Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.11.2023 Oikeusuutiset

Puolet perinnönsaajien perintöosuuksista alle 14 000 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa vuonna 2020. Perintöosuuksia sai yhteensä 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) ja vajaa puolet perinnönsaajista (48,0 %) oli iältään 45–64-vuotiaita, jotka saivat keskimäärin suurimpia perintöosuuksia. Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroa. Perintöosuus on verovapaa, kun perintöosuuden arvo on alle 20…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/puolet-perinnonsaajien-perintoosuuksista-alle-14-000-euroa-vuonna-2020/
26.10.2023 Oikeusuutiset

Rule of Law index 2023 julkaistu – Suomen asema ennallaan, yleisvertailussa kolmantena

Eilen 25.10.2023 julkaistun Rule of Law indexin mukaan tilanne on maailmanlaajuisesti huononemaan päin. Tiedotteesta: The rule of law has once again eroded in a majority of countries this year, according to the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2023. More than 6 billion people live in a country…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/rule-of-law-index-2023-julkaistu-suomen-asema-ennallaan-yleisvertailussa-kolmantena/
3.10.2023 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä lähes neljänneksen kasvussa vuoden kolmannen kvartaalin jälkeen

Tammi–syyskuussa 2023 asetettiin konkurssiin 1 961 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana aloitettiin 1 590 konkurssia, joten konkurssien määrä oli vuoden takaiseen verrattuna 23,30 prosentin kasvussa. Vuoden kolmannen neljänneksen eli heinä–syyskuun osuus aloituksista oli 635 kappaletta. Vuodentakaiseen (498) verraten kasvuprosentti kolmannella neljänneksellä oli 27,5. Konkurssien määrä jatkoi kasvua ja erityisesti heinä-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/konkurssien-maara-lahes-neljanneksen-kasvussa-vuoden-kolmannen-kvartaalin-jalkeen/
5.7.2023 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä viidenneksen kasvussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Tammi–kesäkuussa 2023 asetettiin konkurssiin 1.325 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana ajankohtana aloitettiin 1.092 konkurssia, joten konkurssien määrä oli vuoden takaiseen verrattuna 21,3 prosentin kasvussa. Vuoden toisen neljänneksen eli huhti–kesäkuun osuus aloituksista oli 638 kappaletta. Vuodentakaiseen (569) verraten kasvuprosentti toisella neljänneksellä oli 12,1. Konkurssien määrän kasvu loiveni alkuvuodesta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konkurssimäärät…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/konkurssien-maara-viidenneksen-kasvussa-vuoden-ensimmaisella-puoliskolla/
11.4.2023 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikertomuksessa 2022 käsitellään muun muassa koronapäätöksiä ja julkisten hankintojen oikeusperiaatteita

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­den 2022 vuo­si­ker­to­mus va­lot­taa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den työ­tä ja asioi­den rat­kai­se­mis­ta. Se ku­vaa ajan­koh­tais­ten esi­merk­kien avul­la sitä laa­jaa yh­teis­kun­nal­lis­ta kent­tää, jol­la KHO ylim­pä­nä hal­lin­to­tuo­miois­tui­me­na toi­mii. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2022 vuosikertomus valottaa tuomioistuimen menneen vuoden työtä ja asioiden ratkaisemista. Se kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/khon-vuosikertomuksessa-2022-kasitellaan-muun-muassa-koronapaatoksia-ja-julkisten-hankintojen-oikeusperiaatteita/
29.3.2023 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2022 on julkaistu

Epävarma taloudellinen tilanne, koronaviruspandemiaa seurannut Venäjän hyökkäyssotaan liittyvä energiakriisi sekä voimakas inflaatio ovat vaikuttaneet yritysten taloudelliseen tilanteeseen ja maksukyvyttömyysmenettelyjen määrään. Konkurssiasiamiehen toimiston (KAM) näkökulmasta tämä globaali muutos on vaikuttanut valvottavana olevien konkurssipesien määrän kasvuun. Riski maksukyvyttömyysmenettelyjen määrän kasvamisesta on edelleen olemassa, kun otetaan huomioon vallitseva talouden epävarmuus ja se, että…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2022-on-julkaistu/
9.3.2023 Oikeusuutiset

KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa valituslupaharkintaa ja rikosasioiden nimikkeitä korkeimmassa oikeudessa

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2022 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na. Oikeusneuvos Kirsti Uusitalo avaa artikkelissaan korkeimman oikeuden valituslupaharkintaa. Hän kirjoittaa, että muutoksenhaun kohteena olevan oikeuskysymyksen ja oikeustapauksen laatu sekä valituslupahakemus ratkaisevat sen, voidaanko valituslupa myöntää. Oikeusneuvos Timo Ojala puolestaan jakaa havaintojaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kkon-vuosikertomuksessa-kasitellaan-muun-muassa-valituslupaharkintaa-ja-rikosasioiden-nimikkeita-korkeimmassa-oikeudessa/
3.3.2023 Oikeusuutiset

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla

Kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa vi­reil­lä ole­vien ri­ko­s­asioi­den ja laa­jo­jen rii­ta-asioi­den mää­rät ja kä­sit­te­ly­ajat ovat edel­leen ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­vää ai­kaa kor­keam­mal­la ta­sol­la. Ho­vioi­keuk­sis­sa vi­reil­lä ole­vien asioi­den mää­rä ja kä­sit­te­ly­ajat ovat myös hie­man kas­va­neet vii­me vuo­si­na. Hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa vi­reil­lä ole­vien asioi­den mää­rät ovat sen si­jaan las­ke­neet. ”Tuomioistuinlaitoksen keskeinen haaste on edelleen puutteellisesta perusrahoituksesta johtuva pitkäaikainen resurssipula, mistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/vuonna-2022-tuomioistuinten-vireilla-olevien-asioiden-maarat-pysyivat-edelleen-korkealla-tasolla/
3.3.2023 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuimen tilastot vuodelta 2022 julkaistu

Oikeudenkäyntitilastot 2022: aikamme suuret kysymykset (oikeusvaltio, ympäristö, yksityiselämän suoja digiaikakaudella ym.) ja Euroopan unionin Ukrainan sodan vuoksi toteuttamat rajoittavat toimenpiteet näkyivät oikeudenkäyntiasioissa Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille tulleiden asioiden määrä pysyi suurena viidentenä vuonna peräkkäin Kahdessa tuomioistuimessa vuonna 2022 vireille tulleiden asioiden määrä oli samaa tasoa kuin edellisvuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/unionin-tuomioistuimen-tilastot-vuodelta-2022-julkaistu/
23.2.2023 Oikeusuutiset

Valituslupajärjestelmä ja asioiden sähköinen käsittely lyhentäneet asioiden käsittelyaikaa KHO:ssa

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui viime vuonna ratkaistavaksi kaikkiaan 3 713 asiaa, mikä on lähes 400 asiaa vähemmän kuin vuonna 2021. KHO ratkaisi viime vuonna yhteensä 3 757 asiaa ja vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrä painui historiallisen pieneksi, 2 094 asiaan. Suurin asiaryhmä oli edelleen ulkomaalaisasiat, joiden osuus kaikista saapuneista asioista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/valituslupajarjestelma-ja-asioiden-sahkoinen-kasittely-lyhentaneet-asioiden-kasittelyaikaa-khossa/