KRIL: Vuokralainen viivytteli ludeongelmaan puuttumista ja oli velvollinen korvaamaan osan torjuntakuluista

19.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KRIL: Korvausvaatimus ludetorjunnasta – Tuholaistorjunta -Korvausvastuu

Vuokralainen vuokrasi 23.1.2014 päivätyllä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokranantajalta 2h+K käsittävän 59 m2 asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin vuokrasuhteen alkaessa 623,28 euroa kuukaudessa. Vuokrasuhde alkoi 1.2.2014.

Asiassa on kyse siitä, oliko vuokralainen korvausvastuussa vuokranantajalle ludetorjunnasta aiheutuneista kustannuksista.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja luopuu perimästä vuokralaiselta kuluja ludetorjunnasta 2.250 euroa ylittävin osin.

Ratkaisun perustelut

Se, että vuokralainen on mahdollisesti tiennyt naapurin asunnossa kesällä 2020 olleesta ludeongelmasta ja sallinut kyseisen naapurin vierailla asunnossa vuonna 2021, ei lautakunnan näkemyksen mukaan osoita sellaista huolimattomuutta, johon vahingonkorvausvastuu voitaisiin perustaa. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiassa on jäänyt epäselväksi se, miten luteet olivat päätyneet asuntoon. – – –

Esitetyn selvityksen perusteella, lautakunta katsoo, että vuokralainen oli havainnut hyönteisongelman tekemäänsä ilmoitusta varhaisemmassa vaiheessa, vaikka hän ei mahdollisesti tiennyt hyönteisten olleen luteita. Lautakunnan käsityksen mukaan, vaikka vuokralainen ei olisi ymmärtänyt hyönteisten olevan luteita, olisi hänen hyönteisten suuren määrän ja ongelman laajuuden vuoksi tullut ymmärtää joka tapauksessa ilmoittaa asiasta nyt tehtyä ilmoitusta aikaisemmassa vaiheessa. Lautakunta katsoo vuokralaisen laiminlyöneen ongelmasta ilmoittamisen viipymättä sen havaittuaan. – – – Miltei kuukauden aikaa ongelman toteamisen ja myrkytysten aloittamisen välillä voidaan pitää verrattain pitkänä viiveenä ja sellaisena aikana, joka on myös voinut vaikuttaa lopullisten tuholaistorjuntakustannusten määrään. Muun selvityksen puuttuessa, lautakunta arvio aiheutuneen lisävahingon määräksi 750 euroa.

… lautakunta katsoo, että vuokralainen oli laiminlyönyt huoneiston huolellisen hoidon siltä osin, että hän olisi aktiivisesti osallistunut ludeongelman torjumiseen hoitamalla vastuulleen kuuluvan irtaimen omaisuutensa tarpeellisen käsittelyn. Asiassa ei ole myöskään edellä mainitusti osoitettu, että hän olisi siirtänyt asian hoitamisen nyt kuluttajariitalautakunnassa toimivalle edustajalleen, johon vuokranantajan olisi tullut olla yhteydessä ja jolta vuokranantaja olisi voinut odottaa aktiivisia toimia. Lautakunta toteaa, että asiassa omaisuuden käsittelystä aiheutuneista kuluista esitetty lasku oli kohdistunut myös luteiden torjuntatoimiin, eikä vuokralaisen omaisuuden käsittelyn aiheuttamasta työmäärästä ole esitetty tarkkaa selvitystä. Näin ollen lautakunta katsoo, että vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle hänen irtaimistonsa käsittelystä aiheutuneesta työstä kohtuullisena pidettävän korvauksen. Kuluttajariitalautakunta arvioi tältä osin kohtuulliseksi korvaukseksi asiassa 1.500 euroa.

D/130/43/2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments