Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.1.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuin sai ottaa huomioon todistajan kertomuksen siltäkin osin kun se ei kuulunut todistusteemaan

RHO:2019:1 Oikeudenkäyntimenettely Prekluusio Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen teemaprekluusioon on vaihdellut, mutta vallitsevana voidaan pitää kantaa, jonka mukaan teemaprekluusiota noudatetaan enintään rajoitetusti. Teemaprekluusion on katsottu tulevan kyseeseen silloin, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tuomioistuin-sai-ottaa-huomioon-todistajan-kertomuksen-siltakin-osin-kun-se-ei-kuulunut-todistusteemaan/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Prekluusio KKO:ssa ei estänyt uutta todistelua, joka purkuasiassa asiassa esitettynä olisi johtanut tuomion purkamiseen

KKO:2018:41 Todistelu – Uusi todiste Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Hovioikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen laittomasta uhkauksesta. Korkeimmalle oikeudelle tekemässään valituksessa A nimesi kuultavaksi uusia todistajia, jotka olivat hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen suoritetussa lisätutkinnassa kertoneet tapahtumista tavalla, joka puhui A:n syyllisyyttä vastaan. Korkein oikeus katsoi, että A oli vedonnut sellaiseen uuteen selvitykseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/prekluusio-kkossa-ei-estanyt-uutta-todistelua-joka-purkuasiassa-asiassa-esitettyna-olisi-johtanut-tuomion-purkamiseen/
8.12.2017 Oikeusuutiset

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan yhteystietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyä tarkoitusta varten

KKO:2017:85 Tekijänoikeus Yksityisyyden suoja Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden haltijan suostumuksetta saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Elokuvateosten Suomen tekijänoikeuksien haltija pyysi markkinaoikeutta tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määräämään sille luovutettavaksi teleyrityksen teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajankohdilta tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi ja vaatimusten kohdistamiseksi. Hakemuksessa ei yksilöity, mitä teleyrityksen tietoyhteiskuntakaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/tietoyhteiskuntakaaren-mukaan-yhteystietoja-voidaan-luovuttaa-vain-laissa-saadettya-tarkoitusta-varten/
8.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut järjestää pääkäsittely. Uuteen seikkaan sai vedota osoitukseksi käräjäoikeuden tuomion oikeellisuudesta.

KKO:2017:10 Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen muuttaminen – Prekluusio – Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus oli velvoittanut kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-paakasittely-uuteen-seikkaan-sai-vedota-osoitukseksi-karajaoikeuden-tuomion-oikeellisuudesta/
9.7.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu prekluusiosta ja kohtuullisesta ajasta reklamaatioon liittyen

VaaHO:2015:6 Kiinteistön kauppa Reklamaatio Reklamaatioaika Prekluusio Väittämistaakka Hovioikeus toteaa, että MA ja EA ovat toimittaneet käräjäoikeudelle kolme kirjallista lausumaa (6.9.2013, 15.10.2013 ja 8.11.2013) sen johdosta, että MP ja TV olivat vastauksessaan esittäneet väitteen siitä, että MA ja EA olivat tehneet virheilmoituksen ulkoseinärakenteiden väitetyistä virheistä liian myöhään. MA ja EA ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/hovioikeuden-ratkaisu-prekluusiosta-ja-kohtuullisesta-ajasta-reklamaatioon-liittyen/
30.6.2015 Oikeusuutiset

Uusi todiste hovioikeudessa, suullisen todistelun arviointi. Todistustaakka.

KKO:2015:51 Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Todistelu Patentti – Todistustaakka Yhtiöllä M on suomalainen analogiamenetelmäpatentti (peruspatentti) ja menetelmäpatentti koskien muun muassa astman hoitoon käytettävää lääkettä, joka sisältää vaikuttavana aineena montelukastia. Yhtiö K on nostanut yhtiötä M vastaan negatiivisen vahvistuskanteen vaatien vahvistettavaksi, että K:n montelukastia vaikuttavana aineena sisältävät lääkevalmisteet ja montelukastin valmistamiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/uusi-todiste-hovioikeudessa-suullisen-todistelun-arviointi-todistustaakka/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä velan vanhentumisesta ja todistustaakasta sen tapahtumisesta

Kahden perintäkirjeen lähettäminen käänsi todistustaakan niiden vastaanotosta velalliselle, yhden kirjeen lähettäminen ei. KKO:2015:29 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen – Vapaamuotoinen katkaisutoimi Todistustaakka Velkoja oli lähettänyt 2.2. ja 23.3.2011 tavallisina kirjelähetyksinä perintäkirjeet velalliselle tämän samaan asunto-osoitteeseen. Kumpaakaan kirjettä ei ollut palautettu velkojalle. Velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjettä. Kun velallinen ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kaksi-ennakkopaatosta-velan-vanhentumisesta-ja-todistustaakasta-sen-tapahtumisesta/
22.12.2014 Oikeusuutiset

Lapsen aiheuttaman vahingon korvauksen viivästyskorkoa soviteltiin

I-SHO:2014:11 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Prekluusio Korko – Koron sovittelu Korkolaki 11 § Vastaajaa syytettiin kahdesta nuorena henkilönä tehdystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, kun tekojen katsottiin tapahtuneen ennen kuin vastaaja oli 7.9.2002 täyttänyt 15 vuotta. Vastaaja kuitenkin velvoitettiin korvaamaan asianomistajalle aiheuttamansa vahinko korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/lapsen-aiheuttaman-vahingon-korvauksen-viivastyskorkoa-soviteltiin/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Aluksen omistaja ei ollut vapautunut vastuustaan öljynpäästömaksusta

KKO:2014:37 Merenkulun ympäristönsuojelulaki – Öljypäästömaksu Merioikeus – Oikeudenkäynti merijutussa Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio Rajavartiolaitos oli määrännyt aluksen omistajalle öljypäästömaksun. Kysymys siitä, oliko omistaja osoittanut asemestaan laivanisännän maksuvelvolliseksi merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain 3 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jolloin maksua ei olisi saanut määrätä omistajalle. KKO:2014:37

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/aluksen-omistaja-ei-ollut-vapautunut-vastuustaan-oljynpaastomaksusta/
28.9.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus velvoitti patenttijutun voittaneen korvaamaan hävinneen kuluja oikeudenkäynnin pitkittämisen johdosta

Markkinaoikeus: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ja Abloy Oy > Multihela Oy patentti – patentin loukkaus Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB (jäljempänä yhdessä myös kantajat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus 1) vahvistaa, että Multihela Oy (jäljempänä myös vastaaja) on valmistuttamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/markkinaoikeus-velvoitti-patenttijutun-voittaneen-korvaamaan-havinneen-kuluja-oikeudenkaynnin-pitkittamisen-johdosta/