Turkkilaisyrittäjälle asetettu toimeentuloedellytys oleskeluluvan ehtona ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen vastainen

22.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:126 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Toimeentuloedellytys

Turkin kansalainen A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen, koska A:n toimeentulo ei ollut turvattu. Elinkeinonharjoittajana toiminut A vetosi Turkin ja Euroopan talousyhteisön välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohtaan sisältyvään standstill-lausekkeeseen, jolla oli välitön oikeusvaikutus. Lausekkeen mukaan sopimuspuolet eivät ota välillään käyttöön uusia sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan tarjonnan rajoituksia. A katsoi, että toimeentulovaatimus oli lausekkeessa tarkoitettu uusi rajoitus eikä sitä saanut soveltaa.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko voimassa olevassa ulkomaalaislaissa säädetty vaatimus turvatusta toimeentulosta standstill-lausekkeen vastainen uusi rajoitus. Arviointi perustuu kansallisen oikeuden vertailuun eli tässä tapauksessa suhteessa vuoden 1991 ulkomaalaislakiin (378/1991).

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vuoden 1991 sääntelyn perusteella oleskeluluvan myöntäminen perustui voimassa olevasta ulkomaalaislaista poiketen pitkälti viranomaisten vapaaseen harkintaan, jota lainsäätäjä ei ollut rajoittanut. Laissa ei ollut erillistä pykälää toimeentuloedellytyksestä, mutta useista lain säännöksistä kävi ilmi, että se oli ollut yleinen edellytys maassa oleskelulle. Vaatimus kävi ilmi myös lain käännyttämistä koskevista säännöksistä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että vuoden 1991 ulkomaalaislain perusteella elinkeinonharjoittajana toimimisella oli voinut saada oleskeluvan edellyttäen, että henkilön toimeentulo on ollut turvattu.

Lainsäädännön ja hallintokäytännön vertailun perusteella toimeentuloedellytys ei ollut standstill-lausekkeen vastainen kielletty uusi rajoitus.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Maahanmuuttovirasto oli voinut hylätä oleskelulupahakemuksen ja määrätä A:n karkotettavaksi kotimaahansa.

KHO:2023:126

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments