusta koskeva vaatimus KHO:2020:147 Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Hankintayksikön harkintavalta valita noudatettava menettely kansallisen hankinnan kilpailuttamisessa – Poikkeuksellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholta-kolme-julkista-hankintaa-koskevaa-vuosikirjaratkaisua/
15.12.2020 Oikeusuutiset

Kun päätös oli lähetetty asianosaisen ilmoittamaan ilmeisen virheelliseen sähköpostiosoitteeseen, ei valitusaika alkanut kulua

KHO:2020:142 Julkinen hankinta – Hankintapäätöksen tiedoksisaanti – Virheellinen sähköpostiosoite – Valituksen tutkiminen Hankintapäätös oli lähetetty tiedoksi valittajalle käyttäen tämän päätöksen tiedoksiantoa varten antamaa sähköpostiosoitetta. Valittajan ilmoittamassa sähköpostiosoitteessa oli kuitenkin ollut virheellisesti o-kirjaimen sijaan ö-kirjain. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijalla on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. On yleisesti tunnettua, että kansallisia merkkejä sisältävien…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kun-paatos-oli-lahetetty-asianosaisen-ilmoittamaan-ilmeisen-virheelliseen-sahkopostiosoitteeseen-ei-valitusaika-alkanut-kulua/
28.9.2020 Oikeusuutiset

KKV: Veikkauksen keskuspelijärjestelmän hankinta oli lainvastainen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 28.9.2020 antaman päätöksen mukaan Veikkaus Oy ei noudattanut hankintalakia tehdessään olennaisia muutoksia keskuspelijärjestelmän hankintasopimukseen. KKV alkoi selvittää Veikkauksen keskuspelijärjestelmän hankintaa samoihin aikoihin, kun se nousi julkiseen keskusteluun tammikuussa 2020. Alun perin Veikkaus ja IGT olivat tehneet vuonna 2004 sopimuksen keskuspelijärjestelmän kehittämisestä ja hankinnasta. Vuonna 2018 osapuolet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kkv-veikkauksen-keskuspelijarjestelman-hankinta-oli-lainvastainen/
28.2.2020 Oikeusuutiset

KELAn sairausvakuutuksesta korvattavia kuljetuksia koskeva hankinta oli virheellinen

MAO:57/20 Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy > Kansaneläkelaitos, julkinen hankinta – palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – hankintailmoituksen virheellisyys Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.11.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksesta korvaamien matkojen ja palvelujen hankinnasta Uudenmaan maakunnan alueelle ajalle 1.4.2019–31.12.2021 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle. Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön johtaja on 20.12.2018…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kelan-sairausvakuutuksesta-korvattavia-kuljetuksia-koskeva-hankinta-oli-virheellinen/
18.12.2019 Oikeusuutiset

Hankinnassa käytetty malli, jossa laatupisteiden saamisen edellytyksenä oli, että tarjoaja nimeää tulkit seitsemän kuukautta ennen palvelun tuottamisen alkamista, oli markkinoille pyrkivää tai toimintaansa laajentavaa tarjoajaa syrjivä

KHO:2019:162 Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Tulkkauspalvelut – Vertailuperusteiden asettaminen – Palvelua toteuttavan henkilön nimeäminen tarjouksessa – Rekrytoitava henkilö – Pisteytysmalli – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Puitejärjestely Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Kansaneläkelaitos menetellyt kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hankinnassa-kaytetty-malli-jossa-laatupisteiden-saamisen-edellytyksena-oli-etta-tarjoaja-nimeaa-tulkit-seitseman-kuukautta-ennen-palvelun-tuottamisen-alkamista-oli-markkinoille-pyrkivaa-tai-toimint/
14.11.2019 Oikeusuutiset

Tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaatimukset edellyttivät hankinnassa, että soveltuvuus voitiin osoittaa muullakin selvityksellä

KHO:2019:145 Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan soveltuvuus – RALA-pätevyys – Yleiset hankintaoikeudelliset periaatteet Asiassa oli kysymys siitä, oliko markkinaoikeus voinut arvioida, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli kansallisessa hankinnassa edellyttänyt tarjoajalta Rakentamisen Laatu Rala ry:n RALA-pätevyyttä eikä tarjoajan soveltuvuutta ollut ollut mahdollista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/tarjoajien-syrjimattoman-kohtelun-vaatimukset-edellyttivat-hankinnassa-etta-soveltuvuus-voitiin-osoittaa-muullakin-selvityksella/
21.10.2019 Oikeusuutiset

Tarjoajan aiempi laiminlyönti ja tekemättömästä työstä laskuttaminen oikeuttivat sulkemaan sen pois uudesta julkisesta hankinnasta

KHO:2019:132 Julkinen hankinta – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Harkinnanvarainen poissulkemisperuste – Sopimusrikkomus – Aikaisemman hankintasopimuksen purkaminen – Tarjoajan korjaavat toimenpiteet – Vireillä oleva oikeudenkäynti käräjäoikeudessa – Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa hankintayksikön valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt väylänhoidon palveluhankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tarjoajan-aiempi-laiminlyonti-ja-tekemattomasta-tyosta-laskuttaminen-oikeuttivat-sulkemaan-sen-pois-uudesta-julkisesta-hankinnasta/
25.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: KKV:lla ei toimivaltaa puuttua hankintaan, joka oli aloitettu ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Naantalin kaupunki – kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – toimivalta – tutkimatta jättäminen Nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely on siis aloitettu jo ennen 1.1.2017 eli ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa. Näin ollen KKV:llä ei ole ollut toimivaltaa tehdä markkinaoikeudelle esitystä seuraamuksen määräämisestä liittyen edellä todettuun hankintamenettelyyn. KKV:n esitys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeus-kkvlla-ei-toimivaltaa-puuttua-hankintaa-joka-oli-aloitettu-ennen-hankintalain-15-luvun-voimaantuloa/