Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.12.2017 Oikeusuutiset

Valtion saaman perusteettoman edun palauttamista koskeva vaatimus jätettiin tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana. Vahingonkorvausvaatimus vanhentunut.

KKO:2017:84 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Tuomioistuimen toimivalta Väylämaksulakien 1028/1980 ja 708/2002 mukaan ulkomaanliikenteen aluksilta perittävät väylämaksut olivat määräytyneet eri perustein kuin kotimaanliikenteen väylämaksut. Varustamoyhtiöt vaativat 30.12.2010 vireille panemallaan kanteella valtiolta perusteettoman edun palautusta tai vahingonkorvausta sillä perusteella, että ne olivat maksaneet vuosilta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/valtion-saaman-perusteettoman-edun-palauttamista-koskeva-vaatimus-jatettiin-tutkimatta-yleisen-tuomioistuimen-toimivaltaan-kuulumattomana-vahingonkorvausvaatimus-vanhentunut/
4.10.2016 Oikeusuutiset

Kaupunki tuomittiin korvauksiin kun maatalousyrittäjien lomitusta ei oltu järjestetty

VaaHO:2016:6 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko Kaupunki lomituspalveluja antavana paikallisyksikkönä oli laiminlyönyt maatalousyrittäjien lomituspalvelulaista johtuvan velvollisuutensa järjestää lomituspalvelua maatalousyrittäjinä toimineille A:lle ja B:lle 192 päivänä. Vuosilomalla tai sairauden vuoksi työkyvyttöminä olleet A ja B olivat itse huolehtineet maatalousyrityksensä hoitoon kuuluneista välttämättömistä tehtävistä sanottuina päivinä. Kaupunki velvoitettiin korvaamaan A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/kaupunki-tuomittiin-korvauksiin-kun-maatalousyrittajien-lomitusta-ei-oltu-jarjestetty/
6.9.2016 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää ennakkoratkaisuperusteella kun kyse laittoman kotietsinnän korvauksesta

KKO:2016:57 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys Korkein oikeus oli päätöksessään KKO 2014:58 katsonut, että kotietsintä oli toimitettu A:n asunnossa syyskuussa ja lokakuussa 2011 vastoin pakkokeinolain säännöksiä ja palauttanut A:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkittavaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus velvoitti valtion suorittamaan A:lle korvaukseksi kotirauhan ja yksityisyyden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-ennakkoratkaisuperusteella-kun-kyse-laittoman-kotietsinnan-korvauksesta/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Vahingonkorvausvaatimus EU-oikeuden vastaisesta auton alv:sta (elv) ei ollut vanhentunut

KKO:2016:28 Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetulla autoveropäätöksellä määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). A vaati 17.3.2011 valtiolta vahingonkorvausta katsoen, että valtio oli perimällä kyseistä veroa rikkonut Euroopan unionin oikeutta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/vahingonkorvausvaatimus-eu-oikeuden-vastaisesta-auton-alvsta-elv-ei-ollut-vanhentunut/
21.3.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden menettely muodosti ihmisoikeusloukkauksen, jonka johdosta tuomittiin korvaus

KKO:2016:20 Vahingonkorvaus – Kannerajoitus – Julkisyhteisön korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys Euroopan ihmisoikeussopimus Perustuslaki – Perusoikeudet Ulkomaalainen Poliisilaitos oli hylännyt N:n oleskelulupahakemuksen. Hallinto-oikeus ei ollut muuttanut päätöstä. Ulkomaalaisvirasto oli sen jälkeen määrännyt N:n karkotettavaksi. Ratkaisut olivat perustuneet siihen, että suojelupoliisi ei ollut puoltanut hakemusta. Suojelupoliisin lausunnon perusteet olivat valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/hallinto-oikeuden-menettely-muodosti-ihmisoikeusloukkauksen-jonka-johdosta-tuomittiin-korvaus/
8.7.2013 Oikeusuutiset

Valtio korvausvastuuseen EU-oikeuden rikkomisesta

KKO:2013:58 Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Osakeyhtiö A, joka ei ollut arvonlisäverovelvollinen, oli 22.5.2003 tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli määrätty maksettavaksi autoveron lisäksi autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). Kyseinen vero voitiin Suomessa vähentää arvonlisäverotuksessa, vaikka vero ei ollut luonteeltaan arvonlisävero. Valtion katsottiin riittävän ilmeisellä tavalla rikkoneen verotuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/valtio-korvausvastuuseen-eu-oikeuden-rikkomisesta/
6.5.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi                            Esitysluonnoksen kokonaisuutta koskevat kysymykset Yleiset huomiot automaattista päätöksentekoa koskevasta sääntelykokonaisuudesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa. Asianajajaliitto suhtautuu myönteisesti automaattisen päätöksentekoa koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja nyt vallitsevan, osin epäselvän oikeustilan selkeyttämiseen. Asianajajaliitto korostaa oikeusturvan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-julkisen-hallinnon-automaattista-paatoksentekoa-koskevaksi-lainsaadannoksi/
3.6.2019 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmaluonnoksessa seitsemän sivua oikeusvaltion kehittämisestä

Otteita Antti Rinteen vetämien neuvotteluiden tuloksena syntyneestä hallitusohjelmaluonnoksesta: Turvallinen oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista sekä hyvien väestösuhteiden, osallisuuden ja osallistumisoikeuksien vahvistamista. Näin ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien, vanhusten, vammaisten, sukupuolivähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/hallitusohjelmaluonnoksessa-seitseman-sivua-oikeusvaltion-kehittamisesta/
7.8.2015 Oikeusuutiset

Väitös Turun yliopistolla perjantaina 14. elokuuta 2015 kello 12 velvoiteoikeuden alalta

OTK Kirsi Marja Halosen väitöskirja ”Hankintasopimuksen tehottomuus. Hankinta- ja velvoiteoikeudellinen tutkimus hankintasopimuksen tehottomuudesta ja hankintayksikön vahingonkorvausvastuusta sen entiselle sopimuskumppanille” tarkistetaan Jos julkisista hankinnoista annetussa laissa asetettuja kilpailuttamissääntöjä rikotaan, markkinaoikeus voi määrätä lainsäädäntöä rikkovan hankintasopimuksen tehottomaksi. Hankintalainsäädäntö ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mihin sopimuksen tehottomuus johtaa sopijapuolten välillä. Oikeustieteen kandidaatti Kirsi-Maria…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/vaitos-turun-yliopistolla-perjantaina-14-elokuuta-2015-kello-12-velvoiteoikeuden-alalta/