Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon myötä valituslupajärjestelmä koskee myös erityislain mukaisia valituksia, vaikka erityislakia ei muutettu yleislain voimaantullessa

18.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:81 Hallintolainkäyttö – Uusi yleislaki – Muutoksenhakusäännökset – Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valituksen luvanvaraisuus – Valituslupajärjestelmä – Valitus- vai valituslupa-asia – Tilintarkastajien valvonta

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta oli 5.2.2019 tekemällään päätöksellä antanut tilintarkastaja A:lle huomautuksen. Hallinto-oikeus oli 5.5.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellytti valituslupaa.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus lainmukainen.

Tilintarkastuslain (1141/2015) 11 luvun 1 §:n (622/2016) 3 momentin 1 kohdan mukaan tilintarkastuslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään ja hallinto-oikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen se, jolle on annettu lain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu huomautus tai varoitus. Hallintolainkäyttölaki oli kumottu 1.1.2020 voimaan tulleella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Lähtökohdaksi oli tällöin tullut se, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tilintarkastuslain muutoksenhakusäännöksiin ei ollut tehty muutoksia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulon yhteydessä tai sen jälkeen. Mainittuja muutoksen-hakusäännöksiä ei ollut siten erikseen selkeytetty vastaamaan uuden yleislain valituslupasääntelyä. Korkein hallinto-oikeus katsoi tämän puoltavan tulkintaa, jonka mukaan valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei edellyttäisi valituslupaa silloin, kun kysymys oli tilintarkastajalle annettua varoitusta tai huomautusta koskevasta asiasta. Myös tilintarkastuslakia säädettäessä oli tarkoitettu, että hallinto-oikeuden päätökseen varoituksen tai huomautuksen antamista koskevassa asiassa sai valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa.

Hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän pääsääntö oli kuitenkin tilintarkastuslain säätämisen jälkeen muuttunut niin, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edellytti valituslupaa. Kun lisäksi tilintarkastuslain mukainen tilintarkastajalle annettua varoitusta tai huomautusta koskevan päätöksen muutoksenhaku oli vastannut tilintarkastuslain antamisen ja sen muutoksenhakusäännökseen tehtyjen muutosten aikaan voimassa ollutta hallinto-oikeudellisen muutoksenhakujärjestelmän pääsääntöä, tilintarkastuslain muutoksenhakua koskevaa viittaussäännöstä oli tulkittava niin, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä mainituissa asioissa edellytti 1.1.2020 alkaen valituslupaa. Tätä tulkintaa tuki myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 29/2018 vp) sekä sen johdosta lakivaliokunnan antamassa mietinnössä (LaVM 18/2018 vp) ja perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa (PeVL 50/2018 vp) valituslupajärjestelmän osalta lausuttu.

Hallinto-oikeuden päätökseen liitettyä valitusosoitusta oli pidettävä lainmukaisena. Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellytti valituslupaa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments