Generic filters
Exact matches only
1.4.2024 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2023 käydään läpi Suomen ensimmäistä ilmastovalitusta

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den (KHO) vuo­si­ker­to­mus 2023 on val­mis­tu­nut. Vuo­si­ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan muun ohel­la vii­me vuo­den pal­jon jul­ki­suut­ta saa­neen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nin taus­to­ja ot­si­kol­la ”Il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nit – voi­ko tuo­miois­tuin toi­mia, jos po­lii­ti­kot ei­vät sitä tee?” Vuosikertomuksessa pohditaan myös viranomaisen roolia muutoksenhakijana analysoimalla ELY-keskusten, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja Maahanmuuttoviraston muutoksenhakuja sekä niiden käsittelyä KHO:ssa. Viranhaltijoiden palvelussuhdeturvaa käsittelevässä artikkelissa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/khon-vuosikertomuksessa-2023-kaydaan-lapi-suomen-ensimmaista-ilmastovalitusta/
18.3.2024 Oikeusuutiset

Korkeimman oikeuden vuosikertomuksen 2023 teemana on kansainvälisyys

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2023 on jul­kais­tu. Kan­sain­vä­li­syyt­tä kä­si­tel­lään niin tuo­ma­rin työn muu­tok­sia kos­ke­vas­sa kuin kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä laa­jem­min ku­vaa­vas­sa ar­tik­ke­lis­sa. Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen tuo kirjoituksissaan esille, kuinka Euroopan unionin oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus ovat suomalaisissa tuomioistuimissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Hän näkeekin korkeimman oikeuden yhtenä tehtävänä eurooppalaisen oikeuskäytännön välittämisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/korkeimman-oikeuden-vuosikertomuksen-2023-teemana-on-kansainvalisyys/
11.4.2023 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2022 käsitellään muun muassa koronapäätöksiä ja julkisten hankintojen oikeusperiaatteita

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2022 vuo­si­ker­to­mus va­lot­taa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den työ­tä ja asioi­den rat­kai­se­mis­ta. Se ku­vaa ajan­koh­tais­ten esi­merk­kien avul­la sitä laa­jaa yh­teis­kun­nal­lis­ta kent­tää, jol­la KHO ylim­pä­nä hal­lin­to­tuo­miois­tui­me­na toi­mii. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2022 vuosikertomus valottaa tuomioistuimen menneen vuoden työtä ja asioiden ratkaisemista. Se kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/khon-vuosikertomuksessa-2022-kasitellaan-muun-muassa-koronapaatoksia-ja-julkisten-hankintojen-oikeusperiaatteita/
9.3.2023 Oikeusuutiset

KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa valituslupaharkintaa ja rikosasioiden nimikkeitä korkeimmassa oikeudessa

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2022 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na. Oikeusneuvos Kirsti Uusitalo avaa artikkelissaan korkeimman oikeuden valituslupaharkintaa. Hän kirjoittaa, että muutoksenhaun kohteena olevan oikeuskysymyksen ja oikeustapauksen laatu sekä valituslupahakemus ratkaisevat sen, voidaanko valituslupa myöntää. Oikeusneuvos Timo Ojala puolestaan jakaa havaintojaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kkon-vuosikertomuksessa-kasitellaan-muun-muassa-valituslupaharkintaa-ja-rikosasioiden-nimikkeita-korkeimmassa-oikeudessa/
13.6.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan vuosikertomus julkaistu

Vuoden 2021 päättyessä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia oli 1715. Vastaavasti vuoden päättyessä Suomen Asianajajaliitossa oli asianajajia 2 233 ja valtion oikeusaputoimistoissa julkisia oikeusavustajia 200. Kertomusvuonna oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa tuli vireille uusia asioita 466, joista lupahakemuksia oli 242. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat pyysivät lupansa peruuttamista 121 asiassa esimerkiksi siirtyessään muihin tehtäviin tai jäädessään eläkkeelle. Lautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-vuosikertomus-julkaistu/
21.4.2022 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomus kuvaa esimerkkien avulla laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus si­säl­tää tii­viin kat­sauk­sen vuo­den 2021 oi­keu­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­piin ja jul­ki­suut­ta saa­nei­siin pää­tök­siin sekä avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Vuosikertomus kuvaa erilaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään vuosittain. Kertomuksessa taustoitetaan muun ohella niin ajan ja paikan merkitystä kansainvälisen suojelun asioissa, kaivoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/khon-vuosikertomus-kuvaa-esimerkkien-avulla-laajaa-yhteiskunnallisten-asioiden-kirjoa-jota-ylimmassa-hallintotuomioistuimessa-kasitellaan/
11.3.2022 Oikeusuutiset

KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa ylimääräistä muutoksenhakua ja KKO:n roolia Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2021 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na. Oikeusneuvos Pekka Koponen avaa artikkelissaan ylimääräisen muutoksenhaun systematiikkaa. Hän pohtii kirjoituksessaan myös sitä, tulisiko ylimääräisille muutoksenhakemuksille asetettavia vaatimuksia tiukentaa. Oikeusneuvos Ari Kantor puolestaan kirjoittaa KKO:n roolista Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. KKO antaa muun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kkon-vuosikertomuksessa-kasitellaan-muun-muassa-ylimaaraista-muutoksenhakua-ja-kkon-roolia-ahvenanmaan-itsehallintojarjestelmassa/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Uninonin tuomioistuimen vuosikertomus 2020 julkaistu

Vuosikertomus Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: Tuomioistuimen toiminta ja Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta. Samassa yhteydessä julkaistaan myös Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, joka sisältää vuosikertomuksen tiivistelmän. Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen Lyhyessä katsauksessa menneeseen vuoteen esitetään tiivistelmä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta sekä institutionaalisesta ja hallinnollisesta toiminnasta. Katsauksessa esitetään vuoden tärkeimmät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/uninonin-tuomioistuimen-vuosikertomus-2020-julkaistu/
9.4.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2020 pohditaan muun muassa korkeimpien oikeuksien yhteistyötä ja oikeusvaltiota

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2020 vuo­si­ker­to­mus avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Kir­joi­tuk­sis­sa poh­di­taan mm. ko­ro­nan tuo­mia haas­tei­ta tuo­miois­tui­mis­sa, kor­keim­pien oi­keuk­sien yh­teis­työ­tä ja vuo­den ai­ka­na kä­si­tel­ty­jä mie­len­kiin­toi­sia oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä ja rat­kai­su­ja. Vuosikertomus kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla KHO ylimpänä hallintotuomioistuimena operoi. Mukana on poimintoja menneen vuoden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/khon-vuosikertomuksessa-2020-pohditaan-muun-muassa-korkeimpien-oikeuksien-yhteistyota-ja-oikeusvaltiota/