Työtuomioistuin pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuosiloman siirtämisestä sairauden johdosta

20.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2017:148

EU-oikeus
Vuosiloma
Loman siirtäminen
Sairaus
Työkyvyttömyysaika
Omavastuupäivät
EU:n perusoikeuskirja
Työaikadirektiivi

Ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin
tuomioistuimelle koskien työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa
sairaustapauksessa työkyvyttömyysajan kuuden ensimmäisen lomapäivän
osalta.

1) Onko tietyistä työajan
järjestämistä koskevista seikoista 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1
kohta esteenä sellaiselle kansalliselle työehtosopimuksen määräykselle
tai sen tulkinnalle, jonka mukaan työntekijällä, jonka sairaudesta
johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, ei ole
pyynnöstään huolimatta oikeutta saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvää
työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä lomapäivää silloin kun nämä
omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon
vuosilomaan?

2) Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31
artiklan 2 kohdalla välitön oikeusvaikutus yksityisten oikeussubjektien
välisessä työsuhteessa eli välitön horisontaalinen oikeusvaikutus?

3)
Suojaako Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohta
ansaittua lomaa siltä osin kuin loman kesto ylittää työaikadirektiivin 7
artiklan 1 kohdassa säädetyn neljän viikon vähimmäisvuosiloman ja onko
sanottu perusoikeuskirjan määräys esteenä sellaiselle kansalliselle
työehtosopimuksen määräykselle tai sen tulkinnalle, jonka mukaan
työntekijällä, jonka sairaudesta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman
tai sen osan aikana, ei ole pyynnöstään huolimatta oikeutta saada
siirretyksi vuosilomaan sisältyvää työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä
lomapäivää silloin kun nämä omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän
oikeutta neljän viikon vuosilomaan?

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments