Hallintopäätökseen oikeudesta vaikeavammaisuuden perusteella myönnettävään etuun olisi tullut hakea muutosta, hallintoriitana ei voitu myöhemmin käsitellä päätöksellä ratkaistua asiaa

23.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:109 Vammaispalvelu – Hallintopäätös – Palveluasuminen – Oikeuden alkamisajankohta – Kustannusten takautuva korvaaminen – Hallintoriita

Viranhaltija oli myöntänyt A:lle vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 1.1.2019 lukien. A vaati, että kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänelle takautuvasti hakemusajankohdasta lukien niitä kustannuksia, jotka olivat aiheutuneet palveluasumisen saamatta jäämisestä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, voitiinko A:n palveluasumisen kustannuksia koskeva korvausvaatimus hyväksyä hallintoriitamenettelyssä sellaiselta ajalta, jonka osalta häntä ei ollut vielä hallintopäätöksellä pidetty vaikeavammaisena palveluasumisen suhteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kysymys A:n vaikeavammaisuudesta suhteessa palveluasumiseen oli ratkaistu ja tullutkin ratkaista viranhaltijan hallintopäätöksellä. Koska A ei ollut hakenut muutosta päätökseen, se oli tullut lainvoimaiseksi. Hallintoriitamenettelyssä ei voitu tutkia sitä, olisiko A:lle tullut myöntää palveluasuminen jo ennen 1.1.2019. Tähän nähden A:n vaatimus saada kustannusten korvausta kyseisen palvelun hankkimisesta ennen 1.1.2019 oli hylättävä perusteettomana.

KHO:2023:109

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments