KHO:n vuosikertomuksessa 2022 käsitellään muun muassa koronapäätöksiä ja julkisten hankintojen oikeusperiaatteita

11.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2022 vuo­si­ker­to­mus va­lot­taa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den työ­tä ja asioi­den rat­kai­se­mis­ta. Se ku­vaa ajan­koh­tais­ten esi­merk­kien avul­la sitä laa­jaa yh­teis­kun­nal­lis­ta kent­tää, jol­la KHO ylim­pä­nä hal­lin­to­tuo­miois­tui­me­na toi­mii.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2022 vuosikertomus valottaa tuomioistuimen menneen vuoden työtä ja asioiden ratkaisemista. Se kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla KHO ylimpänä hallintotuomioistuimena toimii.

KHO on luopunut yksittäisen päätösten selostamisesta ja keskittyy jatkossa kertomaan laajempien asiakokonaisuuksien ratkaistukäytännöstä. Vuosikertomuksessa pohditaan muun ohella koronapandemian erityislainsäädäntöön liittyviä asioita, julkisten hankintojen oikeusperiaatteita KHO:n oikeuskäytännössä sekä asiakirjajulkisuutta ja tietosuojaa koskevien valitusten määrän kasvua ja luonnetta. Vuosikertomus sisältää myös katsauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tilanteeseen ja ajankohtaisiin ratkaisuihin.

Pauliine Koskelo kirjoittaa:

Etenkin Turkin kääntyminen autoritääriseen suuntaan on ajankohtainen esimerkki siitä, mitäseuraa, kun oikeussuoja ei enää kansallisella tasolla toimi ja ongelmien skaala on laaja. Suurimäärä erilaisia sopimusloukkauksia on todettu mm. journalisteihin, tuomareihin, syyttäjiin jamuihin virkamiehiin kohdistettujen repressiivisten toimien johdosta (vapaudenriistot, erottamiset ja muut kurinpitotoimet). Ratkaisussa Turanand Others v. Turkki (23.11.2021) EIT kuitenkin joutui toteamaan, ettei sillä ole enää rahkeita tutkia aiempien tuomioiden kanssa ”samaan sarjaan” kuuluvia yksilövalituksia vapaudenriistoista, koska niiden määrä ylitti voimavarojen rajat.Vaikka kysymys oli ydinoikeuden ytimessä olevista ongelmista, järjestelmä joutui antautumaan.Tuo ratkaisu koski vapaudenriistoja esitutkinnassa. Seuraavassa vaiheessa tulee eteen kysymys siitä, miten menetellä itse oikeudenkäyntejäkoskevien 6 artiklaan perustuvien ”saman sarjan”valitusten suhteen.

Turkki myös avoimesti uhmaa järjestelmää kiel
täytymällä noudattamasta sitä vastaan annettujasitovia tuomioita esimerkiksi filantrooppi Osman Kavalan tapauksessa (Kavala v. Turkki, 10.12.2019 ja tuomion rikkomista koskeva suuren jaostonratkaisu Kavala v. Turkki, 7.7.2022). Tätä kirjoittaessani julkaistiin jo aiemmin ennakoitu tieto siitä,että opposition johtajiin kuuluvalle Istanbulinpormestarille on langetettu pitkä vankeustuomioja kielto toimia politiikassa – tilanteessa, jossa vaalit ovat tulossa. Aiempia toimia parlamentaarista oppositiota vastaan on käsitelty mm. suurenjaoston ratkaisussa Selahattin Demirtaş v. Turkki(no. 2), suuri jaosto, 22.12.2020. Oikeusvaltiosta rtautuvissa maissa rikoslainkäyttö on yksi välinepoliittisessa valtapelissä.

Vuosikertomuksessa esitettävää tilastoyhteenvetoa on uudistettu, jotta KHO:n työtä olisi selkeämpää tarkastella myös numeroiden kautta. KHO:n toiminnassa korostuu entistä enemmän hallinto-oikeuksia ja hallintoviranomaisia ohjaavien vuosikirjapäätösten antaminen. Vuosikertomuksessa avataan ensimmäistä kertaa vuosikirjapäätösten määriä ja jakautumista asiaryhmittäin. Aiemman esitystavan mukainen yksityiskohtainen työtilasto on tilattavissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Vuosikertomus on luettavissa sähköisessä muodossa KHO:n internetsivustolla.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments