KKO esittää muutoksenhakusäännösten täydentämistä

21.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus esit­tää val­tio­neu­vos­tol­le, että muu­tok­sen­ha­kua kor­keim­paan oi­keu­teen kos­ke­via sään­nök­siä täy­den­net­täi­siin.

Korkein oikeus esittää kahta lainsäädäntömuutosta: ns. hyppyvalituslupaa ja ennakkopäätöskysymysmenettelyä. Esityksen tavoitteena on edistää korkeimman oikeuden mahdollisuuksia antaa ennakkopäätöksiä ja siten huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä ja oikeuskäytännön ohjaamisesta.

Hyppyvalituslupa koskee jatkokäsittelylupa-asioita. Esityksen mukaan korkein oikeus voisi ottaa suoraan ratkaistavakseen ennakkopäätösluonteisia kysymyksiä asioissa, joissa hovioikeus ei ole myöntänyt jatkokäsittelylupaa, ja vasta sen jälkeen harkita jatkokäsittelyluvan tarpeen. Nykyisin korkein oikeus voi vain palauttaa jatkokäsittelylupa-asian hovioikeuden käsiteltäväksi, jos siinä havaitaan ennakkopäätöskysymys.

Ennakkopäätöskysymysmenettelyssä käräjäoikeus tai hovioikeus voisi oikeudenkäynnin aikana siirtää ennakkopäätöskysymyksen korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Korkein oikeus voisi ottaa kysymyksen ratkaistavaksi, jos se on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi.

Muutokset tukisivat korkeimman oikeuden ennakkopäätöstehtävää, ja niillä olisi myös myönteinen vaikutus yksittäisten oikeudenkäyntien joutuisuuteen ja oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuviin kustannuksiin.

Ylimpien tuomioistuinten mahdollisuudesta tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä säädetään perustuslain 99 §:ssä. Korkein oikeus on viimeksi tehnyt tällaisen esityksen vuonna 2018.

KKO esittää muutoksenhakusäännösten täydentämistä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments