Tuomioistuin sai ottaa huomioon todistajan kertomuksen siltäkin osin kun se ei kuulunut todistusteemaan

11.1.2019 |

RHO:2019:1

Oikeudenkäyntimenettely
Prekluusio
Todistelu

Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2
momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei
todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää
toteen. Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen teemaprekluusioon on
vaihdellut, mutta vallitsevana voidaan pitää kantaa, jonka mukaan
teemaprekluusiota noudatetaan enintään rajoitetusti. Teemaprekluusion on
katsottu tulevan kyseeseen silloin, kun todistajan uudella teemalla
pyritään ilmeisesti kiertämään todistuskeinoprekluusiota. Toisena
teemaprekluusion tyyppitilanteena kysymykseen on katsottu voivan tulla
ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla pyrittäisiin
ilmeisesti yllättämään vastapuoli (Timo Saranpää: Teemaprekluusiosta
dispositiivisessa riita-asiassa, Defensor Legis 2014, s. 699 – 700).

Yhtiö
ei ole käräjäoikeuden pääkäsittelyssä puuttunut E:n ja P:n kuulemisiin
millään tavoin. Tämä seikka viittaa vahvasti siihen, että E:n ja P:n
kuulemisissa ei ole yhtiön näkökulmasta menetelty epäasianmukaisesti.
Mikään asiassa ilmi tullut seikka ei tue yhtiön valituksessaan esittämää
väitettä, että kyseessä olisi ollut sellainen ilmeinen shikaanitilanne,
jossa todistajan uudella teemalla olisi pyritty yllättämään vastapuoli.
Tähän nähden hovioikeus katsoo, ettei todistusteema ole prekludoitunut
käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ei siten ole menetellyt virheellisesti
ottaessaan E:n ja P:n kertomukset huomioon myös siltä osin kuin ne ovat
koskeneet sitä seikkaa, oliko yhtiö yrittänyt tehdä hehkutulppien
vaihtotyön K:n autoon.