Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.11.2022 Oikeusuutiset

KKO: Astma oli todennäköisesti työperäinen – syy-yhteyden arviointi on oikeudellista harkintaa, jossa otetaan lääketieteellisen selvityksen ohella huomioon muutkin seikat

KKO:2022:65 Ammattitauti – Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. 24. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:43 (kohta 17) todennut,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kko-astma-oli-todennakoisesti-tyoperainen-syy-yhteyden-arviointi-on-oikeudellista-harkintaa-jossa-otetaan-laaketieteellisen-selvityksen-ohella-huomioon-muutkin-seikat/
13.9.2022 Oikeusuutiset

KKO: Syyteoikeuden vanhentuminen ja siihen liittyen tiedoksiannon laillisuudesta varmistuminen tulee ottaa viran puolesta huomioon; korvausvaatimus arvioitava erikseen

KKO:2022:51 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin edellytys – Tiedoksianto – Haaste Asianomistajan vireille panemassa rikosasiassa haaste oli annettu vastaaja A:lle tiedoksi sähköpostilla ulkomailla päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista. A oli antanut haastehakemukseen kirjallisen vastauksen, minkä jälkeen hän oli esittänyt käräjäoikeuden valmisteluistunnossa väitteen siitä, että tiedoksianto ei ollut tapahtunut laillisesti. Hovioikeus katsoi päätöksessään, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kko-syyteoikeuden-vanhentuminen-ja-siihen-liittyen-tiedoksiannon-laillisuudesta-varmistuminen-tulee-ottaa-viran-puolesta-huomioon/
25.2.2021 Oikeusuutiset

Kunnan neuvontavelvollisuus henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa johti siihen, ettei neuvojen kyseenalaistamista voitu edellyttää. Korvausvaatimus hylättiin.

Vaa­HO:2021:2 Työsopimus – Vahingonkorvaus – tuottamus – Todistustaakka – Oikeudenkäyntikulut Työnantaja, joka oli vaikeasti vammainen, oli vastoin työehtosopimuksen määräystä jättänyt ryhmähenkivakuutuksen ottamatta palkkaamalleen henkilökohtaiselle avustajalle. Hovioikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy luottaa kaupungin hänelle antamiin ohjeisiin, joiden mukaan kyse oli vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Koska työnantaja kykeni näyttämään, että hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kunnan-neuvontavelvollisuus-henkilokohtaisen-avustajan-palkkaukseen-liittyvissa-asioissa-johti-siihen-ettei-neuvojen-kyseenalaistamista-voitu-edellyttaa-korvausvaatimus-hylattiin/
8.7.2019 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO: Asianomistaja sai korottaa korvausvaatimustaan kun syyttäjä muutti syytettä hovioikeudessa

En målsägande som yrkat kränkningsersättning i samband med ett åtal för brott har fått höja sitt ersättningsyrkande när åklagaren justerat åtalet i hovrätten En målsägande yrkade kränkningsersättning i samband med åtal mot en tilltalad för sexuellt ofredande. Tingsrätten biföll åtalet och tillerkände målsäganden ersättning. I hovrätten justerade åklagaren åtalet och…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ruotsin-kko-asianomistaja-sai-korottaa-korvausvaatimustaan-kun-syyttaja-muutti-syytetta-hovioikeudessa/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta muistiosta

Dnro 35/2018 Lausuntopyyntönne: VN/1730/2018, 23.5.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPUDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA MUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta muistiosta. Asianajajaliitto katsoo, että täytäntöönpantavana oleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (jäljempänä ”oikeusapudirektiivi”) edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-oikeusapudirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-koskevasta-muistiosta/
30.8.2017 Oikeusuutiset

Käsitelläänkö korvausvaatimukset EU-oikeuden rikkomisesta yleisissä vai hallintotuomioistuimissa? Ennakollinen turvaamistoimi hallintolainkäytössä?

KKO:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi … Korkein oikeus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että luonnoksen perusteluissa on hallintoriita-asiana mainittu valtiolle esitetty EU-oikeuden rikkomiseen perustuva korvausvaatimus. Korkein oikeus toteaa, että tällainen korvausvaatimus on luonteeltaan julkisyhteisöä vastaan nostettava vahingonkorvausvaatimus. Kysymys on siitä, onko julkisyhteisö unionin oikeudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kasitellaanko-korvausvaatimukset-eu-oikeuden-rikkomisesta-yleisissa-vai-hallintotuomioistuimissa-ennakollinen-turvaamistoimi-hallintolainkaytossa/
10.11.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse (Ateenan yleissopimus)

Dnro 55/2016 Lausuntopyyntönne: LVM/1515/03/2011, 24.10.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROIDEN KULJETTAMISESTA MERITSE VUONNA 1974 TEHDYN ATEENAN YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2002 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAEIKSI PÖYTÄKIRJAN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA MERILAIN JA VALMISMATKALAIN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) liikenne- ja kuljetusoikeuden asiantuntijaryhmä on oma-aloitteisesti laatinut oheisen lausunnon otsikon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lausunto-hesta-matkustajien-ja-matkatavaroiden-kuljettamisesta-meritse-ateenan-yleissopimus/
22.6.2016 Oikeusuutiset

KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

KKO:2016:45 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Oikeudenkäynnin kesto Syyte – Tutkimatta jättäminen A:ta syytettiin 17.- 25.9.1997 tehdystä avunannosta törkeään kavallukseen. A oli saanut tietää olevansa rikoksesta epäillyn asemassa 16.10.1998. Syyte oli tullut vireille käräjäoikeudessa 9.3.2004. Asia oli jäänyt käräjäoikeudessa valmisteluvaiheeseen, koska päätekijää ei ollut saatu ulkomailta vastaamaan syytteisiin. Käräjäoikeuden valmisteluistunnossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kko-yli-12-vuotta-vireilla-ollutta-syytetta-ei-jatetty-tutkimatta-kohtuuttoman-keston-takia/
11.4.2016 Oikeusuutiset

Kaupunkiin kohdistettu korvausvaatimus koulukiusaamisen johdosta hylättiin

HelHO:2016:4 Vahingonkorvaus Koulukiusaaminen Hovioikeus toteaa, että hovioikeudessa esitetyssä todistelussa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että koulu olisi laiminlyönyt kiusaamistilanteiden hoitamisen. Y:n koulussa oli puututtu B:hen kohdistuneeseen koulukiusaamiseen usein eri keinoin ja esimerkiksi G:n kertomuksesta ilmenee, että toimenpiteitä oli tehty selvästi enemmän kuin kiusaamistapauksissa tavallisesti. Asiassa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/kaupunkiin-kohdistettu-korvausvaatimus-koulukiusaamisen-johdosta-hylattiin/
8.4.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi rikosvahingon riita-asioista säädetyn näyttökynnyksen mukaisesti

VaaHO:2015:1 Lainvoimainen rikostuomio Yksityisoikeudellinen vaatimus Todistelu Kysymys siitä, estääkö syytteen hylkäävä lainvoimainen rikostuomio syytteessä tarkoitettuun rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimusta koskevan valituksen tutkimisen. Kysymys myös siitä, arvioidaanko korvausvaatimus näytöllisesti rikosasioissa vai riita-asioissa noudatettavan todistusharkinnan pohjalta. VaaHO:2015:1

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/hovioikeus-arvioi-rikosvahingon-riita-asioista-saadetyn-nayttokynnyksen-mukaisesti/