Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen muuttaminen – Prekluusio – Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus oli velvoittanut kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-paakasittely-uuteen-seikkaan-sai-vedota-osoitukseksi-karajaoikeuden-tuomion-oikeellisuudesta/
9.7.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu prekluusiosta ja kohtuullisesta ajasta reklamaatioon liittyen

VaaHO:2015:6 Kiinteistön kauppa Reklamaatio Reklamaatioaika Prekluusio Väittämistaakka Hovioikeus toteaa, että MA ja EA ovat toimittaneet käräjäoikeudelle kolme kirjallista lausumaa (6.9.2013, 15.10.2013 ja 8.11.2013) sen johdosta, että MP ja TV olivat vastauksessaan esittäneet väitteen siitä, että MA ja EA olivat tehneet virheilmoituksen ulkoseinärakenteiden väitetyistä virheistä liian myöhään. MA ja EA ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/hovioikeuden-ratkaisu-prekluusiosta-ja-kohtuullisesta-ajasta-reklamaatioon-liittyen/
30.6.2015 Oikeusuutiset

Uusi todiste hovioikeudessa, suullisen todistelun arviointi. Todistustaakka.

KKO:2015:51 Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Todistelu Patentti – Todistustaakka Yhtiöllä M on suomalainen analogiamenetelmäpatentti (peruspatentti) ja menetelmäpatentti koskien muun muassa astman hoitoon käytettävää lääkettä, joka sisältää vaikuttavana aineena montelukastia. Yhtiö K on nostanut yhtiötä M vastaan negatiivisen vahvistuskanteen vaatien vahvistettavaksi, että K:n montelukastia vaikuttavana aineena sisältävät lääkevalmisteet ja montelukastin valmistamiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/uusi-todiste-hovioikeudessa-suullisen-todistelun-arviointi-todistustaakka/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä velan vanhentumisesta ja todistustaakasta sen tapahtumisesta

Kahden perintäkirjeen lähettäminen käänsi todistustaakan niiden vastaanotosta velalliselle, yhden kirjeen lähettäminen ei. KKO:2015:29 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Todistustaakka Velkoja oli lähettänyt 2.2. ja 23.3.2011 tavallisina kirjelähetyksinä perintäkirjeet velalliselle tämän samaan asunto-osoitteeseen. Kumpaakaan kirjettä ei ollut palautettu velkojalle. Velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjettä. Kun velallinen ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kaksi-ennakkopaatosta-velan-vanhentumisesta-ja-todistustaakasta-sen-tapahtumisesta/
22.12.2014 Oikeusuutiset

Lapsen aiheuttaman vahingon korvauksen viivästyskorkoa soviteltiin

I-SHO:2014:11 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Prekluusio Korko – Koron sovittelu Korkolaki 11 § Vastaajaa syytettiin kahdesta nuorena henkilönä tehdystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, kun tekojen katsottiin tapahtuneen ennen kuin vastaaja oli 7.9.2002 täyttänyt 15 vuotta. Vastaaja kuitenkin velvoitettiin korvaamaan asianomistajalle aiheuttamansa vahinko korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/lapsen-aiheuttaman-vahingon-korvauksen-viivastyskorkoa-soviteltiin/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Aluksen omistaja ei ollut vapautunut vastuustaan öljynpäästömaksusta

KKO:2014:37 Merenkulun ympäristönsuojelulaki – Öljypäästömaksu Merioikeus – Oikeudenkäynti merijutussa Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Rajavartiolaitos oli määrännyt aluksen omistajalle öljypäästömaksun. Kysymys siitä, oliko omistaja osoittanut asemestaan laivanisännän maksuvelvolliseksi merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jolloin maksua ei olisi saanut määrätä omistajalle. KKO:2014:37

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/aluksen-omistaja-ei-ollut-vapautunut-vastuustaan-oljynpaastomaksusta/
1.7.2021 Tiedotteet

Tuomioistuinten työtapojen kokonaisuudistus parantaisi oikeusturvaa

Suomen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi yhdenvertainen oikeusturvan saatavuus. Oikeusministeriö on laatinut tätä tarkoitusta varten riita-asioita koskevan arviomuistion. Asianajajaliitto antoi siitä lausunnon ja samalla muistuttaa, että kansalaisten ja yritysten yhtäläinen oikeusturva edellyttää oikeudenhoidon uudistusta hyödyntämällä erilaisia keinoja ja toimenpiteitä rinnakkain. Asianajajaliiton esittämän työtapareformin mukaisesti tuomioistuinmenettelyjä päästäisiin tehostamaan ilman lainsäädäntömuutoksia. Oikeusministeriön tuoreessa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/tuomioistuinten-tyotapojen-kokonaisuudistus-parantaisi-oikeusturvaa/
25.11.2017 Oikeusuutiset

Asiantuntijan kuuleminen uusista teemoista estyi prekluusion takia

VaaHO:2017:8 Sakkunnig – Asiantuntija Temapreklusion – Teemaprekluusio Vastaajat olivat kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa käräjäoikeudessa vedonneet asiantuntijan kirjalliseen lausuntoon teemana, mitä olosuhteita on huomioitava, kun arvioidaan sisäilmaongelmia. Hovioikeudessa vastaajat vetosivat samaan lausuntoon ja pyysivät lisäksi, että asiantuntijaa kuullaan henkilökohtaisesti teemana näytteidenottopaikkojen sekä asetuksen 545/2015 mukaisten mikrobilöydösten lääketieteellisen merkityksen keskinäinen suhde, mistä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/asiantuntijan-kuuleminen-uusista-teemoista-estyi-prekluusion-takia/
27.10.2015 Oikeusuutiset

Asunto-osakeyhtiön osakas joutui korvaamaan vesivahingon kustannuksia

HelHO:2015:11 Asunto-osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot Vahingonkorvaus Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu Kysymys asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan korvausvastuusta, kun huoneistossa oli sen ollessa vuokralaisen hallinnassa tapahtunut kahdesta eri vesivuodosta aiheutunut vesivahinko. Kysymys myös siitä, mitä lakia oli asiassa sovellettava. Kysymys myös prekluusiosta.   HelHO:2015:11

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/asunto-osakeyhtion-osakas-joutui-korvaamaan-vesivahingon-kustannuksia/
12.2.2013 Oikeusuutiset

Väitös Turun yliopistossa 15.2.2013

OTK Jarkko Männistö esittää yliopistollisen väitöskirjansa nimeltä ”Theory of Preclusion”. Tutkimus käsittelee siviiliprosessuaalista oikeusvoimaoppia Männistön tutkimus käsittelee siviiliprosessuaalista oikeusvoimaoppia. Erityisesti Männistö on pyrkinyt selvittämään, mihin Suomessa ja muualla maailmassa tapahtunut tuomion niin sanotun negatiivisen oikeusvoimavaikutuksen laajentuminen on perustunut. Tutkimuksen lopputuloksena Männistö päätyy esittämään keinoja, joiden avulla tuomion laajan prekluusiovaikutuksen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/vaitos-turun-yliopistossa-15-2-2013/