Vuosikirjaratkaisu jatko-oleskeluvan kohtuuttomuusedellytyksestä

23.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:93 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Jatkoluvan myöntämisen edellytykset perhesiteen päätyttyä – Kiinteät siteet Suomeen – Yksilöllinen inhimillinen syy – Kohtuuttomuusedellytys – Suhteellisuusperiaate

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, sovelletaanko ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin viimeisen virkkeen sääntelyä oleskeluluvan epäämisen kohtuuttomuudesta tilanteessa, jossa kiinteiden siteiden puuttuminen johtui hakijan terveydentilasta. Kysymys oli tähän liittyen myös siitä, mikä merkitys ulkomaalaislain 5 §:ssä tarkoitetulle suhteellisuusperiaatteelle tuli antaa osana oleskelulupaharkintaa. Lisäksi asiassa tuli arvioida, oliko oleskeluluvan epäämistä pidettävä hakijan terveydentilan vuoksi ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 54 §:n 7 momentin sanamuoto ja sääntelyhistoria huomioon ottaen edellytys, jonka mukaan oleskeluluvan epäämisen tulee olla olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta, koskee jatkoluvan myöntämisen edellytysten arviointia ainoastaan silloin, kun hakijan henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi. Kyseistä kohtuuttomuusedellytystä ei sitä vastoin sovelleta harkittaessa luvan epäämistä kiinteiden siteiden puuttumisen perusteella.

Asiaa ei ollut aihetta arvioida toisin ulkomaalaislain 5 §:n perusteella, koska yksin mainitun säännöksen nojalla ei voida myöntää oleskelulupaa tilanteessa, jossa hakemus ei täytä oleskeluluvan myöntämiselle säädettyä perustetta.

Hakijan terveydentila tuli kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, oliko oleskeluluvan myöntämiselle ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetut perusteet. Hakijan terveydentilaan ei esitetyn selvityksen perusteella liittynyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella oleskeluluvan epäämistä olisi voitu pitää säännöksessä tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana.

KHO:2023:93

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments