Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.6.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan vuosikertomus julkaistu

Vuoden 2021 päättyessä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia oli 1715. Vastaavasti vuoden päättyessä Suomen Asianajajaliitossa oli asianajajia 2 233 ja valtion oikeusaputoimistoissa julkisia oikeusavustajia 200. Kertomusvuonna oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa tuli vireille uusia asioita 466, joista lupahakemuksia oli 242. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat pyysivät lupansa peruuttamista 121 asiassa esimerkiksi siirtyessään muihin tehtäviin tai jäädessään eläkkeelle. Lautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/oikeudenkayntiavustajalautakunnan-vuosikertomus-julkaistu/
21.4.2022 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomus kuvaa esimerkkien avulla laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus si­säl­tää tii­viin kat­sauk­sen vuo­den 2021 oi­keu­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­piin ja jul­ki­suut­ta saa­nei­siin pää­tök­siin sekä avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Vuosikertomus kuvaa erilaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään vuosittain. Kertomuksessa taustoitetaan muun ohella niin ajan ja paikan merkitystä kansainvälisen suojelun asioissa, kaivoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/khon-vuosikertomus-kuvaa-esimerkkien-avulla-laajaa-yhteiskunnallisten-asioiden-kirjoa-jota-ylimmassa-hallintotuomioistuimessa-kasitellaan/
11.3.2022 Oikeusuutiset

KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa ylimääräistä muutoksenhakua ja KKO:n roolia Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2021 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na. Oikeusneuvos Pekka Koponen avaa artikkelissaan ylimääräisen muutoksenhaun systematiikkaa. Hän pohtii kirjoituksessaan myös sitä, tulisiko ylimääräisille muutoksenhakemuksille asetettavia vaatimuksia tiukentaa. Oikeusneuvos Ari Kantor puolestaan kirjoittaa KKO:n roolista Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. KKO antaa muun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kkon-vuosikertomuksessa-kasitellaan-muun-muassa-ylimaaraista-muutoksenhakua-ja-kkon-roolia-ahvenanmaan-itsehallintojarjestelmassa/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Uninonin tuomioistuimen vuosikertomus 2020 julkaistu

Vuosikertomus Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: Tuomioistuimen toiminta ja Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta. Samassa yhteydessä julkaistaan myös Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, joka sisältää vuosikertomuksen tiivistelmän. Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen Lyhyessä katsauksessa menneeseen vuoteen esitetään tiivistelmä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta sekä institutionaalisesta ja hallinnollisesta toiminnasta. Katsauksessa esitetään vuoden tärkeimmät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/uninonin-tuomioistuimen-vuosikertomus-2020-julkaistu/
9.4.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2020 pohditaan muun muassa korkeimpien oikeuksien yhteistyötä ja oikeusvaltiota

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2020 vuo­si­ker­to­mus avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa. Kir­joi­tuk­sis­sa poh­di­taan mm. ko­ro­nan tuo­mia haas­tei­ta tuo­miois­tui­mis­sa, kor­keim­pien oi­keuk­sien yh­teis­työ­tä ja vuo­den ai­ka­na kä­si­tel­ty­jä mie­len­kiin­toi­sia oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä ja rat­kai­su­ja. Vuosikertomus kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla KHO ylimpänä hallintotuomioistuimena operoi. Mukana on poimintoja menneen vuoden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/khon-vuosikertomuksessa-2020-pohditaan-muun-muassa-korkeimpien-oikeuksien-yhteistyota-ja-oikeusvaltiota/
30.3.2021 Oikeusuutiset

Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2020 julkaistu

Kor­keim­man oi­keu­den toi­min­ta jat­kui vuon­na 2020 va­kaa­na, vaik­ka pan­de­mian myö­tä työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja toi­min­ta­ta­vat muut­tui­vat mer­kit­tä­väs­ti. Etä­työ ja säh­köi­set yh­tey­det val­ta­si­vat alaa, mut­ta is­tun­to­ja ja työs­ken­te­lyä pys­tyt­tiin sii­tä huo­li­mat­ta jat­ka­maan te­hok­kaas­ti. Korkeimpaan oikeuteen saapui vuonna 2020 kaikkiaan 1 883 asiaa eli noin 7,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (2 029 asiaa).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/korkeimman-oikeuden-vuosikertomus-2020-julkaistu/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/oikeusvaltioperiaate-ensimmainen-vuosikertomus-oikeusvaltiotilanteesta-euroopan-unionissa/
6.4.2020 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2019 pohditaan muun muassa juristien roolia ja oikeusvaltiota

Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2019 vuosikertomus avaa tuomioistuimen menneen vuoden haasteita. Oikeudenkäynnin ja asioiden käsittelyn sähköistyminen eteni voimakkaasti. KHO:ssa valmistauduttiin myös uuteen hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettelyä ohjaavaan lakiin, joka tuli voimaan tammikuun alussa 2020. Vuosikertomus kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla korkeimman hallinto-oikeuden asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tarkastelee juristien ja journalistien usein vaikeaakin suhdetta. Molempien…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/khon-vuosikertomuksessa-2019-pohditaan-muun-muassa-juristien-roolia-ja-oikeusvaltiota/
3.4.2020 Tiedotteet

Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus julkaistu

Asianajajaliitolla on rahanpesulaissa todettu velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen vuosikertomus vuonna 2019 tehdyistä valvontahavainnoista. Asianajajaliitolla on velvollisuus valvoa rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta. Rahanpesulain velvoitteita koskeva erityinen tarkastus suoritetaan vuosittain noin 80 asianajotoimistossa. Tämän lisäksi noin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/rahanpesulain-edellyttama-vuosikertomus-julkaistu/