Markkinaoikeus velvoitti patenttijutun voittaneen korvaamaan hävinneen kuluja oikeudenkäynnin pitkittämisen johdosta

28.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ja Abloy Oy > Multihela Oy
patentti – patentin loukkaus

Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB (jäljempänä yhdessä myös kantajat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus

1) vahvistaa, että Multihela Oy (jäljempänä myös vastaaja) on valmistuttamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä sen vastalevyjä 0092A ja 0092B tai tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan mainittuja vastalevyjä edellä sanottuja tarkoituksia varten loukannut patenttia numero FI 120208 sanotun patentin voimassaoloaikana;

– – –

Lisäksi Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Multihela Oy:n korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 174.688,28 eurolla viivästyskorkoineen. Edelleen Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ovat vaatineet, että joka tapauksessa Multihela Oy velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa niiden edellä mainituista vaadituista oikeudenkäyntikuluista lopputuloksesta riippumatta.

– – –

Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa 12.1.2023 antamallaan päätöksellä asianosaisten suostumuksin päättänyt käsitellä nyt käsillä olevan patentin loukkausta koskevan riita-asian sekä Multihela Oy:n nostaman patentin mitättömäksi julistamista koskevan riita-asian (markkinaoikeuden asia diaarinumero 20256/2021) samassa oikeudenkäyntimenettelyssä.

– – –

41. Edellä mainitun johdosta Abloy Oy:n ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:n esittämät vahvistus-, kielto- ja hävittämisvaatimukset on hylättävä. Tästä seuraa, että Abloy Oy:n ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:n kanne on hylättävä myös mainituille vaatimuksille alisteisten vaatimusten osalta eli kanne on hylättävä kokonaisuudessaan pääasian osalta.

– –  –

44. Abloy Oy:n ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:n kanne on hylätty. Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ovat siten hävinneet asian ja ne on näin ollen velvoitettava korvaamaan kaikki Multihela Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

45. Multihela Oy on vaatinut, että Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 81.154,25 eurolla viivästyskorkoineen. Vaaditusta määrästä asianosaiskulujen osuus on ollut 30.420 euroa ja oikeudenkäyntikulujen, joka on muodostunut oikeudenkäyntiasiamiehen palkkiosta, osuus on ollut 50.734,25 euroa.

46. Abloy Oy:llä ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:lla ei ole ollut huomauttamista Multihela Oy:n oikeudenkäyntikulujen osalta määrällisesti.

47. Sen sijaan Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ovat kiistäneet Multihela Oy:n esittämän asianosaiskuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

48. Kuten edellä on selostettu, oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaisille aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästi menetyksestä.

49. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n esitöiden (HE 107/1998 vp s. 19) mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

50. Multihela Oy:n asianosaiskuluista esittämän selvityksen mukaan yhtiön asianosaiskuluvaatimus on koostunut yhtäältä yhtiön toimitusjohtajan yhteensä 338 tunnin työpanoksesta muun ohella asian valmisteluihin, kirjelmöintiin, vastineisiin ja tutkimuksiin osallistumisesta sekä toisaalta yhtiön hallituksen jäsenen yhteensä 338 tunnin työpanoksesta muun ohella asian valmisteluihin, kirjelmöintiin, vastineisiin ja tutkimuksiin osallistumisesta, molempien laskennallisen tuntiveloituksen ollessa 45 euroa tunnilta. Markkinaoikeus toteaa, ettei kummankaan mainitun henkilön työpanoksen osalta ole esitetty tarkempaa erittelyä. Tästä huolimatta markkinaoikeus pitää ilmeisenä, että molempien henkilöiden oikeudenkäyntiin osallistuminen on ylittänyt selvästi sen, mitä voidaan pitää oikeudenkäyntiin valmistautumisesta aiheutuvana tavanomaisena vaivannäkönä ja mikä osaltaan on ainakin jossain määrin vaikuttanut Multihela Oy:n asiamiehen työmäärää vähentävästi. Tarkemman selvityksen puuttuessa markkinaoikeus harkitsee kohtuullisen korvauksen määräksi asianosaiskulujen osalta 10.000 euroa.

51. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Multihela Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneina kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on pidettävä korvauksena asianosaiskulujen osalta 10.000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluina palkkion osalta 50.734,25 euroa, eli yhteensä 60.734,25 euroa.

52. Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB ovat kuitenkin lisäksi vaatineet, että Multihela Oy joka tapauksessa velvoitetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 §:n perusteella korvaamaan yksi neljäsosa niiden oikeudenkäyntikuluista asian lopputuloksesta riippumatta. Abloy Oy:n ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:n mukaan Multihela Oy on esittänyt oikeudenkäynnin aikana perusteettoman vaatimuksen sekä lisäksi muutenkin toiminnallaan pitkittänyt asian käsittelyä.

53. Multihela Oy on kiistänyt edellä mainitun Abloy Oy:n ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Multihela Oy:n mukaan se ei ole velvollisuuksiensa vastaisesti pitkittänyt asian käsittelyä, vaan on ainoastaan normaalilla tavalla asian valmistelun edetessä kehitellyt vaatimuksiaan ja niiden perusteita.

54. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 §:n mukaan, jos asianosainen on jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin oikeudenkäyntiä pitkittämällä velvollisuuden vastaisella menettelyllään tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut toiselle asianosaiselle kustannuksia, hän on velvollinen korvaamaan sellaiset kustannukset riippumatta siitä, kuinka oikeudenkäyntikulut muutoin on korvattava.

55. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2004:13 katsonut, että jutun voittanut asianosainen oli oikeudenkäyntiä pitkittämällä aiheuttanut vastapuolelle ylimääräisiä oikeudenkäyntikuluja. Hävinneen velvollisuudesta korvata voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikulut vähennettiin mainittujen ylimääräisten kulujen määrä ja lisäksi se määrä, joka vastasi oikeudenkäynnin pitkittämisestä jutun voittaneelle asianosaiselle itselleen aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

56. Markkinaoikeus toteaa, että markkinaoikeuden asianosaisille 31.5.2022 lähettämästä viestistä ilmenevästi tavoitteena on ollut, että asian valmistelu olisi voitu päättää kirjallisesti valmisteluistunnon 14.6.2022 jälkeen ja pääkäsittely asiassa olisi voitu toimittaa syksyllä 2022. Multihela Oy on kuitenkin 13.6.2022 pyytänyt kahden viikon lisäaikaa valmistelutoimiansa varten ja valmisteluistuntoa 14.6.2022 edeltävänä aamuyönä toimittanut kommenttejansa asianosaisille etukäteen toimitettuun yhteenvetoluonnokseen. Markkinaoikeus on tämän jälkeen valmisteluistunnossa 14.6.2022 todennut asiassa olevan tarvetta vielä jatketun valmisteluistunnon toimittamiselle ennen pääkäsittelyä. Jatketun valmisteluistunnon ajankohdaksi on kaavailtu 4.10.2022 ja pääkäsittelyn 18.–19.10.2022. Näitä ennen asiassa on asianosaisten kesken sovittu edettävän siten, että Multihela Oy antaisi ensin lausumansa 15.7.2022, minkä jälkeen kantajat antaisivat vielä lausumansa 19.8.2022. Tarkoituksena on ollut, että asianosaiset lausumissaan esittäisivät kaikki vetoamansa seikat ja nimeäisivät kaiken todistelunsa.

57. Viimeksi mainitusta huolimatta Multihela Oy ei ole 15.7.2022 markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa nimennyt kaikkea todisteluaan, vaan on esittänyt siihen liittyen varaumia. Tämän lisäksi Multihela Oy on lausumassaan esittänyt vahvistusvaatimuksen, jonka Multihela Oy on sittemmin peruuttanut vasta juuri ennen pääkäsittelyä tammikuussa 2023.

58. Kantajien annettua lausumansa 19.8.2022 markkinaoikeus on 13.9.2022 vielä toimittanut Multihela Oy:lle täsmennyspyynnön, johon Multihela Oy on vastannut 22.9.2022. Tämän jälkeen asiassa on toimitettu jatkettu valmisteluistunto 4.10.2022, missä yhteydessä markkinaoikeus on velvoittanut prekluusion uhalla kantajia antamaan lausumansa viimeistään 4.11.2022 ja Multihela Oy:tä antamaan lausumansa viimeistään 2.12.2022. Sittemmin asian valmistelu on päätetty kirjallisesti ja asiassa on toimitettu pääkäsittely tammi-helmikuun vaihteessa 2023.

59. Kuten edellä selostetusta käy ilmi, tavoite asian valmistelun päättämisestä kirjallisesti kesäkuussa 2022 toimitetun valmisteluistunnon jälkeen on lykkääntynyt. Pääosin tämä on johtunut siitä, että Multihela Oy ei ole esittänyt vaatimuksiaan, niiden perusteita ja todisteitaan lopullisessa muodossa alun perin kaavaillussa aikataulussa. Pääosin samoista syistä pääkäsittelyn toimittaminen on lykkääntynyt syksystä 2022 alkuvuoteen 2023. Kantajille voidaan katsoa aiheutuneen ylimääräistä työtä Multihela Oy:n esittämään, sittemmin peruutettuun vahvistusvaatimukseen vastaamisesta, Multihela Oy:n puutteellisiin lausumiin perehtymisestä sekä jatkettuun valmisteluistuntoon valmistautumisesta ja osallistumisesta. Menettelyllään Multihela Oy:n on katsottava aiheuttaneen oikeudenkäynnin pitkittymisen.

60. Edellä esitetty huomioon ottaen kantajien velvollisuudesta korvata Multihela Oy:n oikeudenkäyntikulut on korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2004:13 mukaisesti vähennettävä kantajien edellä mainittujen ylimääräisten kulujen määrä sekä lisäksi se määrä, joka vastaa oikeudenkäynnin pitkittämisestä Multihela Oy:lle itselleen aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

61. Edellä mainittujen ylimääräisten kulujen määräksi markkinaoikeus harkitsee kantajille aiheutuneiden kulujen osalta noin 1/10 kantajien oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyneestä oikeudenkäyntiasiamiesten 153.436,25 euron määräisestä palkkiovaatimuksesta, eli 15.300 euroa, sekä Multihela Oy:lle itselleen aiheutuneiden kulujen osalta samoin noin 1/10 Multihela Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyneestä oman oikeudenkäyntiasiamiehen 50.734,25 euron määräisestä palkkiovaatimuksesta, eli 5.000 euroa. Edellä perustelukappaleessa 51 todetuista Multihela Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneina kohtuullisina pidettävistä oikeudenkäyntikuluista tulee siten vähennettäväksi Multihela Oy:n kantajille aiheuttamien ylimääräisten oikeudenkäyntikulujen määrä 15.300 euroa sekä oikeudenkäynnin pitkittymisestä Multihela Oy:lle itselleen aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen määrä 5.000 euroa, eli yhteensä 20.300 euroa.

62. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Abloy Oy ja ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB on yhteisvastuullisesti velvoitettava korvaamaan Multihela Oy:n oikeudenkäyntikulut 30.434,25 eurolla ja asianosaiskulut 10.000 eurolla, eli yhteensä 40.434,25 eurolla viivästyskorkoineen.

MAO:423/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments