Kehitysvammaisen pakkohuoltopäätökseen tuli hakea valituslupaa KHO:lta, vaikka kehitysvammalain säännöksiä ei muutettu valituslupajärjestelmään siirryttäessä

16.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:20 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Kehitysvammaisten erityishuolto – Tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määrääminen – Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkaminen

Erityishuollon johtoryhmä oli päättänyt jatkaa A:n tahdosta riippumatonta erityishuoltoa toistaiseksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, ja alistanut päätöksen hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen ja vahvistanut sille alistetun päätöksen. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätökseen sai hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus lainmukainen.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (kehitysvammalaki) 81 d §:n mukaan hallinto-oikeuden päätökseen nyt kysymyksessä olevassa lain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tultua voimaan 1.1.2020 lähtökohdaksi oli tullut se, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kehitysvammalain 81 d §:ään (381/2016) ei ollut tehty muutoksia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon yhteydessä tai sen jälkeen. Pykälää ei ollut siten erikseen selkeytetty vastaamaan uuden yleislain valituslupasääntelyä. Korkein hallinto-oikeus katsoi tämän puoltavan tulkintaa, jonka mukaan valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei edellyttäisi valituslupaa silloin, kun kysymys oli tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämistä tai sen jatkamista koskevasta asiasta. Myös kehitysvammalain muutoksenhakusäännöksiä vuonna 2016 muutettaessa oli tarkoitettu, että hallinto-oikeuden päätökseen tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämistä koskevassa asiassa sai valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa.

Hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän pääsääntö oli kuitenkin kehitysvammalain vuoden 2016 muutoksen jälkeen muuttunut niin, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edellytti valituslupaa. Kun lisäksi kehitysvammalain mukainen tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevan päätöksen muutoksenhaku oli vastannut kehitysvammalain muutoksenhakusäännökseen tehtyjen muutosten aikaan voimassa ollutta hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän pääsääntöä, kehitysvammalain 81 d §:n ensimmäistä virkettä oli tulkittava niin, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä mainituissa asioissa edellytti 1.1.2020 alkaen valituslupaa. Tätä tulkintaa tuki myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia koskevissa esitöissä valituslupajärjestelmän osalta lausuttu.

Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellytti valituslupaa.

Ks. myös KHO 2021:81

KHO:2022:20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments