Generic filters
Exact matches only
29.11.2023 Oikeusuutiset

KKO: Valtion korvattava mielenterveyspotilaan pakkolääkitsemiseen liittyvä oikeussuojan puute 3.000 eurolla

Tahdonvastaisesti lääkityn henkilön käytettävissä olleet oikeussuojakeinot olivat olleet puutteelliset Kor­kein oi­keus (KKO) kat­soi en­nak­ko­pää­tök­ses­sään, että tah­don­vas­tai­ses­ti lää­ki­tyn hen­ki­lön käy­tet­tä­vis­sä ol­leet oi­keus­suo­ja­kei­not oli­vat ol­leet puut­teel­li­set. A oli määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon, jonka aikana häntä oli lääkitty tahdonvastaisesti. A oli muun muassa valittanut tahdonvastaisesta lääkinnästään hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kko-valtion-korvattava-mielenterveyspotilaan-pakkolaakitsemiseen-liittyva-oikeussuojan-puute-3-000-eurolla/
29.3.2023 Oikeusuutiset

KKO: Poliisilla ei oikeutta oma-aloitteisesti ilmoittaa ulosottomiehelle kiinniotetulla olevista rahavaroista – vahinkoa menettely ei kuitenkaan aiheuttanut

KKO:2023:24 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Laillisuusperiaate – Poliisi Poliisi oli ottanut A:n kiinni rikoksesta epäiltynä. Kiinnioton yhteydessä A:lta oli takavarikoitu rahavaroja, joista poliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottoviranomaisille. Rahat oli tämän jälkeen ulosmitattu A:n ulosottovelkojen suorittamiseksi. A vaati kanteessaan Suomen valtiolta vahingonkorvauksena häneltä ulosmitattua rahamäärää. Korkein oikeus katsoi, että poliisilla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kko-poliisilla-ei-oikeutta-oma-aloitteisesti-ilmoittaa-ulosottomiehelle-kiinniotetulla-olevista-rahavaroista-vahinkoa-menettely-ei-kuitenkaan-aiheuttanut/
19.1.2023 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa julkisyhteisön korvausvastuun uudistamista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tulisi uudistaa valtion ja muun julkisyhteisön sekä julkista valtaa käyttävän muun tahon velvollisuus korvata toiminnassaan aiheutunut vahinko. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Muutosehdotusten tavoitteena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, parantaa vahinkoa kärsineen oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/tyoryhma-ehdottaa-julkisyhteison-korvausvastuun-uudistamista/
9.12.2022 Oikeusuutiset

Valtio oli ankarassa vastuussa vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta kun syytteet sittemmin hylättiin, eikä niihin perustuvia korvauksia tuomittu

KKO:2022:75 Pakkokeino – Vakuustakavarikko – Vahingonkorvaus – Ankara vastuu – Julkisyhteisön korvausvastuu – Turvaamistoimenpiteestä johtuva vahingonkorvaus A:n omaisuutta oli poliisin vaatimuksesta pantu vakuustakavarikkoon rikosperusteisen vahingonkorvauksen maksamisen turvaamiseksi. A:han kohdistetut syyte ja korvausvaatimukset oli sittemmin lainvoimaisesti hylätty. A vaati kanteessaan valtiolta korvausta tarpeettomasti hankitusta vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta. Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/valtio-oli-ankarassa-vastuussa-vahingosta-jotka-aiheutuivat-vakuustakavarikosta-kun-syytteet-sittemmin-hylattiin-eika-niihin-perustuvia-korvauksia-tuomittu/
8.12.2017 Oikeusuutiset

Valtion saaman perusteettoman edun palauttamista koskeva vaatimus jätettiin tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana. Vahingonkorvausvaatimus vanhentunut.

KKO:2017:84 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Tuomioistuimen toimivalta Väylämaksulakien 1028/1980 ja 708/2002 mukaan ulkomaanliikenteen aluksilta perittävät väylämaksut olivat määräytyneet eri perustein kuin kotimaanliikenteen väylämaksut. Varustamoyhtiöt vaativat 30.12.2010 vireille panemallaan kanteella valtiolta perusteettoman edun palautusta tai vahingonkorvausta sillä perusteella, että ne olivat maksaneet vuosilta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/valtion-saaman-perusteettoman-edun-palauttamista-koskeva-vaatimus-jatettiin-tutkimatta-yleisen-tuomioistuimen-toimivaltaan-kuulumattomana-vahingonkorvausvaatimus-vanhentunut/
4.10.2016 Oikeusuutiset

Kaupunki tuomittiin korvauksiin kun maatalousyrittäjien lomitusta ei oltu järjestetty

VaaHO:2016:6 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko Kaupunki lomituspalveluja antavana paikallisyksikkönä oli laiminlyönyt maatalousyrittäjien lomituspalvelulaista johtuvan velvollisuutensa järjestää lomituspalvelua maatalousyrittäjinä toimineille A:lle ja B:lle 192 päivänä. Vuosilomalla tai sairauden vuoksi työkyvyttöminä olleet A ja B olivat itse huolehtineet maatalousyrityksensä hoitoon kuuluneista välttämättömistä tehtävistä sanottuina päivinä. Kaupunki velvoitettiin korvaamaan A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/kaupunki-tuomittiin-korvauksiin-kun-maatalousyrittajien-lomitusta-ei-oltu-jarjestetty/
6.9.2016 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ennakkoratkaisuperusteella kun kyse laittoman kotietsinnän korvauksesta

KKO:2016:57 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys Korkein oikeus oli päätöksessään KKO 2014:58 katsonut, että kotietsintä oli toimitettu A:n asunnossa syyskuussa ja lokakuussa 2011 vastoin pakkokeinolain säännöksiä ja palauttanut A:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkittavaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus velvoitti valtion suorittamaan A:lle korvaukseksi kotirauhan ja yksityisyyden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-ennakkoratkaisuperusteella-kun-kyse-laittoman-kotietsinnan-korvauksesta/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Vahingonkorvausvaatimus EU-oikeuden vastaisesta auton alv:sta (elv) ei ollut vanhentunut

KKO:2016:28 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetulla autoveropäätöksellä määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). A vaati 17.3.2011 valtiolta vahingonkorvausta katsoen, että valtio oli perimällä kyseistä veroa rikkonut Euroopan unionin oikeutta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/vahingonkorvausvaatimus-eu-oikeuden-vastaisesta-auton-alvsta-elv-ei-ollut-vanhentunut/
21.3.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden menettely muodosti ihmisoikeusloukkauksen, jonka johdosta tuomittiin korvaus

KKO:2016:20 Vahingonkorvaus – Kannerajoitus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys Euroopan ihmisoikeussopimus Perustuslaki – Perusoikeudet Ulkomaalainen Poliisilaitos oli hylännyt N:n oleskelulupahakemuksen. Hallinto-oikeus ei ollut muuttanut päätöstä. Ulkomaalaisvirasto oli sen jälkeen määrännyt N:n karkotettavaksi. Ratkaisut olivat perustuneet siihen, että suojelupoliisi ei ollut puoltanut hakemusta. Suojelupoliisin lausunnon perusteet olivat valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/hallinto-oikeuden-menettely-muodosti-ihmisoikeusloukkauksen-jonka-johdosta-tuomittiin-korvaus/
8.7.2013 Oikeusuutiset

Valtio korvausvastuuseen EU-oikeuden rikkomisesta

KKO:2013:58 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Osakeyhtiö A, joka ei ollut arvonlisäverovelvollinen, oli 22.5.2003 tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). Kyseinen vero voitiin Suomessa vähentää arvonlisäverotuksessa, vaikka vero ei ollut luonteeltaan arvonlisävero. Valtion katsottiin riittävän ilmeisellä tavalla rikkoneen verotuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/valtio-korvausvastuuseen-eu-oikeuden-rikkomisesta/