Opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa ei ollut aihetta olla uusimatta – opintojen hitaalle edistymiselle oli esitetty hyväksyttävä syy

8.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:114 Ulkomaalaisasia – Jatkolupa opiskelun perusteella – Opiskelun edistymisen viivästyminen – Hyväksyttävä syy – Kokonaisarviointi – Suhteellisuusperiaate

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko A:n hakema oleskelulupa opiskelua varten voitu jättää uusimatta sillä perusteella, että hänen opiskelunsa ei ollut edistynyt riittävällä tavalla.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelun edistymistä tarkasteltaessa on asiassa sovellettavan lain kokonaisharkintaa koskevan erityissääntelyn perusteella kiinnitettävä huomiota kaikkiin niihin seikkoihin, joita oleskeluluvan hakija esittää hakemuksensa tueksi ja jotka muutoin ovat nousseet asiassa esille. Opiskelijan terveydentilaan liittyvien syiden lisäksi opiskelujen odotettua hitaammalle edistymiselle voi olla myös muita syitä, joiden vaikutusta ja hyväksyttävyyttä on hakemusta käsiteltäessä arvioitava. Tällaiset syyt voivat liittyä sekä ulkoisiin tekijöihin että oleskeluluvan hakijan henkilökohtaisiin edellytyksiin suorittaa opintoja. Sovellettavan lain sisältämä suhteellisuusperiaatteen noudattamisen vaatimus puolestaan merkitsee sitä, että oleskeluluvan uusimatta jättämisen on oltava oikeassa suhteessa päätöksellä tavoiteltaviin päämääriin nähden.

Korkein hallinto-oikeus arvioi A:n opiskelun edistymisen viivästymisen syitä ja katsoi hänen osoittaneen viimeistään hallinto-oikeudelle esittämällään selvityksellä, että viivästymiselle oli ollut hyväksyttävä syy.

KHO:2023:114

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments