Generic filters
Exact matches only
18.5.2022 Oikeusuutiset

EUT: Kansallisen tuomioistuimen on voitava tutkia valituksen johdosta kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus myös siltä osin kun kuluttaja ei ole valittanut tai kyse prekluusiosta

Tuomiot asiassa C-600/19 Ibercaja banco, yhdistetyissä asioissa C-693/19 SPV Project 1503 ja C-831/19 Banco di Desio e della Brianza ym., asiassa C-725/19 Impuls Leasing România ja asiassa C-869/19 Unicaja Banco Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot: kansalliset prosessuaaliset periaatteet eivät voi olla esteenä yksityisten unionin oikeudesta johtuville oikeuksille Tehokkuusperiaate edellyttää ehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/eut-kansallisen-tuomioistuimen-on-voitava-tutkia-valituksen-johdosta-kuluttajasopimuksen-kohtuuttomuus-myos-silta-osin-kun-kuluttaja-ei-ole-valitanut-tai-kyse-prekluusiosta/
10.5.2022 Oikeusuutiset

Editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä

Vaa­HO:2022:5 Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeusvoima Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden aikaisemmin toisessa asiassa antamalla asiakirjan esittämistä eli editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä. Tässä asiassa on kysymys muun ohella siitä, voiko editiovaatimuksen kohteena olevilla asiakirjoilla olla merkitystä näyttönä nimenomaan tässä asiassa ja onko olemassa erittäin tärkeää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/editiota-koskevalla-paatoksella-ei-ollut-oikeusvoimavaikusta-myohemmin-vireille-saatetussa-toisessa-oikeudenkaynnissa/
22.9.2021 Oikeusuutiset

Matkustajan pahoinpitely potkaisemalla hänet ulos liikkuvasta autosta on liikennevakuutuksesta korvattava liikennevahinko

KKO:2021:65 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Oikeusvoima – Liikennevakuutus Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeästä pahoinpitelystä ja B:n avunannosta törkeään pahoinpitelyyn muun ohella sillä perusteella, että A oli potkaissut asianomistajan B:n noin 50–60 kilometrin tuntinopeudella kuljettaman ajoneuvon kyydistä sillä seurauksella, että asianomistajalle oli ajoneuvosta tielle…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/matkustajan-pahoinpitely-potkaisemalla-hanet-ulos-liikkuvasta-autosta-on-liikennevakuutuksesta-korvattava-liikennevahinko/
23.6.2021 Oikeusuutiset

KHO: Vakuutusoikeudessa ei menettelyvirhettä lisävakuutusmaksua koskevassa asiassa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan vuo­si­kir­ja­pää­tök­sel­lä rat­kais­sut va­kuu­tusoi­keu­den pää­tök­ses­tä teh­dyn pur­ku­ha­ke­muk­sen li­sä­va­kuu­tus­mak­sua kos­ke­vas­sa asias­sa. Ky­sy­mys oli mak­suis­ta, jot­ka sel­vi­tys­ti­laan ase­tet­tu elä­ke­kas­sa oli mak­suun­pan­nut osak­kail­leen vuon­na 2016. Kaikkiaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui huhti-toukokuussa 2021 lähes 180 edellä mainittuun asiakokonaisuuteen liittyvää hakemusta vakuutusoikeuden päätösten purkamiseksi. Niiden tueksi esitettiin muun ohessa, että asia oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kho-vakuutusoikeudessa-ei-menettelyvirhetta-lisavakuutusmaksua-koskevassa-asiassa/
24.3.2021 Oikeusuutiset

Selvitystilaan asetetun eläkekassan osakkaan vastuu – Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeudessa on ollut käsiteltävänä 269 asian kokonaisuus, joka on koskenut perustevalitusta työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta. Kokonaisuuden ensimmäinen asia on ratkaistu 30.11.2020 ja muut asiat on ratkaistu vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa. Päätökset on lähetetty asianosaisille maaliskuussa 2021. Eläkekassa oli asetettu taloudellisen tilanteen vuoksi selvitystilaan ja myöhemmin haettu konkurssiin. Vakuutusoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/selvitystilaan-asetetun-elakekassan-osakkaan-vastuu/
11.1.2021 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta määritetäessä oli muutoksenhaussa arvioitava henkilön vanhemman kansalaisuusasema, viranomaisten aiemmilla kannanotoilla sen suhteen ei ollut sitovaa vaikutusta.

KHO:2021:3 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Syntyessä saatu kansalaisuus – Vanhemman kansalaisuusasema – Kansalaisuuden menettäminen – Oikeusvoima – Hyvän hallinnon perusteet Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan A:ta oli Suomessa pidettävä Ison-Britannian kansalaisena. A ei ollut saanut syntyessään vuonna 1997 Suomen kansalaisuutta, koska hänen isänsä oli menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kansalaisuutta-maaritetaessa-oli-muutoksenhaussa-arvioitava-henkilon-vanhemman-kansalaisuusasema-viranomaisten-aiemmilla-kannanotoilla-sen-suhteen-ei-ollut-sitovaa-vaikutusta/
3.4.2020 Oikeusuutiset

Kielteinen kansainvälistä suojelua koskeva hallinto-oikeuden päätös ei saavuta sellaista oikeusvoimaa, joka estäisi asian harkitsemisen uudelleen

KHO:2020:37 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen lainvoimaisuus – Oikeusvoima Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. Hallinto-oikeus oli A:n valituksen johdosta tekemänsä päätöksen ratkaisuosassa kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan asia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kielteinen-kansainvalista-suojelua-koskeva-hallinto-oikeuden-paatos-ei-saavuta-sellaista-oikeusvoimaa-joka-estaisi-asian-harkitsemisen-uudelleen/
26.9.2013 Oikeusuutiset

Pääomaa koskeva yksipuolinen tuomio ei esteenä korkoa koskevalle uudelle kanteelle

VaaHO:2013:2 Oikeudenkäyntimenettely Oikeusvoima Velkasuhteeseen perustuva saatava Korko Kysymys korkovaatimuksia koskevan kanteen tutkimisen edellytyksistä, kun samaan velkasuhteeseen liittyvä aikaisempi kanne oli hyväksytty lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla. VaaHO:2013:2

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/paaomaa-koskeva-yksipuolinen-tuomio-ei-esteena-korkoa-koskevalle-uudelle-kanteelle/
28.6.2013 Oikeusuutiset

Aiempi lainvoimainen tuomio ei esteenä uudelle kanteelle, joka perustui eri vammaan saman onnetomuuden seurauksena

KKO:2013:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Oikeusvoima N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut yhtiön velvoittamista suorittamaan hänelle liikennevakuutuksen perusteella korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista. Kanne oli perustunut siihen, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa kaula- ja lannerangan retkahdusvammat. Kanne oli pääosin hylätty lainvoimaisella tuomiolla. N…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/aiempi-lainvoimainen-tuomio-ei-esteena-uudelle-kanteelle-joka-perustui-eri-vammaan-saman-onnetomuuden-seurauksena/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Kaupanpurkua koskeva lainvoimainen tuomio esti samoilla perusteilla ajettavan hinnanalennuskanteen

KKO:2013:23 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima Kiinteistön ostajan myyjiä vastaan ajama kanne, jossa ostaja oli vaatinut kiinteistön laatuvirheen perusteella kaupan purkua, oli hylätty lainvoimaisella tuomiolla. Mainittu tuomio esti tutkimasta ostajan myyjiä vastaan myöhemmin nostaman kanteen, jossa ostaja vaati myyjiltä samojen virheiden perusteella hinnanalennusta. (Ään.) Ks. KKO 2001:136 KKO 2008:43 KKO:2013:23

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/kaupanpurkua-koskeva-lainvoimainen-tuomio-esti-samoilla-perusteilla-ajettavan-hinnanalennuskanteen/