Valituslupajärjestelmä ja asioiden sähköinen käsittely lyhentäneet asioiden käsittelyaikaa KHO:ssa

23.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui viime vuonna ratkaistavaksi kaikkiaan 3 713 asiaa, mikä on lähes 400 asiaa vähemmän kuin vuonna 2021. KHO ratkaisi viime vuonna yhteensä 3 757 asiaa ja vuoden lopussa vireillä olevien asioiden määrä painui historiallisen pieneksi, 2 094 asiaan.

Suurin asiaryhmä oli edelleen ulkomaalaisasiat, joiden osuus kaikista saapuneista asioista oli 39 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat asiaryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiat sekä veroasiat.

Korkein hallinto-oikeus on valituslupatuomioistuin eli muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hallinto-oikeuksien päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Viime vuonna KHO:een saapui 3 277 valituslupahakemusta, mikä oli 88 prosenttia kaikista saapuneista muutoksenhakuasioista. KHO ratkaisi 3 164 valituslupahakemusta ja myönsi valitusluvan 9,5 prosentissa tapauksista. Suoria valituksia KHO:een saapui 305 ja ylimääräisiä muutoksenhakuja 118.

Oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaavia vuosikirjaratkaisuja annettiin 150. Eniten vuosikirjaratkaisuja annettiin veroasioissa (21 %) sekä valtio-oikeuteen ja yleishallintoon liittyvissä asioissa (15 %).

Käsittelyaika lyhentynyt

Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 7,2 kuukautta, kun se vielä edellisvuonna oli 8,1 kuukautta.

Viime vuonna aloimme nähdä selvästi sekä valituslupajärjestelmän käyttöönoton ja sähköisen asiankäsittelyn tuomat hyödyt. Erityisesti niiden valituslupa-asioiden käsittelyaikaa, joissa valituslupaa ei myönnetä, saatiin lyhennettyä ja samalla myös vireillä olevien asioiden määrä pieneni. Viimeksi mainittuun vaikutti myös meille tulleiden asioiden määrän vähentyminen edellisvuosiin verrattuna, sanoo korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi.

Korkein hallinto-oikeus teki Euroopan unionin tuomioistuimelle viime vuonna yhden ennakkoratkaisupyynnön, joka koski ulkomaalaisen käännyttämistä. Kaikkiaan unionin tuomioistuimessa oli vireillä viime vuonna neljä KHO:n tekemää ennakkoratkaisupyyntöä.
 
Korkein hallinto-oikeus voi tarvittaessa järjestää katselmuksia asioiden lisäselvitystä varten. Viime vuonna KHO järjesti katselmuksen Marian sairaalan asemakaavan muutosalueella Helsingissä.
 
Päätösten lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi viime vuonna 20 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments