Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.2.2022 Oikeusuutiset

Jälleen päätös valituslupajärjestelmän laajuudesta KHO:ssa

KHO:2022:26 Vaalivalitus – Vaalilaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Muutoksen hakeminen hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski vaaliviranomaisen vaalien tuloksen vahvistamista koskevaa päätöstä, edellytti valituslupaa. Ks. myös KHO 2021:81 KHO:2022:26

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/jalleen-paatos-valituslupajarjestelman-laajuudesta-khossa/
16.2.2022 Oikeusuutiset

Kehitysvammaisen pakkohuoltopäätökseen tuli hakea valituslupaa KHO:lta, vaikka kehitysvammalain säännöksiä ei muutettu valituslupajärjestelmään siirryttäessä

KHO:2022:20 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kehitysvammaisten erityishuolto – Tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määrääminen – Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkaminen Erityishuollon johtoryhmä oli päättänyt jatkaa A:n tahdosta riippumatonta erityishuoltoa toistaiseksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kehitysvammaisen-pakkohuoltopaatokseen-tuli-hakea-valituslupaa-kholta-vaikka-kehitysvammalain-saannoksia-ei-muutettu-valituslupajarjestelmaan-siirryttaessa/
18.6.2021 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon myötä valituslupajärjestelmä koskee myös erityislain mukaisia valituksia, vaikka erityislakia ei muutettu yleislain voimaantullessa

KHO:2021:81 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Tilintarkastajien valvonta Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli 5.2.2019 tekemällään päätöksellä antanut tilintarkastaja A:lle huomautuksen. Hallinto-oikeus oli 5.5.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/oikeudenkaynnista-hallintoasioissa-annetun-lain-voimaantulon-myota-valituslupajarjestelma-koskee-myos-erityislain-mukaisia-valituksia-vaikka-erityislakia-ei-muutettu-yleislain-voimaantullessa/
20.4.2021 Oikeusuutiset

Syyttäjän valitettua vastaaja ei voinut vastavalituksessa vaatia vahingonkorvausvelvollisuuden kumoamista

KKO:2021:25 Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Vastavalitus A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä vankeusrangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan konkurssipesälle vahingonkorvausta. Syyttäjän valitettua hovioikeuteen A teki vastavalituksen, jossa hän vaati, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta. Vastavalituksessa esitetty vaatimus vahingonkorvauksen muuttamisesta kohdistui konkurssipesään eikä alkuperäisen valituksen tehneeseen syyttäjään. Vastavalitus jätettiin tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/syyttajan-valitettua-vastaaja-ei-voinut-vastavalituksessa-vaatia-vahingonkorvausvelvollisuuden-kumoamista/
28.9.2020 Oikeusuutiset

Uuden selvityksen esittäminen vasta KHO:ssa ei ollut erityisen painava syy valitusluvan myöntämiseksi

KHO:2020:102 Ulkomaalaisasia – Valituslupa – Valitusluvan myöntämisperusteet – Muu erityisen painava syy – Uusi selvitys Maahanmuuttovirasto oli hylännyt muutoksenhakijan oleskelulupahakemuksen, koska oleskeluluvan kaikkien edellytysten ei katsottu täyttyneen. Hallinto-oikeus oli hylännyt muutoksenhakijan valituksen. Muutoksenhakija oli korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituslupahakemuksessa katsonut, että valitusluvan myöntämiselle on olemassa muu erityisen painava syy, koska hän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/uuden-selvityksen-esittaminen-vasta-khossa-ei-ollut-erityisen-painava-syy-valitusluvan-myontamiseksi/
9.7.2020 Oikeusuutiset

Syyte synteettisen hasiksen varastoinnista hylättiin. Syyttäjä ei voinut esittää KKO:ssa vaihtoehtoista syytettä.

KKO:2020:56 Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen – Muutoksenhaku – Valituslupa A:lla oli ollut paitansa alla 400 grammaa synteettistä hasista (AB-CHMINACA) sisältäneitä levyjä, kun poliisi oli tarkastanut hänet huoltoaseman pihalla. Hovioikeus oli hylännyt ensisijaisen syytteen laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä ja tuominnut A:n toissijaisen syytteen mukaisesti kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/syyte-synteettisen-hasiksen-varastoinnista-hylattiin-syyttaja-ei-voinut-esittaa-kkossa-vaihtoehtoista-syytetta/
9.11.2019 Oikeusuutiset

Presidentti Tatu Leppäsen avauspuhe KKO:n asianajajapäivässä 8.11.2019

Arvoisat Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hyvät asianajajat, hyvät kollegat, Myös omasta puolestani toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi tänne korkeimman oikeuden asianajajapäivälle, voidaan jo sanoa perinteiselle asianajajapäivälle. Korkein oikeus järjestää vastaavia sidosryhmäpäiviä muutaman vuoden välein vuorollaan myös käräjäoikeuksille, hovioikeuksille ja syyttäjille, ja tänä vuonna on asianajajien vuoro. On erityisen hienoa, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/presidentti-tatu-leppasen-avauspuhe-kkon-asianajajapaivassa-8-11-2019/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Lainsäädännön arviointineuvosto: Lastensuojeluasioihin valituslupa – lasten ja nuorten näkökulma unohdettu uudistuksessa

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut lastensuojelulain muutosta, jolla otettaisiin käyttöön valituslupajärjestelmä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Uudistusta ja sen vaikutuksia on tarkasteltu lähinnä tuomioistuinjärjestelmän näkökulmasta. Lasten ja nuorten näkökulma on jäänyt puuttumaan. Suomessa lastensuojeluasioita käsitellään hallinto-oikeuksissa, joiden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelulakia ehdotetaan uudistettavaksi siten, että lastensuojeluasioissa otetaan käyttöön valituslupajärjestelmä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/lainsaadannon-arviointineuvosto-lastensuojeluasioihin-valituslupa-lasten-ja-nuorten-nakokulma-unohdettu-uudistuksessa/
4.9.2018 Oikeusuutiset

KHO kannattaa valituslupajärjestelmän laajentamista kattavaksi

KHO hyväksyi valituslupajärjestelmän soveltamista koskevan julkilausuman satavuotisjuhliensa kunniaksi pidetyssä juhlatäysistunnossa. KHO korostaa kattavan valituslupajärjestelmän toteuttamisen tärkeyttä. KHO hyväksyi valituslupajärjestelmän soveltamista koskevan julkilausuman satavuotisjuhliensa kunniaksi pidetyssä juhlatäysistunnossa 3.9.3018. Julkilausumassa korkein hallinto-oikeus korostaa kattavan valituslupajärjestelmän toteuttamisen tärkeyttä. Kattava valituslupajärjestelmä mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden resurssien kohdentamisen erityisesti oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaaviin ennakkopäätöksiin. Se myös…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/kho-kannattaa-valituslupajarjestelman-laajentamista-kattavaksi/
17.8.2018 Oikeusuutiset

KHO ei arvioinut ensiasteena tulkin kulukorvausta oikeusapuasiassa

KHO:2018:111 Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä Tulkkina toiminut A oli turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään osin hylännyt laskuun perustuvan kuluvaatimuksen. A oli tehnyt maksatuspäätöksestä ratkaisupyynnön, jonka oikeusaputoimisto oli toimittanut korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikeusaputoimiston mukaan ratkaisupyyntö oli toimitettu korkeimmalle hallinto-oikeudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-ei-arvioinut-ensiasteena-tulkin-kulukorvausta-oikeusapuasiassa/