KHO: Vakuutusoikeudessa ei menettelyvirhettä lisävakuutusmaksua koskevassa asiassa

23.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan vuo­si­kir­ja­pää­tök­sel­lä rat­kais­sut va­kuu­tusoi­keu­den pää­tök­ses­tä teh­dyn pur­ku­ha­ke­muk­sen li­sä­va­kuu­tus­mak­sua kos­ke­vas­sa asias­sa. Ky­sy­mys oli mak­suis­ta, jot­ka sel­vi­tys­ti­laan ase­tet­tu elä­ke­kas­sa oli mak­suun­pan­nut osak­kail­leen vuon­na 2016.

Kaikkiaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui huhti-toukokuussa 2021 lähes 180 edellä mainittuun asiakokonaisuuteen liittyvää hakemusta vakuutusoikeuden päätösten purkamiseksi. Niiden tueksi esitettiin muun ohessa, että asia oli jo kertaalleen ratkaistu niin, ettei vakuutusoikeus olisi voinut ottaa sitä enää tutkittavakseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko vakuutusoikeudessa tapahtunut päätökseen olennaisesti vaikuttava menettelyvirhe. Tällaista virhettä ei ollut tapahtunut menettelyssä, jolla vakuutusoikeus oli päättänyt ottaa asian käsiteltäväkseen aikaisemmin tekemästään päätöksestä huolimatta. Myöskään asian selvittämisessä ei ollut tapahtunut menettelyvirhettä. Purkuhakemus hylättiin ja lisäksi jätettiin tutkimatta niiltä osin kuin se ei perustunut väitteisiin menettelyvirheistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2021:86

Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Lisävakuutusmaksun maksuunpano – Menettelyvirhe – Oikeusvoima – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely – Väärä lain soveltaminen – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments