Generic filters
Exact matches only
21.11.2023 Oikeusuutiset

Törkeää raiskausta koskevassa asiassa sovellettiin tekohetken lakia

KKO:2023:89 Seksuaalirikos – Raiskaus – Törkeä raiskaus – Teräase – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate A oli riistänyt B:n vapauden ja kohdistanut tähän väkivaltaa ja sen uhkaa. Vapaudenriiston kuluessa A oli myös pitänyt teräasetta kädessään ja kehottanut B:n ottamaan A:n sukuelimen suuhunsa, minkä B oli tehnyt. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/torkeaa-raiskausta-koskevassa-asiassa-sovellettiin-tekohetken-lakia/
2.5.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi lievemmän lain periaatetta uudistettuihin seksuaalirikossäännöksiin liittyen

Hel­HO:2023:3 Seksuaalirikos – Törkeä lapsenraiskaus – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate – Rangaistuksen mittaaminen A:n menettely täytti tekohetkellä voimassa olleen rikoslain 20 luvun 7 b §:n (486/2019) mukaisen törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistön. Hovioikeuden tuomiota annettaessa oli tullut voimaan rikoslain 20 luvun uudistus (723/2022). A:n menettely täytti uudistetun luvun 12…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hovioiekus-arvioi-lievemman-lain-periaatetta-uudistettuihin-seksuaalirikossaannoksiin-liittyen/
9.9.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Tieliikennelain 3 §:n 1 momentin yleisen huolellisuussäännöksen rikkominen ei ole voimassa olevan lain mukaan rangaistavaa liikennerikkomuksena

I-SHO:2021:5 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Liikennerikkomus – Tieliikennelainsäädännön soveltaminen A oli 8.1.2020 kuljettaessaan henkilöautoa yleisesti liikenteeseen käytettävällä pysäköintialueella menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja törmännyt pysäköitynä olleeseen henkilöautoon sillä seurauksella, että ajoneuvoihin oli tullut vaurioita. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen. Hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A:n menettely olisi ollut omiaan aiheuttamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/i-sho-tieliikennelain-3-%c2%a7n-1-momentin-yleisen-huolellisuussaannoksen-rikkominen-ei-ole-voimassa-olevan-lain-mukaan-rangaistavaa-liikennerikkomuksena/
17.8.2021 Oikeusuutiset

Vuoden 2019 vesiliikennelakia sovellettiin lievempänä lakina aiemman lain aikana tehtyihin vesiliikennerikkomuksiin

Vaa­HO:2020:10 Sjötrafiklagen – sjötrafikförseelse den lindrigare lagens princip Vesiliikennelaki – vesiliikennerikkomus lievemmän lain periaate Käräjäoikeudessa A:n syyksi on luettu vesiliikennejuopumus kohdassa 1 ja vesiliikennerikkomus kohdissa 2 ja 3. Kohtien 2 ja 3 vesiliikennerikkomuksiin on sovellettu tekohetkellä voimassa ollutta vesiliikennelakia (463/1996) ja vesiliikenneasetusta. Hovioikeus on katsonut, että uuden vesiliikennelain (782/2019) soveltaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vuoden-2019-vesiliikennelakia-sovellettiin-lievempana-lakina-aiemman-lain-aikana-tehtyihin-vesiliikennerikkomuksiin/
19.3.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus katsoi olevan edellytyksiä muuntaa sakkorangaistus säädettyä lyhyemmäksi vankeudeksi

Vaa­HO:2021:3 Sakko – Sakon muuntorangaistus – Lievemmän lain periaate Konkurssin tehnyt yrittäjä, joka oli vailla tuloja, vaati sakon muuntorangaistuksen tuomitsemista laissa säädettyä lyhyemmäksi. Sakotetun taloudellisia olosuhteita ja elatusvelvollisuutta sekä toisaalta muuntorangaistuksen tarkoitusta ja rangaistusjärjestelmän uskottavuutta punnittuaan hovioikeus katsoi, että muuntorangaistuksen lyhentämiselle oli edellytykset. Arvioinnissa otettiin huomioon myös lievemmän lain periaate…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/hovioikeus-katsoi-olevan-edellytyksia-muuntaa-sakkorangaistus-saadettya-lyhyemmaksi-vankeudeksi/
18.6.2020 Oikeusuutiset

Veropetos on rangaistavaa siitä riippumatta onko vältetty vero EU:ssa kiellettyä valtiontukea

KKO:2020:46 Törkeä veropetos – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate – Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Valtiontuki Yhtiö oli vuosina 2013 ja 2014 tuonut maahan jäätelötuotteita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta. Yhtiön hallituksen jäsenenä ollutta A:ta syytettiin törkeästä veropetoksesta sillä perusteella, että hän oli laiminlyönyt tekoaikana voimassa olleen verolainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/veropetos-on-rangaistavaa-siita-riippumatta-onko-valtetty-vero-eussa-kiellettya-valtiontukea/
9.5.2019 Oikeusuutiset

Riistan rauhoitussääntöä sovellettiin tuomitsemishetken mukaisesti – syyte metsästysrikkomuksesta hylättiin

KKO:2019:40 Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate Metsästysrikkomus A oli luvallisen hirvenmetsästyksen yhteydessä huolimattomuudesta ampunut naarashirven, jota seurasi vuotta nuorempi vasa. Tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras oli aina rauhoitettu, joten teko oli metsästysrikkomuksena rangaistava. Tekohetken jälkeen metsästysasetusta oli muutettu siten, että tuomitsemishetkellä voimassa olleen säännöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/riistan-rauhoitussaantoa-sovellettiin-tuomitsemishetken-mukaisesti-syyte-metsastysrikkomuksesta-hylattiin/
22.12.2016 Oikeusuutiset

Syyte hylättiin koska tilaus oli tehty ennen kuin aine oli luokiteltu huumeeksi

HelHO:2016:11 Rangaistava teko Taannehtivuus Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus Lievemmän lain periaate Laillisuusperiaate Kysymys siitä, miten rikoslain 50 luvun 1 §:n 3 kohdassa olevaa ilmaisua “tuo maahan” on tulkittava, ja sen arvioimisesta, mikä merkitys rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on sillä, jos vastaajalta takavarikoidut aineet oli tilattu ennen kuin ne oli luokiteltu huumausaineeksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/syyte-hylattiin-koska-tilaus-oli-tehty-ennen-kuin-aine-oli-luokiteltu-huumeeksi/
23.12.2015 Oikeusuutiset

Rikostuomiossa tulee verrata tekohetken ja tuomitsemishetken lakia, juttu palautettiin tätä varten.

KKO:2015:100 Rangaistuksen määrääminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi – Muuntaminen valvontarangaistukseksi Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate Ennakkopäätösvalitus Käräjäoikeus katsoi A:n rikkoneen törkeästi yhdyskuntapalveluun tuomitulle kuuluvia velvollisuuksia ja muunsi yhdyskuntapalvelun suorittamatta olleen osan ehdottomaksi vankeudeksi soveltaen syyttäjän vaatimuksen vireille tullessa voimassa ollutta lakia yhdyskuntapalvelusta. Korkein oikeus katsoi, että uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/rikostuomiossa-tulee-verrata-tekohetken-ja-tuomitsemishetken-lakia-juttu-palautettiin-tata-varten/
21.8.2015 Oikeusuutiset

Paritalo-osuus ei ole laadultaan sopiva tuomittavaksi rahanpesun esirikoksella aiheutuneen vahingon korvaukseksi

KKO:2015:54 Rahanpesu Menettämisseuraamus – Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate A oli tuomittu veropetoksella saatuun hyötyyn kohdistuneesta rahanpesusta. Rahanpesun kohteena olleen A:n paritalo-osuuden (puolet kiinteistöstä ja hallinnanjakosopimuksen mukainen oikeus asuntoon ja maapohjaan) ei katsottu olevan rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/paritalo-osuus-ei-ole-laadultaan-sopiva-tuomittavaksi-rahanpesun-esirikoksella-aiheutuneen-vahingon-korvaukseksi/