Generic filters
Exact matches only
17.5.2024 Oikeusuutiset

Riistakeskus oli voinut myöntää kaatoluvan koirasusia sisältävän susilauman eläinten tappamiseksi

KHO:2024:76 Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Koirasusi – Poikkeamisen edellytykset – Muu tyydyttävä ratkaisu – Selvitysten riittävyys – Geeniperimän suojelu Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan kahdeksan suden tappamiseen. Poikkeusluvan myöntämisen päämääränä oli tappaa itärajan tuntumassa liikkuva enintään kahdeksan suden lauma, jossa DNA-näyteanalyysien perusteella oli kahdesta kuuteen koirasutta. Hallinto-oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/riistakeskus-oli-voinut-myontaa-kaatoluvan-koirasusia-sisaltavan-susilauman-elainten-tappamiseksi/
17.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.5.2024: kaksi uutta oikeusneuvosta korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ensiksi täytettävään oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamiehen 1.6.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeudenneuvos Heli Maria Melanderin 1.8.2024 lukien. KKOn yksimielisestä esityksestä: Jäsenen virkoja ovat määräajassa hakeneet esittelijäneuvos Tiina-Liisa Autio, määräaikainen oikeusneuvos, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamies, hallinto-oikeustuomari…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomarinimityksia-17-5-2024-kaksi-uutta-oikeusneuvosta-korkeimpaan-oikeuteen/
15.5.2024 Oikeusuutiset

KHO: Rakennusvalvontaviranomainen oli voinut kieltää lyhytaikaisen asunnonvuokraustoiminnan asuinkerrostalossa

KHO:2024:75 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Asuinhuoneiston vuokraus – Lyhytkestoiset vuokrasuhteet – Toiminnan maankäytölliset vaikutukset Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kho-rakennusvalvontaviranomainen-oli-voinut-kieltaa-lyhytaikaisen-asunnonvuokraustoiminnan-asuinkerrostalossa/
15.5.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiötä ei voitu sakon uhalla velvoittaa toimiin osakkaan hallinnassa olevassa tilassa olevien laitteiden poistamiseksi

KHO:2024:74 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Luvaton valomainoslaite toimistohuoneiston sisällä – Sakon uhan kohdentaminen asunto-osakeyhtiöön ja osakkaaseen – Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen ja tosiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/taloyhtiota-ei-voitu-sakon-uhalla-velvoittaa-toimiin-osakkaan-hallinnassa-olevassa-tilassa-olevien-laitteiden-poistamiseksi/
15.5.2024 Oikeusuutiset

Vangitsemispäätöksestä ei voi kannella kun tuomittu rangaistus on lainvoimainen ja sen täytäntöönpano alkanut

KKO:2024:31  Muutoksenhaku – Kantelu – Pakkokeino – Vangitseminen A oli hovioikeuden tuomiolla tuomittu yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja määrätty vangittavaksi. A toimitti hovioikeuden vangitsemispäätöstä koskeneen kantelun Korkeimpaan oikeuteen sen jälkeen, kun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano oli alkanut ja hovioikeuden tuomio oli tullut lainvoimaiseksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, ettei A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/vangitsemispaatoksesta-ei-voi-kannella-kun-tuomittu-rangaistus-on-lainvoimainen-ja-sen-taytantoonpano-alkanut/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuloverotuksen massamuotoisten julkisten tietojen käsittely perintätoiminnan yhteydessä velallisasiakkaiden maksukykyä arvioitaessa ei ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla lainmukaista

KHO:2024:73 Asiakirjajulkisuus – Tietosuoja – Perintätoiminta – Verotustietojen sähköinen luovuttaminen – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötieto – Henkilötietojen käsittely – Oikeutettu etu – Tasapainotesti Asiassa oli kysymys siitä, oliko pyydettyjen henkilötietojen sähköisessä muodossa tapahtuvalle luovuttamiselle Verohallinnon henkilörekisteristä julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset. Tämä edellytti sen arviointia, oliko tietojen pyytäjällä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuloverotuksen-massamuotoisten-julkisten-tietojen-kasittely-perintatoiminnan-yhteydessa-velallisasiakkaiden-maksukykya-arvioitaessa-ei-ollut-yleisessa-tietosuoja-asetuksessa-tarkoitetulla-tavalla-lain/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta ei ole mahdollista katsoa riittäväksi seuraamukseksi myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta – rangaistusta ei voida jättää tuomitsematta

KKO:2024:30 Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Korkein oikeus katsoi, ettei aikaisemmin tuomittua ehdollista vankeusrangaistusta ole mahdollista rikoslain 7 luvun 6–9 §:n nojalla katsoa riittäväksi seuraamukseksi myöhemmin käsiteltäväksi tulleesta rikoksesta eikä tällaisen rangaistuksen perusteella myöskään voida jättää rangaistusta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/aiempaa-ehdollista-vankeusrangaistusta-ei-ole-mahdollista-katsoa-riittavaksi-seuraamukseksi-myohemmin-kasiteltavaksi-tulleesta-rikoksesta-rangaistusta-ei-voida-jattaa-tuomitsematta/
8.5.2024 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu asianajosalaisuudesta ja siihen liittyvästä liikesalaisuudesta valvontamenettelyssä

KHO:2024:72 Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Liikesalaisuus – Tiedot asianajajan päämiehen laskutuksesta ja sopimusehdoista – Tiedot päämiehen tunniste- ja yhteystiedoista – Perintätoimeksianto Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle oli tehty kantelu, joka koski asianajajan päämiehensä puolesta suorittamaa laskun perintää. Ulkopuolinen henkilö pyysi valvontalautakunnalta tiedot kanteluasiakirjoista, jotka valvontalautakunta luovutti osittain pyytäjälle.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/khon-ratkaisu-asianajosalaisuudesta-ja-siihen-liittyvasta-liikesalaisuudesta-valvontamenettelyssa/
8.5.2024 Oikeusuutiset

KKO: Kolme vuotta vankeutta panttivangin ottamisesta

KKO:2024:29 Vapaudenriisto – Panttivangin ottaminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli pakottanut ladatulla pistoolilla uhaten B:n autoon ja ajamaan toiselle paikkakunnalle. A oli uhannut B:tä tappamisella sekä tehostanut uhkaustaan ampumalla laukauksen auton lattiaan. A oli vaatinut saada tavata B:n sukulaisen C:n, ja tämän vaatimuksen toteuttamiseksi A oli soittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kko-kolme-vuotta-vankeutta-panttivangin-ottamisesta/
6.5.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti syytesidonnaisuudesta – voiko kunnianloukkauksena kuvattuun menettelyyn sisältyä väärä ilmianto

KKO:2024:28 Väärä ilmianto – Kunnianloukkaus – Lainvoima – Osittainen lainvoima – Syyte – Syytesidonnaisuus A:lle oli vaadittu käräjäoikeudessa rangaistusta ensisijaisesti väärästä ilmiannosta ja vaihtoehtoisesti kunnianloukkauksesta. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen. Asianomistaja B oli hakenut muutosta hovioikeudelta vain vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen osalta mutta vaati Korkeimmassa oikeudessa rangaistusta myös ensisijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti väärästä ilmiannosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kko-aanesti-syytesidonnaisuudesta-voiko-kunnianloukkauksena-kuvattuun-menettelyyn-sisaltya-vaara-ilmianto/