KHOlta kaksi ratkaisua suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta Vakuutusoikeudessa

19.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyys-eläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta

Vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta A:n hakemuksen siltä osin kuin purkua oli haettu uuden selvityksen perusteella. Muilta osin korkein hallinto-oikeus hylkäsi A:n purkuhakemuksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vakuutusoikeus oli voinut, ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin ja ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen tulkinnan, jättää suullisen käsittelyn toimittamatta. Asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa ei ollut tämän vuoksi tapahtunut menettelyvirhettä.

Avainsanat