Generic filters
Exact matches only
25.4.2024 Oikeusuutiset

Talousrikoksia ennätyksellinen määrä vuonna 2023 − talouden heikko tilanne näkyy harmaan talouden torjuntatilastoissa

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy talousrikosten, konkurssien ja verovelan määrän kasvuna. Tiedot selviävät harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista. Lisäksi pakotteiden valvonta on kasvattanut viranomaisten valvontatehtävien määrää. Poliisin tietoon tuli vuonna 2023 lähes 2 400 talousrikosasiaa, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/talousrikoksia-ennatyksellinen-maara-vuonna-2023-%e2%88%92-talouden-heikko-tilanne-nakyy-harmaan-talouden-torjuntatilastoissa/
9.4.2024 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä edelleen nousussa

Tammi–maaliskuussa 2024 asetettiin konkurssiin 806 yritystä. Vuonna 2023 vastaavana aikana määrä oli 687. Koko viime vuoden konkurssien määrän kasvu oli merkittävää, ja sama on jatkunut tämän vuoden alun. Konkurssien määrä kasvoi 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mikäli konkurssien määrän kasvu jatkuu koko vuoden 2024 alkuvuoden tahtia, tulee jälleen merkittävä kasvun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konkurssien-maara-edelleen-nousussa/
1.4.2024 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2023 käydään läpi Suomen ensimmäistä ilmastovalitusta

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den (KHO) vuo­si­ker­to­mus 2023 on val­mis­tu­nut. Vuo­si­ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan muun ohel­la vii­me vuo­den pal­jon jul­ki­suut­ta saa­neen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nin taus­to­ja ot­si­kol­la ”Il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nit – voi­ko tuo­miois­tuin toi­mia, jos po­lii­ti­kot ei­vät sitä tee?” Vuosikertomuksessa pohditaan myös viranomaisen roolia muutoksenhakijana analysoimalla ELY-keskusten, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja Maahanmuuttoviraston muutoksenhakuja sekä niiden käsittelyä KHO:ssa. Viranhaltijoiden palvelussuhdeturvaa käsittelevässä artikkelissa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/khon-vuosikertomuksessa-2023-kaydaan-lapi-suomen-ensimmaista-ilmastovalitusta/
25.3.2024 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa

Vuoden 2023 oikeudenkäyntitilastot osoittavat, että oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa rakenteellisesti Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuasioita koskevan toimivallan osittaisella siirtämisellä unionin yleiselle tuomioistuimelle (jonka kapasiteetti on kaksinkertaistettu viime vuosina) voidaan varmistaa, että työmäärä näiden kahden tuomioistuimen välillä on paremmassa tasapainossa Unionin tuomioistuin 1. Unionin tuomioistuimessa vireille tulleiden kanteiden (kumoamiskanteet ja jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/oikeudenkayntiasioiden-maara-unionin-tuomioistuimessa-kasvaa/
22.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 on julkaistu

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 315 kappaletta (2 656), mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2023 aloitettiin 2 715 (2 189) konkurssimenettelyä. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,9 prosentilla. Yrityssaneerausten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 2023 vuoden alusta alkaen. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2023-on-julkaistu/
6.3.2024 Oikeusuutiset

TiV: Vuonna 2023 tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytykset paranivat

Vuo­si 2023 oli tuo­miois­tuin­lai­tok­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä. Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton joh­to­kun­ta vah­vis­ti maa­lis­kuus­sa tuo­miois­tuin­lai­tok­sen stra­te­gian vuo­sil­le 2023–2033. Li­säk­si Tuo­miois­tuin­vi­ras­ton toi­min­nan al­ku­tai­val­ta ar­vioi­tiin val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja oi­keus­mi­nis­te­riön to­teut­ta­mas­sa vi­ras­toar­vioin­ti­hank­kees­sa. Myös tuo­miois­tuin­lai­tok­sen toi­min­ta­me­not kas­voi­vat mer­kit­tä­väs­ti. ”Tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytykset ovat parantuneet olennaisesti. Perusrahoitusta ollaan vihdoinkin saattamassa kuntoon ja meneillään on useita keskeisiä hankkeita. Tämä luo erinomaiset edellytykset toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tiv-vuonna-2023-tuomioistuinlaitoksen-toimintaedellytykset-paranivat/
8.1.2024 Oikeusuutiset

Lähes neljännes enemmän konkursseja vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen

Tammi–joulukuussa 2023 asetettiin konkurssiin 2 715 yritystä. Vuonna 2022 vastaava luku oli 2 189, joten konkurssien määrä kasvoi 23,90 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Konkurssiin asettamisen jälkeen vuonna 2023 on peruuntunut 48 konkurssia (2022: 64) ja rauennut 1 681 konkurssia (2022: 1 379). Varojen puutteessa rauenneiden konkurssien osuus alkaneista konkursseista on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/lahes-neljannes-enemman-konkursseja-vuonna-2023-verrattuna-edelliseen-vuoteen/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Rikoslakiin kirjatut rikokset vähenivät viime vuonna noin prosentilla

Rikollisuuden taso pysyi suhteellisen muuttumattomana, rikoslajeista vuodesta 2021 vähenivät esimerkiksi liikenne- ja huumausainerikokset. Sen sijaan omaisuusrikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta julkaisusta. Vuonna 2022 kirjattiin 83 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Henkirikollisuuden määrä laski näin hieman vuodesta 2021 ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/rikoslakiin-kirjatut-rikokset-vahenivat-viime-vuonna-noin-prosentilla/
20.12.2023 Oikeusuutiset

Konkursseja eniten 25 vuoteen

Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 293 yritystä, mikä on suurin määrä 25 vuoteen. Marraskuussa 2023 pantiin vireille 345 konkurssia, mikä on 112 konkurssia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, ilmenee Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta. “Konkurssihakemusten määrä on kasvanut suuremmaksi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Toisin sanoen konkurssien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/konkursseja-eniten-25-vuoteen/
29.11.2023 Oikeusuutiset

Puolet perinnönsaajien perintöosuuksista alle 14 000 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa vuonna 2020. Perintöosuuksia sai yhteensä 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) ja vajaa puolet perinnönsaajista (48,0 %) oli iältään 45–64-vuotiaita, jotka saivat keskimäärin suurimpia perintöosuuksia. Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroa. Perintöosuus on verovapaa, kun perintöosuuden arvo on alle 20…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/puolet-perinnonsaajien-perintoosuuksista-alle-14-000-euroa-vuonna-2020/