Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2023 Oikeusuutiset

Kun määräaikainen työsuhde jatkui uudella sopimuksella, ei kyse ollut vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta työsuhteen päättymisestä

VakO: Työeläke – Työsuhteen päättyminen Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kun-maaraaikainen-tyosuhde-jatkui-uudella-sopimuksella-ei-kyse-ollut-vanhuuselakkeeseen-oikeuttavasta-tyosuhteen-paattymisesta/
23.9.2021 Oikeusuutiset

Työajan oltua 0-40 tuntia viikossa eri kohteissa, työsuhde ei purkautunut kun työntekijä ei saapunut työhön lomansa jälkeen

KKO:2021:66 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika oli ollut 0–40 tuntia viikossa ja hän oli tehnyt työtä vaihtuvissa työkohteissa. Työntekijän vuosiloman jälkeen työnteon oli ollut määrä jatkua. Loman päättyessä työntekijä ei ollut selvittänyt eikä työnantaja ollut ilmoittanut työntekijälle uutta työkohdetta. Työntekijä ei ollut saapunut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/tyoajan-oltua-0-40-tuntia-viikossa-eri-kohteissa-tyosuhde-ei-purkautunut-kun-tyontekija-ei-saapunut-tyohon-lomansa-jalkeen/
10.2.2021 Oikeusuutiset

Työsuhde oli irtisanottu kohtuullisessa ajassa siitä, kun työnantaja sai tiedon perusteesta

KKO:2021:9 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen Työnantaja oli 13.5.2015 saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta. Työnantaja oli 27.5.2015 ilmoittanut työntekijälle harkitsevansa irtisanomista ja varannut työntekijälle tilaisuuden tulla kuulluksi 1.6.2015 järjestettävässä kuulemistilaisuudessa. Työnantaja oli 2.9.2015 irtisanonut työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijälle varattua tilaisuutta tulla kuulluksi oli työntekijän aloitteesta siirretty…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/tyosuhde-oli-irtisanottu-kohtuullisessa-ajassa-siita-kun-tyonantaja-sai-tiedon-perusteesta/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin: Luottamuspulan vuoksi työnantajalla oli oikeus purkaa luottamusmiehen työsuhde

TT 2020:4 Epärehellisyys – Luottamusmiehen työsopimuksen purkaminen – Luottamuspula Luottamusmiehenä toimiva myymälätyöntekijä oli menetellyt työnantajayhtiön toimintaohjeiden ja käynnissä olleen asiakaskampanjan sääntöjen vastaisesti. Asian selvittelyssä työntekijä oli esittänyt työtoveriaan kohtaan syytöksen vastaavasta menettelystä. Syytös oli asiaa tutkittaessa osoittautunut aiheettomaksi. Kokonaisuutena arvioiden työntekijän katsottiin menettelyllään myymälässä ja asian selvittelyssä rikkoneen työnantajan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/tyotuomioistuin-luottamuspulan-vuoksi-tyonantajalla-oli-oikeus-purkaa-tyosuhde/
5.2.2018 Oikeusuutiset

Virolaisen yhtiön osakastoimitusjohtajalla samanlainen oikeus työsuhdeauton verottomaan käyttöön kuin työntekijällä

KHO:2018:21 Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja Suomessa vakituisesti asuva A oli ollut virolaisen B OÜ:n osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja. A oli marraskuussa 2014 hakenut Tullilta autoverolain 34 c §:ssä tarkoitettua lupaa B OÜ:n hänelle antaman työsuhdeajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöön Suomessa. Tulli oli hylännyt A:n hakemuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/virolaisen-yhtion-osakastoimitusjohtajalla-samanlainen-oikeus-tyosuhdeauton-verottomaan-kayttoon-kuin-tyontekijalla/
31.3.2017 Oikeusuutiset

Vain osalle henkilöstöä annnettavalle työsuhde-edulle oli perusteltu syy – siksi verovapaa etu

KHO:2017:50 Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue A-konsernissa oli kolme toimialaa, joihin liittynyttä liiketoimintaa harjoitettiin hallinnollisen emoyhtiön A Oyj:n tytäryhtiöissä ja niiden alaisissa alakonserneissa. Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan tytäryhtiöiden B Oy:n ja C Oy:n oli tarkoitus sulautua emoyhtiö A Oyj:öön. B Oy antoi henkilöstölleen henkilökunta-alennuksen yhtiön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/vain-osalle-henkilostoa-annnettavalle-tyosuhde-edulle-oli-perusteltu-syy-siksi-verovapaa-etu/
31.3.2016 Oikeusuutiset

KHO: Työsuhdetta ei oltu keinotekoisesti muutettu toimeksiantosuhteeksi

KHO:2016:35 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö A hoiti B Oy:n talouspäällikön tehtäviä yhtiön työntekijänä vuosina 2007 ja 2008. A irtisanottiin vuonna 2008 ja B Oy:n emoyhtiö määräsi tehtävän ulkoistettavaksi. B Oy kilpailutti palvelun ja hyväksyi A Ky:n, jonka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kho-tyosuhdetta-ei-oltu-keinotekoisesti-muutettu-toimeksiantosuhteeksi/
8.12.2014 Oikeusuutiset

Rattijuopumukseen syyllistyneen bussikuskin työsuhdetta ei voitu purkaa

Työtuomioistuin: 2014-179 Linja-autonkuljettaja Rattijuopumus vapaa-aikana Työsopimuksen purkaminen Linja-autonkuljettaja oli syyllistynyt vapaa-ajallaan rattijuopumukseen ja hänet oli tuomittu kolmeksi kuukaudeksi ajokieltoon, minkä vuoksi työnantaja oli purkanut hänen työsopimuksensa. Rattijuopumukseen syyllistyminen oli työtehtävien laatu huomioon ottaen vakavalla tavalla horjuttanut työntekijän ja työnantajan välistä luottamussuhdetta. Työntekijä ei kuitenkaan ollut syyllistynyt moitittavaan menettelyyn työtehtävissään ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/rattijuopumukseen-syyllistyneen-bussikuskin-tyosuhdetta-ei-voitu-purkaa/
22.12.2022 Lausunnot

Lausunto komission maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-81 Lausuntopyyntönne: VN/33490/2022, 12.12.2022 KOMISSION MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINTIA KOSKEVA DIREKTIIVIEHDOTUS (COM(2022) 702) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sinänsä kannatettavana, että jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöjä pyritään harmonisoimaan. Jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on nykyisellään merkittäviä eroavaisuuksia, mikä voi hankaloittaa rajat ylittävää liiketoimintaa ja erityisesti mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä rahoitusta. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-komission-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
22.11.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Toimeksiantosopimuksen perusteella tehty työ oli työsuhteessa tapahtunutta työskentelyä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus totesi, että ratkaistaessa työeläkevakuuttamisessa sovellettavaa lakia on keskeistä arvioida, täyttyvätkö kaikki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/vakuutusoikeus-toimeksiantosopimuksen-perueteella-tehty-tyo-oli-tyosuhteessa-tapahtunutta-tyoskentelya/