KKO sovitteli urheiluvalmentajan työsopimusta – välityslauseke katsottiin kohtuuttomaksi

7.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:36 Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu – Välimiesmenettely – Urheilu

A oli tehnyt urheiluseuran kanssa valmentajan tehtävää koskevan työsopimuksen. Sopimuksessa oli välityslauseke, jonka mukaan mahdolliset erimielisyydet käsitellään välimiesmenettelyssä Urheilun oikeusturvalautakunnassa. A:n työsopimus oli päätetty, ja A oli nostanut käräjäoikeudessa kanteen vaatien seuralta korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Seura vetosi välityslausekkeeseen ja vaati kanteen jättämistä tutkimatta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että tapauksen olosuhteissa välityslausekkeen soveltaminen olisi kohtuutonta, minkä vuoksi se jätettiin huomioon ottamatta. Yleinen tuomioistuin oli toimivaltainen tutkimaan kanteen.

22. Korkein oikeus toteaa, että Urheilun oikeusturvalautakunta ei ole vahvistanut esimerkiksi riidan taloudelliseen arvoon perustuvia palkkiotaksoja, ja näin ollen osapuolten vastattavaksi tulevien välimiesoikeudelle maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on ollut vaikeasti ennakoitavissa.
23. A:n mukaan hänen oikeusturvavakuutuksensa ei olisi kattanut välimiesoikeuden palkkioita. Myöskään oikeusapua ei ole mahdollista saada välimiesoikeuden palkkioiden maksamiseen. B ry ei ole puolestaan ottanut vastatakseen välimiesoikeuden palkkioista välimiesmenettelyn lopputuloksesta riippumatta taikka sitoutunut vastaamaan kokonaisuudessaan välimiesoikeuden mahdollisesti osapuolilta vaatimasta ennakosta tai vakuudesta.
24. Välimiesoikeudelle maksettavan palkkion lisäksi osapuolten maksettavaksi tulevat mahdollisten oikeudellisten avustajien palkkiot. Vaikka välimiesmenettelyn yksiportaisuus onkin omiaan pienentämään näitä kustannuksia yleiseen tuomioistuimeen verrattuna ja vaikka ne on voitu ainakin osin kattaa A:n oikeusturvavakuutuksesta, merkityksellistä on, että osittain maksuton julkinen oikeusapu, johon A olisi ilmoituksensa mukaan ollut oikeutettu oikeusturvavakuutuksen katon tullessa täyteen, ei olisi ollut A:n käytettävissä välimiesmenettelyssä.
25. Kun edellä mainittujen seikkojen lisäksi otetaan huomioon A:n heikko taloudellinen tilanne kanteen vireillepanovaiheessa sekä siihen johtaneet syyt eli A:n työsuhteen yllättävä päättyminen ja sitä seurannut työttömyys sekä hänen puolisonsa hoitovapaa, Korkein oikeus katsoo, että välityslauseke on tapauksen oloissa heikentänyt kohtuuttomasti A:n mahdollisuuksia saada oikeussuojaa. Tämä puoltaa vahvasti välityslausekkeen huomiotta jättämistä.
26. Korkein oikeus katsoo, että tässä tapauksessa välityslausekkeen kohtuuttomuutta arvioitaessa merkityksellisiä seikkoja ovat edellä käsiteltyjen lisäksi myös Urheilun oikeusturvalautakunnan erityinen asiantuntemus ja välimiesmenettelyn nopeus tuomioistuinprosessiin verrattuna. Näillä seikoilla voi olla erityisesti urheilun ydinalueeseen liittyvissä kysymyksissä osapuolten oikeusturvan kannalta korostunut merkitys.
27. Vaikka riidan taustalla on ollut A:n tehtävä seuran valmentajana, riita on koskenut työsopimuksen perusteetonta päättämistä ja siitä mahdollisesti maksettavaksi määrättäviä korvauksia. Kyse on siis tässä tapauksessa ollut varsin tavanomaisesta työoikeudellisesta riidasta, jonka ei voida katsoa edellyttäneen erityistä urheiluoikeudellista osaamista. Myöskään välimiesmenettelyn nopeudella ei ole ollut asiassa tavanomaisesta työoikeudellisesta riidasta poikkeavaa merkitystä, koska riita on koskenut jo päättynyttä työsuhdetta. Näin ollen Korkein oikeus katsoo, että nämä seikat eivät merkittävästi tue ehdon kohtuullisuutta.

KKO:2024:36

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments