Yksipuolinen tuomio oli annettu todisteellisesti tiedoksi kun se oli lähetetty salatun sähköpostin liitteenä ja viesti oli avattu salasanaa käyttäen

3.7.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:45 Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon – Tiedoksianto – Tutkimatta jättäminen

A oli velvoitettu yksipuolisella tuomiolla maksusuoritukseen B Oy:lle. B Oy oli lähettänyt yksipuolisen tuomion A:lle tiedoksi salatun sähköpostin liitteenä. A oli avannut sähköpostin hänelle tekstiviestillä toimitetun salasanan avulla, jolloin B Oy oli saanut viestin avaamisesta automaattisen lukukuittauksen. A haki takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa sähköpostin lukukuittauksesta ja katsoi, että tiedoksianto ei ollut tapahtunut todisteellisesti.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A oli saanut sähköpostilla yksipuolisesta tuomiosta tiedon oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin todisteellisesti niin, että lainkohdassa mainittu määräaika takaisinsaannin hakemiselle oli alkanut. Takaisinsaantihakemus jätettiin tutkimatta. (Ään.)

10. Yksipuolisen tuomion tiedoksiannosta huolehtiminen on annettu oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:ssä sen osapuolen tehtäväksi, jonka vaatimuksesta yksipuolinen tuomio on annettu. Tiedoksianto on tehtävä luvun 15 §:n 1 momentin mukaan todisteellisesti, eikä tiedoksiannolle ole säädetty muita muotovaatimuksia. Tiedoksianto voidaan siten toimittaa myös sähköisesti, kunhan se tapahtuu todistettavasti, eikä tällaisen tiedoksiantotavan käyttäminen myöskään edellytä vastaanottajan suostumusta.
11. Asianosaisen suorittaman sähköisen tiedoksiannon voidaan lähtökohtaisesti katsoa tapahtuneen oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla todisteellisesti, kun sähköisestä viestistä ilmenee, että viestissä on kyse yksipuolisen tuomion tiedoksiantamisesta, yksipuolinen tuomio on liitetty viestiin tai saatavilla muulla tavoin sähköisesti ja sähköistä viestiä avattaessa käytetään sellaista tunnistautumista, jonka perusteella tiedoksiannosta voidaan varmistua.
12. Takaisinsaantioikeuden tehokkaan käyttämisen edellytyksenä on, että asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, saa asianmukaisen tiedon paitsi yksipuolisesta tuomiosta myös siitä, milloin määräaika takaisinsaannin hakemiselle päättyy ja miten hänen on meneteltävä, jos hän haluaa hakea takaisinsaantia. Asianosaisen toimittaman todisteellisen tiedoksiannon osalta on siten pystyttävä varmistumaan siitä, että vastapuoli saa tuomiosta ja takaisinsaantiosoituksesta tiedon siten, että hänellä on todellinen mahdollisuus perehtyä asiakirjaan.
13. Sähköistä tiedoksiantotapaa käyttävän asianosaisen on siten osoitettava, että yksipuolinen tuomio takaisinsaan-tiosoituksineen on toimitettu vastaanottajan saataville siten, että vastaanottaja voi ottaa siitä selon. Todisteellinen tiedoksianto ja siitä alkava takaisinsaantimääräaika ei edellytä sitä, että vastaanottaja todellisuudessa ottaisi selon hänelle tiedoksiannetusta yksipuolisesta tuomiosta.

KKO:2024:45

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments