KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa ylimääräistä muutoksenhakua ja KKO:n roolia Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä

11.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2021 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na.

Oikeusneuvos Pekka Koponen avaa artikkelissaan ylimääräisen muutoksenhaun systematiikkaa. Hän pohtii kirjoituksessaan myös sitä, tulisiko ylimääräisille muutoksenhakemuksille asetettavia vaatimuksia tiukentaa.

Oikeusneuvos Ari Kantor puolestaan kirjoittaa KKO:n roolista Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. KKO antaa muun muassa lausuntoja tasavallan presidentille itsehallintolain mukaisessa maakuntalakien valvonnassa ja ratkaisee maakunnan ja valtakunnan viranomaisten välisiä toimivaltakiistoja.

Vuosikertomus sisältää myös presidentti Tatu Leppäsen ja kansliapäällikkö Wilhelm Norrmanin katsaukset kertomusvuoteen. Esittelyyn pääsee lisäksi korkeimman oikeuden tietopalvelu.

Käsittelyajat kehittyivät edelleen myönteiseen suuntaan

Vuosikertomukseen sisältyy kattava tilasto-osuus. Tilastoista käy ilmi, että korkeimpaan oikeuteen saapuneiden asioiden määrä palautui vuoden 2021 aikana koronaepidemiaa edeltäneiden vuosien yhteensä noin 2 000 asian tasolle. Korkeimpaan oikeuteen saapui kaikkiaan 2 005 asiaa eli lähes 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin (1 882 asiaa). Määrällisesti suurimman osan niistä muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 786.

Korkein oikeus ratkaisi vuonna 2021 yhteensä 1 855 asiaa eli noin 150 asiaa vähemmän kuin mitä korkeimpaan oikeuteen saapui.

Ensimmäisenä koronavuotena saapuneiden asioiden määrän ja osin myös jutturakenteen myötä annettujen ennakkopäätösten määrä jäi vuonna 2021 hieman tavanomaista pienemmäksi, 93:een julkaistuun ratkaisuun. Myös valituslupia myönnettiin tavanomaista vähemmän, 108.

Viime vuosina lyhentyneet käsittelyajat säilyivät pääosin lähes ennallaan tai lyhenivät hieman. Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,0 kuukautta (5,3 kk vuonna 2020). Asioiden, joissa valituslupahakemus hylättiin, käsittelyaika oli keskimäärin 4,0 kuukautta (3,9 kk). Ennakkopäätösten ja muiden asiaratkaisujen käsittelyaika oli 15,3 kuukautta (17,4 kk).

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments