Tuomioistuin sai ottaa huomioon todistajan kertomuksen siltäkin osin kun se ei kuulunut todistusteemaan

11.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2019:1 Oikeudenkäyntimenettely Prekluusio Todistelu

Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen teemaprekluusioon on vaihdellut, mutta vallitsevana voidaan pitää kantaa, jonka mukaan teemaprekluusiota noudatetaan enintään rajoitetusti. Teemaprekluusion on katsottu tulevan kyseeseen silloin, kun todistajan uudella teemalla pyritään ilmeisesti kiertämään todistuskeinoprekluusiota. Toisena teemaprekluusion tyyppitilanteena kysymykseen on katsottu voivan tulla ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla pyrittäisiin ilmeisesti yllättämään vastapuoli (Timo Saranpää: Teemaprekluusiosta dispositiivisessa riita-asiassa, Defensor Legis 2014, s. 699 – 700).

Yhtiö ei ole käräjäoikeuden pääkäsittelyssä puuttunut E:n ja P:n kuulemisiin millään tavoin. Tämä seikka viittaa vahvasti siihen, että E:n ja P:n kuulemisissa ei ole yhtiön näkökulmasta menetelty epäasianmukaisesti. Mikään asiassa ilmi tullut seikka ei tue yhtiön valituksessaan esittämää väitettä, että kyseessä olisi ollut sellainen ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla olisi pyritty yllättämään vastapuoli. Tähän nähden hovioikeus katsoo, ettei todistusteema ole prekludoitunut käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ei siten ole menetellyt virheellisesti ottaessaan E:n ja P:n kertomukset huomioon myös siltä osin kuin ne ovat koskeneet sitä seikkaa, oliko yhtiö yrittänyt tehdä hehkutulppien vaihtotyön K:n autoon.