EOA: Epäillyllä oli oikeus saada julkisen oikeusavun myötä avustaja jo rikoksen esitutkintaan

13.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli Kymenlaakson oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan nimissä 8.2.2023 annettua Kymenlaakson oikeusaputoimiston oikeusapupäätöstä – – – (asianumero – – -). Kantelijalle myönnettiin päätöksellä oikeusapua, mutta kantelijan avustajakseen ehdottamaa asianajajaa (yksityinen avustaja) ei määrätty avustajaksi rikosasian esitutkintaan, jossa kantelijaa epäiltiin neljästä petoksesta.

Päätöksen perustelujen mukaan asia ei ollut tuomioistuinasia, ja tuomioistuimen ulkopuolella käsiteltävissä asioissa oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja.

Kantelija kertoi, että Pirkanmaan käräjäoikeus oli 16.2.2023 antamallaan päätöksellä nro – – – (- – -) kantelijan ratkaisupyynnön johdosta muuttanut oikeusaputoimiston päätöstä siten, että kyseinen asianajaja oli määrätty takautuvasti kantelijan avustajaksi esitutkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan kantelijan esittämien näkökohtien mukaisesti oikeusapulain esitöillä (HE 82/2001 vp, s. 79), joiden mukaan rikosasia oli tuomioistuinasia jo esitutkintavaiheessa.

– – –

EOA Jäskeläinen:

Käytettävissä olevien tietojen perusteella oikeusaputoimistossa olisi käsitykseni mukaan käräjäoikeuden katsomin tavoin voitu  perustellusti päätyä siihen, ettei kysymyksessä ole ollut yksinkertainen rikosasia, johon ei olisi liittynyt hakijan tarvetta vähintäänkin neuvotella avustajan kanssa ennen kuulusteluja. Pidän sinänsä yllättävänä, että kantelijan kuulustelu esitutkinnassa on tässä tapauksessa suoritettu puhelimitse, mikä luonnollisesti on estänyt avustajan tavanomaisen osallistumisen kuulusteluihin. Tällä seikalla kielteistä oikeusapupäätöstä ei kuitenkaan ole nähdäkseni voitu perustella.

Kuulusteluihin osallistumista olennaisempaa on usein rikoksesta epäillyn henkilön mahdollisuus neuvotella avustajan kanssa ennen kuulusteluja. Lähtökohtaisesti on myös yksinomaan epäillyn ja häntä avustavan lakimiehen välinen asia, miten he järjestävät epäillyn puolustuksen ja milloin he katsovat avustajan läsnäolon kuulusteluissa tarpeelliseksi. Vaikka avustaja ei osallistuisi kuulusteluun, ei tällä perusteella voida katsoa, ettei avustajan määrääminen olisi tarpeen, jos muut avustajan määräämisen edellytykset täyttyvät. Käsitykseni mukaan asiassa olisi tässä tapauksessa ollut hyviä perusteita määrätä ehdotettu kokenut yksityinen rikosasianajaja kantelijan avustajaksi jo asian esitutkintavaiheessa kuten käräjäoikeus on sittemmin tehnytkin.

Kiinnitän yleisellä tasolla huomiota myös johtavan julkisen oikeusavustajan selvityksessä todettuihin muihinkin seikkoihin, jotka eivät kaikilta osin täysin vastaa omaa käsitystäni avustajan määräämiseen vaikuttavista näkökohdista.

Johtavan julkisen oikeusavustajan selvityksen johdosta totean ensinnäkin sen, että epäillyn oikeudella avustajan käyttöön heti esitutkinnan alusta alkaen turvataan tehokkaasti epäillyn itsekriminointisuojaa ja muita puolustautumismahdollisuuksia. Avustajan tehtävänä on muun muassa huolehtia siitä, että syytetty ei vastoin tahtoaan tule myötävaikuttaneeksi oman syyllisyytensä selvittämiseen esimerkiksi paljastamalla itselleen epäedullisia seikkoja.

EOAK/1268/2023 Avustajan määrääminen (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments