Oliko lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevassa kilpailutuksessa kysymys hankintasopimuksesta vai käyttöoikeussopimuksesta?

4.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:29 Julkinen hankinta – Lääkkeiden koneellinen annosjakelu – Palveluhankintasopimus – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Palvelusta suoritettava vastike – Toiminnallisen riskin siirtäminen

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevassa kilpailutuksessa kysymys hankintalain liitteessä E tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluita koskevasta hankintasopimuksesta vai mainitussa liitteessä tarkoitettuja sosiaali ja terveyspalveluita koskevasta käyttöoikeussopimuksesta.

Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun liittyvät apteekin tehtävät oli määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkasti. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella apteekin vastuulle kuului esimerkiksi laskutusta, arkistointia, asiakkaiden Kela-korvausten ja lääkemääräysten hallinnointia sekä lääkemääräysten uudistamistarpeen seuraamista. Hankinnan kohteena olleessa palvelussa eli lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa ei tarjouspyyntöasiakirjojen sisältö huomioon ottaen ollut kuitenkaan kysymys siitä, että apteekki huolehtisi itsenäisesti lääkkeiden toimittamisesta vanhuspalveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille, vaan kaupunki hankki lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun ja tietyt lääkehoitoon liittyvät tehtävät apteekilta ja vastaanotti annosjakelupussit lääkkeineen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankinnan kohteena oli ollut pelkästään lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu, josta hankintayksikkö oli suorittanut vastikkeen apteekille. Annosjakelupalvelun yhteydessä asiakkaalle toimitetuista annosjakeluun sisältyvistä lääkkeistä sekä asiakkaan tilaamista muista lääkkeistä ja apteekkituotteista maksun apteekille suoritti asiakas, eivätkä nämä lääkkeet ja tuotteet olleet hankinnan kohteena.

Vaikka apteekilla oli mahdollisuus saada tuloja asiakkaan ostamista lääkkeistä ja apteekkituotteista, kyseisistä lääkkeistä ja tuotteista suoritettavia korvauksia ei ollut pidettävä korvauksena apteekin hankintayksikölle tuottamista palveluista. Tarjoajan ilmoittaman tarjoushinnan oli tullut sisältää kaikki tarjouspyynnössä tarkoitetut palvelut. Lähtökohtana oli siten ollut, että tarjoajan tarjouksen mukainen kokonaishinta kattoi tarjoajalle palvelusta aiheutuvat kustannukset, eikä hankintayksikkö ollut siten myöskään siirtänyt palvelun tarjoamiseen liittyvää riskiä palveluntuottajalle. Näin ollen se seikka, että palveluntuottaja sai tuloja vanhuspalvelujen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkailta annosjakeluun sisältyvistä lääkkeistä ja muista asiakkaan tilaamista lääkkeistä ja apteekkituotteista, ei muuttanut hankinnan luonnetta siten, että se olisi ollut katsottava käyttöoikeussopimukseksi.

Markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita.

KHO:2021:29

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments