Generic filters
Exact matches only
17.5.2024 Oikeusuutiset

Riistakeskus oli voinut myöntää kaatoluvan koirasusia sisältävän susilauman eläinten tappamiseksi

KHO:2024:76 Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Koirasusi – Poikkeamisen edellytykset – Muu tyydyttävä ratkaisu – Selvitysten riittävyys – Geeniperimän suojelu Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan kahdeksan suden tappamiseen. Poikkeusluvan myöntämisen päämääränä oli tappaa itärajan tuntumassa liikkuva enintään kahdeksan suden lauma, jossa DNA-näyteanalyysien perusteella oli kahdesta kuuteen koirasutta. Hallinto-oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/riistakeskus-oli-voinut-myontaa-kaatoluvan-koirasusia-sisaltavan-susilauman-elainten-tappamiseksi/
25.4.2024 Oikeusuutiset

Metsästys on osa saamelaisten perusoikeuksia, mutta sitä voidaan rajoittaa jos se on välttämätöntä alueen virkistyskäytön kannalta

KHO:2024:65 Metsästys – Metsästyksen rajoittaminen alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi – Saamelainen alkuperäiskansa – Oikeus omaan kulttuuriin – Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset – Välttämättömyys – Oikeasuhtaisuus Metsästys kuuluu perustuslain 17 §:n 3 momentin sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 27 artiklan turvaamaan saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurimuotoon, mikä seikka on otettava…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/metsastys-on-osa-saamelaisten-perusoikeuksia-mutta-sita-voidaan-rajoittaa-jos-se-on-valttamatonta-alueen-virkistyskayton-kannalta/
24.4.2024 Oikeusuutiset

Paliskuntien yhdistäminen vain toisen paliskunnan hakemuksen perusteella ei ollut ollut välttämätöntä poronhoidon harjoittamiselle

KHO:2024:64 Porotalous – Poronhoito – Paliskunta – Paliskunnan toimialueen rajojen vahvistaminen – Paliskuntien toimialueiden yhdistäminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Hallinnon oikeusperiaatteet – Suhteellisuusperiaate – Poronhoidon harjoittamisen edellytykset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Lapin aluehallintovirasto voinut toimivaltansa ja harkintavaltansa puitteissa vahvistaa paliskunnan toimialueeksi kahden aikaisemmin itsenäisen paliskunnan toimialueet tilanteessa, jossa ainoastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/paliskuntien-yhdistaminen-vain-toisen-paliskunnan-hakemuksen-perusteella-ei-ollut-ollut-valttamatonta-poronhoidon-harjoittamiselle/
23.4.2024 Oikeusuutiset

Unionin kansalainen oli voitu käännyttää koronapandemian aikana – suhteellisuusperiaatetta ei ollut rikottu

KHO:2024:61 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalaisen käännyttäminen – Vapaa liikkuvuus – Kansanterveys – Koronapandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset – Välttämättömyys – Suhteellisuusperiaate Unionin kansalainen A oli keväällä 2020 matkustanut Suomeen tavatakseen Suomessa asuvaa seurustelukumppaniaan. Valtioneuvosto oli tuona ajankohtana päättänyt sisärajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta ja eräistä matkustusrajoituksista koronapandemian laajentumisen ehkäisemiseksi. Rajavartiolaitos oli valtioneuvoston päätökseen viitaten…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/unionin-kansalainen-oli-voitu-kaannyttaa-koronapandemian-aikana-suhteellisuusperiaatetta-ei-ollut-rikottu/
8.12.2023 Oikeusuutiset

Opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa ei ollut aihetta olla uusimatta – opintojen hitaalle edistymiselle oli esitetty hyväksyttävä syy

KHO:2023:114 Ulkomaalaisasia – Jatkolupa opiskelun perusteella – Opiskelun edistymisen viivästyminen – Hyväksyttävä syy – Kokonaisarviointi – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko A:n hakema oleskelulupa opiskelua varten voitu jättää uusimatta sillä perusteella, että hänen opiskelunsa ei ollut edistynyt riittävällä tavalla. Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelun edistymistä tarkasteltaessa on asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/opiskeluun-perustuvaa-oleskelulupaa-ei-ollut-aihetta-olla-uusimatta-opintojen-hitaalle-edistymiselle-oli-esitetty-hyvaksyttava-syy/
21.11.2023 Oikeusuutiset

Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kun-oleskeluluvan-perusteena-ollut-perheiden-paattyi-puolison-vakivaltaisuuden-vuoksi-ei-oleskelulupaa-olisi-tullut-peruuttaa/
3.11.2023 Oikeusuutiset

PeV: Konfiskatorisen verotuksen kieltoa on syytä lähestyä perusoikeuksien rajoituksilta edellytettävän oikeasuhtaisuuden näkökulmasta

Perustuslakivaliokunta otti lausunnossaan kantaa verotukseen omaisuuden suojan näkökulmasta: Verolainsäädännön tarkastelu omaisuudensuojan kannalta (2) Perustuslakivaliokunta on verotusta koskevassa tuoreessa lausuntokäytännössään korostanut, että verotusta koskevaa lainsäädäntöä ei voida pitää valtiosääntöoikeudellisesti sellaisena erityisenä julkisen vallan käytön muotona, jonka alueella perusoikeudet ja perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate eivät tule sovellettaviksi (PeVL 53/2016 vp, s. 4,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/pev-konfiskatorisen-verotuksen-kieltoa-on-syyta-lahestya-perusoikeuksien-rajoituksilta-edellytettavan-oikeasuhtaisuuden-nakokulmasta/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Vuosikirjaratkaisu jatko-oleskeluvan kohtuuttomuusedellytyksestä

KHO:2023:93 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Jatkoluvan myöntämisen edellytykset perhesiteen päätyttyä – Kiinteät siteet Suomeen – Yksilöllinen inhimillinen syy – Kohtuuttomuusedellytys – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, sovelletaanko ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin viimeisen virkkeen sääntelyä oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuudesta tilanteessa, jossa kiinteiden siteiden puuttuminen johtui hakijan terveydentilasta.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/vuosikirjaratkaisu-jatko-oleskeluvan-kohtuuttomuusedellytyksesta/
18.8.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö   Dnro L2023-37   Lausuntopyyntönne: VN/19178/2023, 16.6.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKON VÄLITYSPALVELUJEN VALVONNASTA JA ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Yleistä   Valmisteilla olevassa sääntelyssä on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-verkon-valityspalvelujen-valvonnasta-ja-eraiksi-muiksi-laeiksi/
30.6.2023 Oikeusuutiset

KHO: Kolmen kuukauden erottaminen virantoimituksesta oli liian ankara seuraamus rikosylikonstaapelin tehtävien laiminlyönnistä

KHO:2023:69 Valtion virkamies – Poliisimies – Määräaikainen virantoimituksesta erottaminen – Seuraamuksen oikeasuhtaisuus – Kokonaisharkinta – Virkatehtävien laiminlyöminen – Resurssipula – Nuhteeton virkaura Poliisilaitoksella ryhmänjohtajana toiminut rikosylikonstaapeli A oli kurinpitorangaistuksena erotettu virantoimituksesta kolmen kuukauden määräajaksi. Asiassa oli erityisesti ratkaistavana, oliko kyseinen seuraamus ollut oikeassa suhteessa A:n menettelyyn nähden. Seuraamuksen oikeasuhtaisuutta kokonaisharkinnalla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kho-kolmen-kuukauden-erottaminen-virantoimituksesta-oli-liian-ankara-seuraamus-rikosylikonstaapelin-tehtavien-laiminlyonnista/