KELAn sairausvakuutuksesta korvattavia kuljetuksia koskeva hankinta oli virheellinen

28.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:57/20 Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy > Kansaneläkelaitos, julkinen hankinta – palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – hankintailmoituksen virheellisyys

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.11.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksesta korvaamien matkojen ja palvelujen hankinnasta Uudenmaan maakunnan alueelle ajalle 1.4.2019–31.12.2021 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön johtaja on 20.12.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Menevä Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan ollut 148.400.000 euroa.

 – – –

Hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi muun ohella käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus käyttöoikeussopimuksen hankintamenettelystä (3 kohta).

Hankintalain 59 §:n 1 momentin mukaan 58 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1986 vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Ilmoituksissa on oltava hankintalain 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hankintadirektiivin liitteessä V esitetyt tiedot.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta palveluja koskevan EU-hankintailmoituksen. Edellä todetun perusteella hankintayksikön olisi tullut toimittaa hankinnasta julkaistavaksi käyttöoikeussopimuksia koskeva hankintailmoitus käyttöoikeussopimuksia koskevaa vakiolomaketta käyttäen. Väärän ilmoitustyypin johdosta markkinoille on välittynyt virheellinen kuva hankintamenettelyn perusteella tehtävän sopimuksen luonteesta, minkä lisäksi väärän ilmoituslomakkeen käyttäminen on vaikuttanut niihin tekijöihin, joilla ilmoitus on ollut löydettävissä hakutoiminnoilla. Vaikka hankintailmoitus on sinänsä ollut kaikkien mahdollisten tarjoajien luettavana hankintasäännöksissä tarkoitetuissa tietokannoissa ja ilmoituspaikoissa, ilmoitusten suuren lukumäärän vuoksi kaikkien hankintailmoitusten seuraaminen ilman hakua rajaavia tekijöitä on kuitenkin työlästä eikä tällaista toimintatapaa voida pitää toimittajien kannalta vaikeuksitta mahdollisena tai edes kohtuullisena.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on jo hankinnasta ilmoittaessaan menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments