Generic filters
Exact matches only
30.6.2023 Oikeusuutiset

Työnantajan olisi tullut ryhtyä kohtuullisiin mukautuksiin luottamusmiehen työkyvyn alentumisen vuoksi – irtisanomisessa kyse syrjinnästä

TT 2023:38: Irtisanomissuoja – Kohtuulliset mukautukset – Luottamusmiehen työsopimuksen irtisanominen – Syrjintä – Työkyky – Työntekijöiden enemmistön suostumus – Valvontavelvollisuus – Vamma Luottamusmiehen työsopimus oli irtisanottu työkyvyn olennaisen ja pysyvän vähentymisen perusteella. Työnantaja ei ollut hankkinut luottamusmiehen edustamien työntekijöiden enemmistön suostumusta irtisanomiselle, koska tämä olisi työnantajan mukaan edellyttänyt luottamusmiehen terveydentilaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/tyonantajan-olisi-tullut-ryhtya-kohtuullisiin-mukautuksiin-luottamusmiehen-tyokyvyn-alentumisen-vuoksi-irtisanomisessa-kyse-syrjinnasta/
23.11.2022 Oikeusuutiset

Kaupunki oli laiminlyönyt selvittää olisiko työkyvyn vähentymisen vuoksi virastaan irtisanottu voitu sijoittaa muuhun virka- tai työsuhteeseen

KHO:2022:132 Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Työkyvyn olennainen vähentyminen – Sijoittaminen muuhun virka- tai työsuhteeseen – Selvittämisvelvollisuus Asiassa oli ratkaistavana, oliko kaupunki täyttänyt lakiin perustuvan velvollisuutensa selvittää, olisiko työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen vähentymisen vuoksi virastaan irtisanottu A ollut sijoitettavissa muuhun kaupungin virkasuhteeseen irtisanomisen sijasta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että työnantajan selvittämisvelvollisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kaupunki-oli-laiminlyonyt-selvittaa-olisiko-tyokyvyn-vahentymisen-vuoksi-virastaan-irtisanottu-voitu-sijoittaa-muuhun-virka-tai-tyosuhteeseen/
24.9.2020 Tiedotteet

Advokaatti: Oikeudellinen muotoilu lisää ymmärrettävyyttä

Asianajotoimisto Dottir voitti viime keväänä Fennia Prize -muotoilukilpailun Grand Prix -palkinnon. Dottir palkittiin toiminnastaan legal design -liikkeen kansainvälisenä moottorina. Oikeudellisessa muotoilussa juristit pukevat sopimukset ja neuvot sellaiseen muotoon, että maallikko ymmärtää ja vieläpä jaksaa omaksua ne. Advokaatti haastatteli Dottirin toimitusjohtaja Johanna Rantasta, joka pitää absurdina, että juristit tuottavat yleisesti materiaalia,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/advokaatti-oikeudellinen-muotoilu-lisaa-ymmarrettavyytta/
1.7.2020 Oikeusuutiset

Ahtausalan ja terveyspalvelualan työehtosopimusten mukaiset vuosilomamääräykset eivät olleet EU-oikeuden vastaisia

TT 2020:62: EU-oikeus – EU:n perusoikeuskirja – Sairaus – Työaikadirektiivi – Työehtosopimukseen perustuva loma – Työkyvyttömyys – Vuosiloman siirtäminen Työtuomioistuin oli pyytänyt asiassa päätöksellään 18.10.2017 nro 148 ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin oli antanut tuomiollaan 19.11.2019 (yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17) pyydetyn ratkaisun, jonka perusteella työtuomioistuin totesi, että osana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/ahtausalan-tyoehtosopimuksen-mukainen-vuosilomamaarays-ei-ollut-eu-oikeuden-vastainen/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi ratkaisua suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta Vakuutusoikeudessa

KHO:2019:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyys-eläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta Vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kholta-kaksi-ratkaisua-suullisen-kasittelyn-tarpeellisuudesta-vakuutusoikeudessa/
20.10.2017 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuosiloman siirtämisestä sairauden johdosta

TT 2017:148 EU-oikeus Vuosiloma Loman siirtäminen Sairaus Työkyvyttömyysaika Omavastuupäivät EU:n perusoikeuskirja Työaikadirektiivi Ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle koskien työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa sairaustapauksessa työkyvyttömyysajan kuuden ensimmäisen lomapäivän osalta. 1) Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohta esteenä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyotuomioistuin-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-vuosiloman-siirtamisesta-sairauden-johdosta/
11.5.2016 Oikeusuutiset

Sairauspäiväraha tuli maksaa vaikka työkyvytön työntekijä opiskeli sairausloman aikana

Vakuutusoikeus: Sairausvakuutus – Sairauspäiväraha – Tavallinen työ – Työnantaja – Työkyvyttömyys – Ansionmenetys Sairauspäivärahaoikeuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, että vakuutettu kykeni opiskelemaan samalla ajalla, jolla hän oli työkyvytön jääkiekkoilijan työhönsä. Siten vakuutetun työnantajalla oli oikeus saada sairauspäivärahaa työntekijälleen työsuhteen perusteella maksamansa palkan perusteella, mikäli sairauspäivän myöntämisen lääketieteelliset edellytykset täyttyvät.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/sairauspaivaraha-tuli-maksaa-vaikka-tyokyvyton-tyontekija-opiskeli-sairausloman-aikana/
23.5.2015 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus arvioi aivovamman syy-yhteyttä onnettomuuteen

Vakuutusoikeus näyttää kehittäneen perustelu- ja menettelytapojaan useiden korkeimman oikeuden ennakkopäätösten johdosta. Tämä juttu oli palautettu KKO:sta suullisen käsittelyn toimittamista varten. 13.3.2015 VakO 1690:2014 Tapaturmakorvaus – Tapaturmaeläke – Syy-yhteys – Aivovamma Kysymys neuropsykologiseksi nimetyn oireiston syy-yhteydestä työtapaturmaan ja oikeudesta tapaturmaeläkkeeseen. Esitiedot A oli 12.12.2008 ollut autokolarissa ja vakuutuslaitos oli maksanut hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/vakuutusoikeus-arvioi-aivovamman-syy-yhteytta-onnettomuuteen/
23.4.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat ehdot – Vakuutussopimus – 4 artiklan 2 kohta – Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi – Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja – Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen – Lainanottajan täysi työkyvyttömyys – Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-4/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

KKO:2013:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Oikeusvoima N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut yhtiön velvoittamista suorittamaan hänelle liikennevakuutuksen perusteella korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista. Kanne oli perustunut siihen, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa kaula- ja lannerangan retkahdusvammat. Kanne oli pääosin hylätty lainvoimaisella tuomiolla. N…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/aiempi-lainvoimainen-tuomio-ei-esteena-uudelle-kanteelle-joka-perustui-eri-vammaan-saman-onnetomuuden-seurauksena/