Generic filters
Exact matches only
8.4.2024 Oikeusuutiset

Oleskeluluvan myöntämisessä oli otettava huomioon EU-oikeus, koska hakijan puoliso ja lapset olivat Suomen ja EU:n kansalaisia

KHO:2024:52 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Karkottaminen – Perheenyhdistäminen – Alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen – Riippuvuussuhde – Johdettu oleskeluoikeus – Yleinen järjestys ja turvallisuus A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Perheenkokoaja oli A:n alaikäinen lapsi, joka oli Suomen kansalainen. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle pysyvää eikä määräaikaista oleskelulupaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/oleskeluluvan-myontamisessa-oli-otettava-huomioon-eu-oikeus-koska-hakijan-puoliso-ja-lapset-olivat-suomen-ja-eun-kansalaisia/
20.3.2024 Oikeusuutiset

Työntekijän oleskeluluvan peruuttamisharkinnassa huomioitava johtuiko irtisanoutuminen työnantajan moitittavasta menettelystä

KHO:2024:35 Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Työnantajan moitittava menettely Kysymys oli työntekijän oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että oleskeluluvan haltija oli irtisanoutunut työstään. Oleskeluluvan haltija oli kertonut työoloistaan ja työnantajansa toiminnasta seikkoja, jotka antoivat vahvoja viitteitä siitä, että työnantaja oli merkittävällä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tyontekijan-oleskeluluvan-peruuttamisharkinnassa-huomioitava-johtuiko-irtisanoutuminen-tyonantajan-moitittavasta-menettelysta/
13.2.2024 Oikeusuutiset

Tohtoriopiskelijalta ei voitu evätä opiskelijan oleskelulupaa

KHO:2024:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelija – Tutkija – Korkeakoulututkinto – Tohtorin tutkinto – Jatko-opiskelu – Opiskeluoikeus – Direktiivin tulkintavaikutus Kun otettiin huomioon tutkija- ja opiskelijadirektiivin 3 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohta, muutoksenhakijalta, joka oli ennen Suomeen saapumistaan suorittanut kotimaassaan maisterintutkinnon ja jolla oli suomalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tohtoriopiskelijalta-ei-voitu-evata-opiskelijan-oleskelulupaa/
22.12.2023 Oikeusuutiset

Turkkilaisyrittäjälle asetettu toimeentuloedellytys oleskeluluvan ehtona ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen vastainen

KHO:2023:126 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Toimeentuloedellytys Turkin kansalainen A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen, koska A:n toimeentulo ei ollut turvattu. Elinkeinonharjoittajana toiminut A vetosi Turkin ja Euroopan talousyhteisön välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohtaan sisältyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/turkkilaisyrittajalle-asetettu-toimeentuloedellytys-oleskeluluvan-ehtona-ei-ollut-eun-ja-turkin-valisen-assosiaatiosopimuksen-vastainen/
18.12.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut järjestää suullinen käsittely muutoksenhakijan kuulemiseksi – turvapaikan poissulkemislauseketta sovellettaessa todistustaakka oli valtiolla

KHO:2023:119 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä muu kuin poliittinen rikos – Asian selvittäminen hallinto-oikeudessa – Suullisen käsittelyn järjestämättä jättäminen – Valtion todistustaakka Asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut järjestämättä suullista käsittelyä arvioida asiassa poissulkemislausekkeen soveltamista. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan muutoksenhakijalla oli perusteltu aihe pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-jarjestaa-suullinen-kasittely-muutoksenhakijan-kuulemiseksi-turvapaikan-poissulkemislauseketta-sovellettaessa-todistustaakka-oli-valtiolla/
8.12.2023 Oikeusuutiset

Opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa ei ollut aihetta olla uusimatta – opintojen hitaalle edistymiselle oli esitetty hyväksyttävä syy

KHO:2023:114 Ulkomaalaisasia – Jatkolupa opiskelun perusteella – Opiskelun edistymisen viivästyminen – Hyväksyttävä syy – Kokonaisarviointi – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko A:n hakema oleskelulupa opiskelua varten voitu jättää uusimatta sillä perusteella, että hänen opiskelunsa ei ollut edistynyt riittävällä tavalla. Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelun edistymistä tarkasteltaessa on asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/opiskeluun-perustuvaa-oleskelulupaa-ei-ollut-aihetta-olla-uusimatta-opintojen-hitaalle-edistymiselle-oli-esitetty-hyvaksyttava-syy/
30.11.2023 Oikeusuutiset

Pysyvää oleskelulupaa ei voitu evätä sillä perusteella, että henkilön määräaikainen lupa oli peruutettu hakemuksen jättämisen jälkeen

KHO:2023:110 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Yhtäjaksoinen luvallinen oleskelu – Oleskeluluvan peruuttaminen – Hakemuksen jättöhetki – Ratkaisuhetki Asiassa oli kysymys pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. A oli pysyvää oleskelulupaa hakiessaan oleskellut Suomessa jatkuvan oleskeluluvan saatuaan luvallisesti yli neljän vuoden ajan ja näin ollen tuolloin täyttänyt ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin mukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/pysyvaa-oleskelulupaa-ei-voitu-evata-silla-perusteella-etta-henkilon-maaraaikainen-lupa-oli-peruutettu-hakemuksen-jattamisen-jalkeen/
21.11.2023 Oikeusuutiset

Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kun-oleskeluluvan-perusteena-ollut-perheiden-paattyi-puolison-vakivaltaisuuden-vuoksi-ei-oleskelulupaa-olisi-tullut-peruuttaa/
2.11.2023 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu miten oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuutta tulee arvioida perhesiteen päätyttyä avioeroon

KHO:2023:101 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen päätyttyä – Puolison väkivaltaisuus – Henkilökohtaisen tilanteen vaikeus – Oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuus – Kokonaisarviointi Muutoksenhakija A:lla oli ollut oleskelulupa perhesiteen perusteella. Perheside oli katkennut avioeroon eikä A:lle myönnetty jatkolupaa. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:n henkilökohtainen tilanne ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisen vaikea…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/khon-ratkaisu-miten-oleskeluluvan-epaamisen-kohtuuttomuutta-tulee-arvioida-perhesiteen-paatyttya-avioeroon/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Harkittaessa viimesijaista oleskelulupaperustetta oli otettava huomioon kotimaan lisäksi tilanne toisessa EU-maassa, joka oli myöntänyt hakijalle suojelua

KHO:2023:95 Ulkomaalaisasia – Kansainvälistä suojelua toisessa jäsenvaltiossa saanut henkilö – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Kreikka A, jolle oli myönnetty kansainvälistä suojelua Kreikassa, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa sillä perusteella, että hän oli Kreikassa haavoittuvassa asemassa. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle oleskelulupaa. Kansainvälistä suojelua koskevalta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/harkittaessa-viimesijaista-oleskelulupaperustetta-oli-otettava-huomioon-kotimaan-lisaksi-tilanne-toisessa-eu-maassa-joka-oli-myontanyt-hakijalle-suojelua/