Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.8.2021 Oikeusuutiset

Oikeusavun palkkioasetusta tarkistetaan kansainvälisen suojelun osalta

Oikeusapulain 17 a § yksityisen avustajan palkkiosta kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa on kumottu lailla 738/2021. Lain tultua voimaan 1.8.2021 kumoutuivat sen nojalla annetut oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa maksettavia asiakohtaisia palkkioita koskevat säännökset. Asetuksen selkeyden ja luettavuuden vuoksi valtioneuvoston asetusta muutetaan niin, että asetuksen 7…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/oikeusavun-palkkioasetusta-tarkistetaan-kansainvalisen-suojelun-osalta/
13.8.2021 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2022 – oikeusapupalkkioihin ei luvassa kohennusta

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja vuodelle 2022 kaikkiaan miljardi euroa. Tämä on 15,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vaalimenoja ei oteta huomioon. Lisäys suunnataan oikeushallinnon perusrahoituksen vahvistamiseen.   Lyhyempiä oikeudenkäyntiaikoja Tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden määrä on ruuhkauttanut tuomioistuimia ja pidentänyt vireilläoloaikoja. Jotta oikeudenkäyntejä voidaan sujuvoittaa ja rikosvastuun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2022-oikeusapupalkkioihin-ei-luvassa-kohennusta/
10.8.2021 Oikeusuutiset

Vaikka avustajan etäosallistuminen istuntoon estyi teknisten ongelmien takia hänelle maksettiin oikeusavun vähimmäispalkkio

Hel­HO:2021:6 Avustajan palkkio – suullinen käsittely – tekninen tiedonvälitystapa – etäyhteys – Avustajan palkkio – vähimmäispalkkio Asiassa on ollut kysymys siitä, onko oikeusapulain nojalla määrätyllä avustajalla oikeus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseen vähimmäispalkkioon tilanteessa, jossa avustajan osallistuminen teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen toteutettuun pääkäsittelyyn on estynyt teknisessä tiedonvälityksessä ilmenneen ongelman vuoksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/vaikka-avustajan-etaosallistuminen-istuntoon-estyi-teknisten-ongelmien-takia-hanelle-maksettiin-oikeusavun-vahimmaispalkkio/
17.7.2021 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden oikeusturva palautetaan ennalleen

Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ja valitusaikoihin tulee muutoksia. Lakiuudistuksella parannetaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Tasavallan presidentti vahvisti lait 15.7.2021. Muutokset tulevat voimaan elokuun alussa. Ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin tehtyjen muutosten mukaisesti turvapaikanhakijalle julkisin varoin kustannettuun oikeusapuun kuuluu jatkossa avustaminen turvapaikkapuhuttelussa, eikä siihen enää vaadita erityisen painavia syitä. Lisäksi turvapaikkapäätösten valitusaika…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/turvapaikanhakijoiden-oikeusturva-palautetaan-ennalleen/
28.5.2021 Lausunnot

Lausunto turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä

Lausuntopalvelu.fi   Oikeusministeriön lausuntopyyntö turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä (VN/22375/2020) Onko nykytila mielestänne riittävä varmistamaan avustajien pätevyyden? Suomen Asianajajaliitto (myöhemmin ”Asianajajaliitto”) katsoo, että nykytila varmistaa avustajien pätevyyttä samalla tavoin kuin minkä tahansa oikeudenalan avustajan pätevyyttä. Eri avustajat kuuluvat valvontalautakunnan toteuttaman ammatillisen valvonnan piiriin, mutta valvontalautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia luvan saaneita…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-turvapaikanhakijoita-avustavien-lakimiesten-patevyydesta/
21.5.2021 Oikeusuutiset

Avustajalle oli korvattava tulkkaamisesta aiheutunut kulu, kun neuvottelussa annettiin ulkomaalaiselle päämiehelle tiedoksi päätös hänen asiassaan

KHO: Oikeusapu ulkomaalaisasiassa – Avustajan vaatimus hallinto-oikeuden päätöksen tulkkauksesta jälkitoimena – Hallinto-oikeuden päätös hylätä vaatimus perusteettomana – Päämiehen oikeus saada itseään koskevasta päätöksestä tieto – Äidinkieli tai muu kieli – Päämiehen oikeusturvatakeet Avustajan päämiehen ulkomaalaislain mukainen muutoksenhakuasia oli käsitelty hallinto-oikeudessa suomen kielellä ja asiasta oli annettu suomenkielinen päätös. Hallinto-oikeus hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/avustajalle-oli-korvattava-tulkkaamisesta-aiheutunut-kulu-kun-neuvottelussa-annettiin-ulkomaalaiselle-paamiehelle-tiedoksi-paatos-hanen-asiassaan/
29.1.2021 Lausunnot

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto oikeusministeriön lausuntopyyntöön 9.12.2020 VN/4142/2020 Valmisteltu Asianajajaliiton oikeusavun asiantuntijaryhmässä 27.1.2021 Kannatatteko Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista ja nykyisistä oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista? Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista.  Viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resurssoinnin. Oikeusavun hakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
29.1.2021 Oikeusuutiset

Ulkomailla oleva asunto ei ollut oikeusavun saajan lisäomavastuuta kerryttävää varallisuutta

KHO: Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Ulkomailla sijaitseva asunto Muutoksenhakijan ulkomailla omistama asunto oli otettu huomioon lisäomavastuuta kerryttävänä varallisuutena oikeusapua koskevassa päätöksessä. Kun muutoksenhakijan oli tarkoitus käyttää asuntoa kotinaan ja hänet oli määrätty karkotettavaksi ulkomaille, korkein hallinto-oikeus katsoi, että suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen arvoltaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ulkomailla-oleva-asunto-ei-ollut-oikeusavun-saajan-lisaomavastuuta-kerryttavaa-varallisuutta/
17.12.2020 Oikeusuutiset

Hallitus esittää muutoksia ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta

 Esityksen tarkoituksena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen tänään eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan, että turvapaikanhakijalla voisi tarvittaessa olla julkisin varoin kustannettu avustaja apunaan turvapaikkapuhuttelussa. Turvapaikkapäätösten valitusaikaa taas ehdotetaan pidennettäväksi 30 päivään, kuten on muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa. Lisäksi yksityiselle avustajalle maksettaisiin jatkossa tarpeellisista toimenpiteistä tuntiperusteinen korvaus asiakohtaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/hallitus-esittaa-muutoksia-ulkomaalaislakiin-ja-oikeusapulakiin-turvapaikanhakijoiden-oikeusavun-ja-valitusaikojen-osalta/
9.12.2020 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

Oikeusministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan oikeusapu- ja edunvalvontavirasto. Uusi virasto huolehtisi siitä, että laadukkaita oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Nykyään näitä tehtäviä hoitaa kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusministeriö pyytää nyt lausuntoja selvityksestä.  Selvityshenkilönä toimineen varatuomari Juhani Jokisen mukaan viraston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-lausunnolle/