Kaupunki oli laiminlyönyt selvittää olisiko työkyvyn vähentymisen vuoksi virastaan irtisanottu voitu sijoittaa muuhun virka- tai työsuhteeseen

23.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:132 Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Työkyvyn olennainen vähentyminen – Sijoittaminen muuhun virka- tai työsuhteeseen – Selvittämisvelvollisuus

Asiassa oli ratkaistavana, oliko kaupunki täyttänyt lakiin perustuvan velvollisuutensa selvittää, olisiko työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen vähentymisen vuoksi virastaan irtisanottu A ollut sijoitettavissa muuhun kaupungin virkasuhteeseen irtisanomisen sijasta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että työnantajan selvittämisvelvollisuus koskee lain sanamuodosta huolimatta virkasuhteisten tehtävien lisäksi myös työsuhteisia tehtäviä. Työnantajan on siten tarjottava työkyvyttömyyden vuoksi virkasuhteestaan irtisanomisuhan alaiselle viranhaltijalle lähtökohtaisesti mitä tahansa sellaista tarjolla olevaa muuta työtä, johon hän koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella kykenee ja johon hän on kelpoinen. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota työtä, josta viranhaltija ei esimerkiksi terveydentilansa vuoksi ilmeisesti suoriutuisi. Tarvittaessa viranhaltijan työkykyä suhteessa tarjolla olevaan työhön on selvitettävä soveltuvin keinoin, esimerkiksi työkokeilulla. Lisäksi työnantajan voidaan edellyttää kohtuullisessa määrin sopeuttavan työtehtäviä tai työoloja siten, että henkilö kykenee selviytymään hänelle tarjottavasta uudesta työstä.

A:n työkyvystä ja kysymyksessä olleesta muusta tehtävästä saadun selvityksen perusteella ei ollut ilmeistä, ettei A olisi kyennyt selviytymään työstä. Hänen kykyään tehtävään ei kuitenkaan ollut selvitetty työkokeilulla tai muulla asian selvittämiseen soveltuvalla tavalla. Kun lisäksi otettiin huomioon, että A oli irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa ilmaissut kiinnostuksensa tehtävään, sekä hänen pitkä palvelusaikansa, kaupungin ei voitu katsoa täyttäneen velvollisuuttaan selvittää, olisiko A ollut sijoitettavissa muuhun virka- tai työsuhteeseen.

Äänestys 4-1

KHO:2022:132

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments