Kunnalle 120.000 euron seuraamusmaksu sote-hankintasopimuksesta ilman kilpailutusta

11.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Puolangan kunta
Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – suorahankinta – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – hankintasopimuksen muutos – seuraamusmaksu – liitteen E mukainen palvelu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös KKV) on vaatinut, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan ja Terveystalo Kuntaturva Oy:n välillä 12.2.2020 tehdyn hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien sekä määrää Puolangan kunnan maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 120.000 euroa.

Puolangan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on laiminlyönyt velvollisuutensa kilpailuttaa palveluiden hankinta hankintasäännösten mukaisesti hankkiessaan Terveystalo Kuntaturva Oy:ltä sosiaali- ja terveyspalveluita 1.1.2020 alkavalle sopimuskaudelle.

Hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman hankintasäännösten mukaista perustetta. Hankintayksikkö on 30.1.2020 tehnyt hankintapäätöksen vuonna 2012 kilpailutetun sopimuskauden päättymisen jälkeen tehtävästä uudesta määräaikaisesta hankintasopimuksesta Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa julkaisematta tästä hankinnasta uutta hankintailmoitusta. Hankintasopimus on allekirjoitettu 12.2.2020.

***

markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön 30.1.2020 tekemän hankintapäätöksen kohteena olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden sopimuksen tekemiselle kilpailuttamatta ei ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. – – –

Edellä todetuin perustein hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti päättäessään 30.1.2020 tekemällään hankintapäätöksellä hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden vuotuinen arvo on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan kansallisen kynnysarvon 400.000 euroa, niitä kilpailuttamatta. Asiassa tulee näin ollen Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä harkittavaksi seuraamuksen määrääminen.- – –

Hankintayksikkö ja Terveystalo Kuntaturva Oy ovat pitäneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämän seuraamusmaksun määrää kohtuuttomana muun ohella hankintayksikön taloudelliseen kantokykyyn nähden ja esittäneet, että seuraamusmaksun määrän arvioinnissa on aina huomioitava myös hankintalain 160 §:n määräykset seuraamusten yhteisvaikutuksista.

Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä oleva suorahankinnan vuosittainen arvo on ollut yli seitsemän miljoonaa euroa. Markkinaoikeus toteaa, että yksinomaan seuraamusmaksua määrättäessä arvioitavaksi ei tule hankintalain 160 §:ssä todettu seuraamusten yhteisvaikutus, koska kyse on ainoastaan yhden seuraamuksen määräämisestä. Hankintayksikön virhettä ei voida myöskään pitää erityisen vähäisenä, eikä seuraamusmaksun määräämisessä ole annettava merkitystä sille, mitä hankintayksikkö on esittänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen aloittamisen jälkeen käynnistetystä kilpailutuksesta.

Markkinaoikeus katsoo, että kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu sekä hankinnan arvo ja että koska Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämä seuraamusmaksun määrä ei ole ylimitoitettu hankinnan arvoon nähden, Puolangan kunta on määrättävä maksamaan valtiolle 120.000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

MAO:183/​21

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments