Generic filters
Exact matches only
6.6.2024 Oikeusuutiset

Lausuntokierroksella: Lunastuslain korvausperusteisiin ehdotetaan muutoksia

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia lunastuslain korvausperusteisiin. Muutosten tarkoituksena on parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Oikeusministeri Leena Meri on tyytyväinen, että pitkään valmisteltu uudistus on saatu lausuntokierrokselle.  – Odotamme mielenkiinnolla eri tahojen arvioita ehdotetuista muutoksista. Tulemme lukemaan huolella…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausuntokierroksella-lunastuslain-korvausperusteisiin-ehdotetaan-muutoksia/
23.4.2024 Oikeusuutiset

Hukkalämmön talteenoton myötä maakaapeleiden tarvitseman alueen lunastus oli yleisen edun mukaista

KHO:2024:62 Lunastuslupa – Yleinen tarve – Maakaapeli – Yksityinen datakeskus – Hukkalämmön talteenotto Valtioneuvosto oli myöntänyt yhtiölle lunastusluvan käyttöoikeuden saamiseksi yksityisen datakeskuksen sähköenergian tarvetta palvelevien maakaapeleiden asentamista varten tarvittaviin alueisiin. Koska lunastusluvan hakija, joka omisti maakaapelit ja vastasi niiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kaapeleiden kautta toimitettavasta sähköenergiasta, huolehti myös toimittamansa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/hukkalammon-talteenoton-myota-maakaapeleiden-tarvitseman-alueen-lunastus-oli-yleisen-edun-mukaista/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Määräalojen lunastamiseen oli lainmukaiset perusteet – maa-ainesten otto-oikeuksien kohtalo ratkaistaan lunastusta täyttäntöönpantaessa

KHO:2023:90 Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleinen tarve – Lunastuksen kohde – Erityiset oikeudet Ympäristöministeriö oli myöntänyt kunnalle luvan 14,9 ja 23,6 hehtaarin suuruisten määräalojen lunastamiseen. Kysymyksessä olevat alueet oli oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi, joka oli tarkoitettu tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/maaraalojen-lunastamiselle-oli-ollut-lainmukaiset-perusteet-maa-ainesten-otto-oikeuksien-kohtalo-ratkaistaan-lunastusta-tayttantoonpantaessa/
21.2.2023 Oikeusuutiset

KHO arvioi maalämpölaitoksen elinkaarisopimuksen ALV-kohtelua

KHO:2023:18 Arvonlisävero – Palvelun myynti – Rakentamispalvelu – Kokonaishoitopalvelu – Elinkaarisopimus – Maalämpölaitos – Laitoksen lunastaminen A Oy myi lämmitysenergiaratkaisuja toteuttamalla elinkaarisopimuksella maalämpölaitoksia asiakkaiden omistamilla tai hallitsemilla kiinteistöillä. Maalämpöjärjestelmä tuotti lämpöenergiaa asiakkaan kiinteistön tarpeisiin. Elinkaarisopimuksen perusteella yhtiö vastasi maalämpölaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja operoinnista sopimuksen voimassaoloajan. Elinkaarisopimusten tavoiteltu kesto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kho-arvioi-maalampolaitoksen-elinkaarisopimuksen-alv-kohtelua/
9.11.2022 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut kiinteistön lunastuskorvauksen tasosta – valitus Suomen hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen, jossa katsotaan, että kiinteistöstä maksettu pakkolunastuskorvaus on niin vähäinen, että kyse on omaisuuden suojan loukkauksesta. Kyse myös lunastuksen perusteen hyväksyttävyydestä. Lunastuskorvaus oli 3,25 miljoonaa euroa, kun valittajat olivat vaatineet korvauksena 13,3 miljoonaa euroa. Kyseessä on vasta toinen Suomen hallituksen vastattavaksi lähetetty valitus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eit-kiinnostunut-kiinteiston-lunastuskorvauksen-tasosta-valitus-suomen-hallituksen-vastattavaksi/
28.3.2022 Oikeusuutiset

KHO: Sopimusta oli pidettävä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista koskevana liiketoimena – vuokramaksuista oli maksettava arvonlisäveroa

KHO:2022:40 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Kiinteistön myynti vai vuokraus – Lunastusoptio – Sopimuksen tarkoitus – Liiketoimen taloudellinen ja kaupallinen todellisuus A Oy oli tehnyt vuokranantajana vuokrasopimuksen, jonka kohteena oli teollisuusrakennus maapohjineen. Vuokran määrässä otettiin huomioon rakennuksen 450 000 euron hankintahintaan perustuva niin sanottu pääoman lyhennysosuus, pääomakululle laskettava korko…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kho-sopimusta-oli-pidettava-kiinteiston-kayttooikeuden-luovuttamista-koskevana-liiketoimena-vuokramaksuista-oli-maksettava-arvonlisaveroa/
2.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Kaupungin lunastaessa tontista katualuetta on lunastuskorvausta määrättäessä lähdettävä siitä, että tonttin jokainen osa on samanarvoinen

KKO:2021:63 Lunastuslaki – Lunastuskorvaus – Kohteenkorvaus – Maankäyttö- ja rakennuslaki – Samanarvoisuusperiaate Kaupunki oli lunastanut asunto-osakeyhtiöiden omistamista tonteista osia asemakaavan mukaiseksi katualueeksi. Lunastusta edeltänyt asemakaavan muutos ei ollut vähentänyt tonttien rakennusoikeuden määrää, ja lunastus oli kohdistunut asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuoliseen tonttien osaan. Lunastettavista alueista suoritettiin korvausta siten, että perusteena käytettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-kaupungin-lunastaessa-tontista-katualuetta-on-lunastuskorvausta-maarattaessa-lahdettava-siita-etta-tonttin-jokainen-osa-on-samanarvoinen/
2.12.2020 Oikeusuutiset

Lohkomistoimitus ei poistanut yksityiseltä vesijättöalueelta vesijätön luonnetta, alue oli siten lunastuskelpoista vesijättöä

KKO:2020:92 Kiinteistönmuodostamislaki – Vesijättö – Lunastamisen edellytykset Vesijätön lunastustoimituksessa oli katsottu, että toimituksen kohteena oleva yksityinen vesijättö oli menettänyt lunastuskelpoisen vesijätön luonteensa oltuaan lohkomistoimituksen kohteena. Maaoikeus katsoi, että lunastettavaksi haettu alue oli edelleen lunastettavissa olevaa yksityistä vesijättöä. Maaoikeus palautti asian takaisin toimitukseen vesijätön lunastuksen varsinaisten edellytysten arvioimiseksi. Korkeimman oikeuden tuomiosta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lohkomistoimitus-ei-poistanut-yksityiselta-vesijattoalueelta-vesijaton-luonnetta-alue-oli-siten-lunastuskelpoista-vesijattoa/
5.6.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tontinosan arvon määrittämisestä lunastusmenettelyssä

KKO:2019:51 Kiinteistönmuodostamislaki – Tontinosan lunastaminen A sekä B ja C yhdessä omistivat asemakaavan mukaiseen tonttiin sisältyvät kiinteistöt. Kummankin kiinteistön omistajat olivat toimituksessa esittäneet kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaisen muiden tontinosien lunastamista koskevan vaatimuksen. B:n ja C:n tontinosalla, jonka pinta-ala oli A:lle kuuluvaa tontinosaa suurempi, sijaitsi A:n omistamia rakennuksia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ennakkopaatos-tontinosan-arvon-maarittamisesta-lunastusmenettelyssa/
8.2.2019 Oikeusuutiset

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta helpotetaan. Uudistukseen liittyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2019. Keskeisin muutos on se, että taloyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta, kun voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön on päätettävä hankkeesta yksimielisesti. Uudistus tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/purkavaa-uusrakentamista-helpotetaan-maaliskuun-alusta-lahtien/