Generic filters
Exact matches only
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto hallinto-oikeuksien kokoonpanosääntelyn tarkistamistarpeita koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-34   Lausuntopyyntönne: VN/18068/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO HALLINTO-OIKEUKSIEN KOKOONPANOSÄÄNTELYN ERÄISTÄ TARKISTAMISTARPEISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Pidättekö mahdollisena kehityssuuntana sitä, että hallinto-oikeuksien peruskokoonpano muutettaisiin kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanosta kahden lainoppineen jäsenen kokoonpanoksi tässä arviomuistiossa esitetyin reunaehdoin?   Asianajajaliitto suhtautuu varauksellisesti hallinto-oikeuden peruskokoonpanon supistamiseen. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-hallinto-oikeuksien-kokoonpanosaantelyn-tarkistamistarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
16.7.2023 Oikeusuutiset

Mielentilan tutkimista koskevasta määräyksestä sai kannella korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä

KKO:2023:53 Muutoksenhaku – Kantelu -Valituslupa – Oikeudenkäyntimenettely – Mielentilatutkimuksen määrääminen Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimuksen A:n määräämisestä mielentilatutkimukseen sekä katsonut A:n esittämän todistelun ja kuulemisen perusteella, että A oli eräiden hänelle syyksi luettujen rikosten osalta alentuneesti syyntakeinen. Hovioikeus oli katsonut hankkimansa asiantuntijaselvityksen perusteella, että A:n syyntakeisuutta ei ollut mahdollista arvioida…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/mielentilan-tutkimista-koskevasta-maarayksesta-sai-kannella-korkeimpaan-oikeuteen-valituslupaa-pyytamatta/
21.6.2023 Oikeusuutiset

KKO esittää muutoksenhakusäännösten täydentämistä

Kor­kein oi­keus esit­tää val­tio­neu­vos­tol­le, että muu­tok­sen­ha­kua kor­keim­paan oi­keu­teen kos­ke­via sään­nök­siä täy­den­net­täi­siin. Korkein oikeus esittää kahta lainsäädäntömuutosta: ns. hyppyvalituslupaa ja ennakkopäätöskysymysmenettelyä. Esityksen tavoitteena on edistää korkeimman oikeuden mahdollisuuksia antaa ennakkopäätöksiä ja siten huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä ja oikeuskäytännön ohjaamisesta. Hyppyvalituslupa koskee jatkokäsittelylupa-asioita. Esityksen mukaan korkein oikeus voisi ottaa suoraan ratkaistavakseen ennakkopäätösluonteisia kysymyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kko-esittaa-muutoksenhakusaannosten-taydentamista/
15.6.2023 Lausunnot

Lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakusäännösten muutostarpeista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Dnro L2023-24  Lausuntopyyntönne: VN/24866/2022, 3.5.2023 LAUSUNTO SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTOKSENHAKUSÄÄNNÖSTEN MUUTOSTARVETTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOLUONNOKSESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoshakusäännösten muutostarvetta koskevan arviomuistioluonnoksen (jäljempänä myös “arviomuistio”, “muistio” ja “arviomuistioluonnos”) johdosta seuraavaa. Yleisesti Oikeudellisen muutoksenhaun osa-alueella on perustellusti tarve…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/lausunto-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-muutoksenhakusaannosten-muutostarpeista/
23.3.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: Suomalaisen oikeusvaltion käytännön ongelmat näkyvät arjessa

Oi­keu­den­käyn­tien kes­to on tun­nis­tet­tu suo­ma­lai­sen oi­keus­val­tion kes­kei­sek­si on­gel­ma­koh­dak­si. On oi­keus­val­tion etu, että tuo­miois­tui­met pys­ty­vät rat­kai­se­maan asiat koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa oi­keu­den­mu­kai­ses­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä hy­vin pe­rus­tel­luin pää­tök­sin. Jo kahdettakymmenettä kertaa järjestettävän hallintotuomioistuinpäivän tänään avannut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi käsittelee puheessaan oikeusvaltion käytännön ongelmia. Osa ongelmista on selkeästi tunnistettavissa, mutta osa niistä perustuu sitkeisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/khon-presidentti-kari-kuusiniemi-suomalaisen-oikeusvaltion-kaytannon-ongelmat-nakyvat-arjessa/
9.3.2023 Oikeusuutiset

KKO:n vuosikertomuksessa käsitellään muun muassa valituslupaharkintaa ja rikosasioiden nimikkeitä korkeimmassa oikeudessa

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2022 on jul­kais­tu. Se si­säl­tää sekä asian­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta että mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen kor­keim­man oi­keu­den toi­min­taan vii­me vuon­na. Oikeusneuvos Kirsti Uusitalo avaa artikkelissaan korkeimman oikeuden valituslupaharkintaa. Hän kirjoittaa, että muutoksenhaun kohteena olevan oikeuskysymyksen ja oikeustapauksen laatu sekä valituslupahakemus ratkaisevat sen, voidaanko valituslupa myöntää. Oikeusneuvos Timo Ojala puolestaan jakaa havaintojaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kkon-vuosikertomuksessa-kasitellaan-muun-muassa-valituslupaharkintaa-ja-rikosasioiden-nimikkeita-korkeimmassa-oikeudessa/
23.2.2023 Oikeusuutiset

Valituslupajärjestelmä ja asioiden sähköinen käsittely lyhentäneet asioiden käsittelyaikaa KHO:ssa

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui viime vuonna ratkaistavaksi kaikkiaan 3 713 asiaa, mikä on lähes 400 asiaa vähemmän kuin vuonna 2021. KHO ratkaisi viime vuonna yhteensä 3 757 asiaa ja vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrä painui historiallisen pieneksi, 2 094 asiaan. Suurin asiaryhmä oli edelleen ulkomaalaisasiat, joiden osuus kaikista saapuneista asioista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/valituslupajarjestelma-ja-asioiden-sahkoinen-kasittely-lyhentaneet-asioiden-kasittelyaikaa-khossa/
28.2.2022 Oikeusuutiset

Jälleen päätös valituslupajärjestelmän laajuudesta KHO:ssa

KHO:2022:26 Vaalivalitus – Vaalilaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Muutoksen hakeminen hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski vaaliviranomaisen vaalien tuloksen vahvistamista koskevaa päätöstä, edellytti valituslupaa. Ks. myös KHO 2021:81 KHO:2022:26

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/jalleen-paatos-valituslupajarjestelman-laajuudesta-khossa/
16.2.2022 Oikeusuutiset

Kehitysvammaisen pakkohuoltopäätökseen tuli hakea valituslupaa KHO:lta, vaikka kehitysvammalain säännöksiä ei muutettu valituslupajärjestelmään siirryttäessä

KHO:2022:20 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kehitysvammaisten erityishuolto – Tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määrääminen – Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkaminen Erityishuollon johtoryhmä oli päättänyt jatkaa A:n tahdosta riippumatonta erityishuoltoa toistaiseksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kehitysvammaisen-pakkohuoltopaatokseen-tuli-hakea-valituslupaa-kholta-vaikka-kehitysvammalain-saannoksia-ei-muutettu-valituslupajarjestelmaan-siirryttaessa/
18.6.2021 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon myötä valituslupajärjestelmä koskee myös erityislain mukaisia valituksia, vaikka erityislakia ei muutettu yleislain voimaantullessa

KHO:2021:81 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Tilintarkastajien valvonta Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli 5.2.2019 tekemällään päätöksellä antanut tilintarkastaja A:lle huomautuksen. Hallinto-oikeus oli 5.5.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/oikeudenkaynnista-hallintoasioissa-annetun-lain-voimaantulon-myota-valituslupajarjestelma-koskee-myos-erityislain-mukaisia-valituksia-vaikka-erityislakia-ei-muutettu-yleislain-voimaantullessa/