Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.10.2019 Oikeusuutiset

Tarjoajan aiempi laiminlyönti ja tekemättömästä työstä laskuttaminen oikeuttivat sulkemaan sen pois uudesta julkisesta hankinnasta

KHO:2019:132 Julkinen hankinta – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Harkinnanvarainen poissulkemisperuste – Sopimusrikkomus – Aikaisemman hankintasopimuksen purkaminen – Tarjoajan korjaavat toimenpiteet – Vireillä oleva oikeudenkäynti käräjäoikeudessa – Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa hankintayksikön valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt väylänhoidon palveluhankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tarjoajan-aiempi-laiminlyonti-ja-tekemattomasta-tyosta-laskuttaminen-oikeuttivat-sulkemaan-sen-pois-uudesta-julkisesta-hankinnasta/
25.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: KKV:lla ei toimivaltaa puuttua hankintaan, joka oli aloitettu ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Naantalin kaupunki – kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – toimivalta – tutkimatta jättäminen Nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely on siis aloitettu jo ennen 1.1.2017 eli ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa. Näin ollen KKV:llä ei ole ollut toimivaltaa tehdä markkinaoikeudelle esitystä seuraamuksen määräämisestä liittyen edellä todettuun hankintamenettelyyn. KKV:n esitys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeus-kkvlla-ei-toimivaltaa-puuttua-hankintaa-joka-oli-aloitettu-ennen-hankintalain-15-luvun-voimaantuloa/
26.6.2019 Oikeusuutiset

Tarjouspyyntö oli yksilöimätön, tarjoajien tasapuolinen asema ei tullut riittävästi turvatuksi

KHO:2019:84 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden ilmoittaminen – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaatteet Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Hansel Oy menetellyt polttonesteiden ja niiden säiliötoimitusten hankintaa koskevan puitejärjestelyn kilpailuttamisessa ja kyseistä hankintaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/tarjouspyynto-oli-yksiloimaton-tarjoajien-tasapuolinen-asema-ei-tullut-riittavasti-turvatuksi/
14.5.2019 Oikeusuutiset

Julkisen hankinnan sai keskeyttää kun hankinnasta oli saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous

Markkinaoikeus: Julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen – vain yksi tarjous Valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Valittajan mukaan hankinnan keskeyttäminen on syrjinyt valittajaa ja keskeyttämisellä on tosiasiassa pyritty välttämään valittajan valinta. Valittaja on vielä esittänyt, että tarjouskilpailussa on tosiasiassa ollut kyse markkinakartoituksesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/julkisen-hankinnan-sai-keskeyttaa-kun-hankinnasta-oli-saatu-vain-yksi-tarjouspyynnon-mukainen-tarjous/
28.12.2018 Oikeusuutiset

Julkisen hankinnan tarjoajan poissuljenta tulee perustella asianmukaisesti suhteellisuusharkinta mukaanluettuna

Markkinaoikeus: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – siivouspalvelut julkinen hankinta – hankintapäätöksen perusteleminen – rikostuomion vaikutus – tarjoajan soveltuvuus – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut 23.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siivouspalveluiden hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle ja kahdelle vuoden optiokaudelle. Hankinta on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat olleet Rantavitikantie…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/julkisen-hankinnan-tarjoajan-poissuljenta-tulee-perustella-asianmukaisesti-suhteellisuusharkinta-mukaanluettuna/
20.12.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden olisi tullut kuulla tarjouskilpailun voittanutta ennen päätöstä väliaikaisesta kiellosta

KHO:2018:175 Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe Asiassa oli kysymys kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jossa muutoksenhaulla ei lähtökohtaisesti ollut vaikutusta hankintasopimuksen tekemiseen. Markkinaoikeus oli muutoksenhaun kohteena olevalla välipäätöksellään kieltänyt hankintayksikköä asettamansa sakon uhalla väliaikaisesti tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/markkinaoikeuden-olisi-tullut-kuulla-tarjouskilpailun-voittanutta-ennen-paatosta-valiaikaisesta-kiellosta/
6.9.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla

KHO:2018:124 Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälän otsikkona on Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto. Hankintalain 163 §:ssä säädettyä muutoksenhakukieltoa oli pykälän sanamuodon ja sen kyseistä pykälää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/markkinaoikeuden-toimivaltaan-kuuluvaan-asiaan-ei-saa-hakea-muutosta-kuntalain-eika-hallintolainkayttolain-nojalla/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Konsortion kaikkien jäsenten on valitettava, jotta julkista hankintaa koskeva valitus tutkitaan

KHO: Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen Tarjouskilpailussa tarjouksen oli tehnyt viiden yrityksen yhteenliittymä (konsortio). Näistä yrityksistä neljä oli yhdessä valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että valittajilla ei ollut asiavaltuutta ilman kaikkien konsortion…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/konsortion-kaikkien-jasenten-on-valitettava-jotta-julkista-hankintaa-koskeva-valitus-tutkitaan/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Attendon tarjous hylättävissä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

KHO: Julkinen hankinta, sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut, Hansel Oy Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.8.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelujen hankinnasta vuosille 2015–2019. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/attendon-tarjous-hylattavissa-hinnaltaan-poikkeuksellisen-alhaisena/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa – hyvitysmaksu 50.000 €

MAO: Julkinen hankinta – tarjouksen saapuminen – myöhästynyt tarjous – hyvitysmaksun edellytykset Markkinaoikeus katsoo, että sähköinen viesti on katsottava olevan viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässä myös silloin, kun se saapunut viranomaisen ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan tietojärjestelmään. Hankintayksikön ja ostopalvelun tarjoajan sopimuksella vastuunjaosta ei ole merkitystä tässä arvioinnissa. Niin ikään tällaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kaupungin-ulkoistama-roskapostinsuodatus-viivastytti-tarjouksen-perillemenoa-hyvitysmaksu-50-000-e/