Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

31.8.2023 | Lausunnot

Oikeusministeriölle
 
L2023-25
 
Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023
RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO
 
Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: 
 
Ehdotusta koskevat yleiset huomiot
 
Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten aikaa ja muita resursseja. Asianajajaliiton näkökulmasta rikosprosessin sujuvoittamista selvitettäessä on keskeistä huolehtia ja varmistaa rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeusturvan toteutuminen rikosprosessin kaikissa vaiheissa. Asianajajaliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että oikeusturva ei saa prosessia uudistettaessa vaarantua prosessitaloudellisten syiden varjolla. 
 
1. Esitutkintaprosessia koskevat kehittämisehdotukset
 
Viranomaisharkinta rikosilmoituksen kirjaamisessa
 
Asianajajaliitolla ei ole huomautettavaa mietinnössä esitettyyn. Asianajajaliitto kannattaa viranomaisharkinnan käytön laajentamista ja sen periaatteiden täydentämistä. 
 
Esitutkinnan aloittamista edeltävät toimenpiteet
 
Asianajajaliitolla ei ole huomautettavaa mietinnössä esitettyyn. Asianajajaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että päätöksentekoon ja -tekijään liittyvät muutokset edellyttävät nykyistä yksilöidympää sääntelyä. 
 
Esitutkintatoimenpiteiden suhteuttaminen
 
Asianajajaliitolla ei ole huomautettavaa mietinnössä esitettyyn. Asianajajaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että päätöksentekoon ja -tekijään liittyvät muutokset edellyttävät nykyistä yksilöidympää sääntelyä. 
 
Esitutkinnan muotomääräykset
 
Asianajajaliiton näkemyksen mukaan esitutkinnan muotomääräyksiä on mahdollista keventää erityisesti digitalisaatiota ja sähköisiä prosesseja hyödyntämällä. 
 
Esitutkinnan toimittamatta jättäminen ja lopettaminen
 
Asianajajaliitto suhtautuu kielteisesti mietintöön kirjattuun ajatukseen siitä, että esitutkinnan suorittaminen olisi riippuvainen asianomistajan huolellisuusvelvollisuuden täyttämisestä. Näkemuksemme mukaan rikoksen uhrin tehtävänä ei ole pyrkiä estämään rikoksen tapahtumista, vaan rikosten torjuminen on ensisijaisesti viranomaisten vastuulla. Vastuuta tapahtuneesta rikoksesta ei näin ollen tulisi siirtää asianomistajan vastuulle sitoen esitutkinnan suorittamista asianomistajan huolellisuusvelvoitteeseen. 
 
Työryhmä esittää, ettei esitutkintaa käynnistettäisi asiassa, jonka poliisi lähettäisi sovitteluun.  Asianajajaliitto huomauttaa tähän liittyen, että esitutkinnan käynnistäminen saattaa vaikuttaa asianosaisten mahdollisuuteen saada esimerkiksi oikeusapua tai korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Tämä asia tulee huomioida asiaa tarkemmin selvitettäessä. 
 
Esitutkinnan keskeyttäminen
 
Asianajajaliitto yhtyy työryhmän näkemukseen siitä, että esitutkinnan keskeyttämisen edellytyksiä tulisi arvioida ja täsmentää. 
 
Esitutkinnan rajoittaminen
 
Asianajajaliitto jakaa mietinnössä esitetyn huolen siitä, että esitutkinnan rajoittamista koskevien perusteiden vaihteleva soveltamiskäytäntö sekä lisääntynyt käyttö on ongelmallista  oikeusturvan toteutumisen kannalta. Toisaalta tiettyjen rikosten osalta esitutkinnan rajoittaminen saattaa muodostaa käytännössä asiallisesti dekriminalisointiperusteen (esimerkiksi huumausaineen käyttörikosten kohdalla). 
 
Asianajajaliitto katsoo, ettei rajoittamisperusteita tulisi ainakaan laajentaa nykyisestä. Asianajajaliitto ei kannata varauksetta myöskään työryhmän ajatusta siitä, että tutkintaa voitaisiin rajoittaa ilmoittajan passiivisuuden perusteella. Vähimmäisedellytyksinä tällaisissa tilanteissa tulisi olla ainakin se, että asianomistaja on asiasta tietoinen ja antanut rajoittamiselle suostumuksensa. Esimerkiksi oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisrikokset ovat verrattain yleisiä, ja nähdäksemme voisi olla riskinä, että asianomistajan passiivisuus voisi johtua esimerkiksi kuultavaan kohdistetusta uhkailusta. Asianajajaliitto katsoo, että esitutkintalain 7 luvun 2 § mahdollistaa jo nykyisellään asianomistajan kuulematta jättämisen, mitä on pidettävä riittävänä. 
 
Perusteluvelvollisuus, valtakunnalliset fraasimallit esitutkintaviranomaisen ratkaisuissa
 
Asianajajaliitto katsoo, että fraasimalleja hyödyntämällä on mahdollista sujuvoittaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Perusteluvelvollisuutta ei tule kuitenkaan keventää. 
 
Oikeuksien ja velvollisuuksien ilmoittaminen kuultavalle
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että tarpeelliset tiedot toimitetaan asianomistajalle etukäteen siten että asianosainen pystyy arvioimaan omaa asemaansa sekä sitä tarvitseeko hän avustajan. Ilmoitusten läpikäyminen kuulustelun aluksi on Asianajajaliiton näkemyksen mukaan tarpeellista, mikäli asianosaisella ei ole lainoppinutta avustajaa apunaan. Mikäli asianosaisella on avustaja ja asianosainen on saanut ja tutustunut ennakkoilmoitukseen, suullisesta oikeuksien ja velvollisuuksien ilmoittamisesta on nähdäksemme mahdollista luopua ilman, että asianosaisen oikeusturva vaarantuu. 
 
Menettämisseuraamusten täytäntönpanotehtävien jaon arviointi
 
Asianajajaliitto kannattaa tehtävien siirtämistä pääosin Ulosottolaitoksen hoidettavaksi. 
 
2. Kevennettyjä rikosasioiden menettelyjä koskevat kehittämisehdotukset
 
Sakkomenettelyn kokonaisuudistus ja muut sitä koskevat ehdotukset
 
Asianajajaliitto pitää pääosin kannatettavana työryhmän näkemystä sakkomenettelyn kokonaistarkastelusta ja -uudistamisesta sekä tavoitteesta laajentaa sakkomenettelyä. 
 
Suppea esitutkinta
 
Asianajajaliitto pitää työryhmän näkemystä kannatettavana. Nähdäksemme suppeaa esitutkintaa voisi laajentaa myös lieviin pahoinpitelytapauksiin, mikäli asianomistaja ei esitä korvausvaatimusta. 
 
Epäillyn paikallapysymisvelvollisuus haasteen tiedoksiantoa varten, syyttäjähaasteet ja pikaoikeudenkäynnit
 
Asianajajaliitto suhtautuu varauksella ”pikaoikeudenkäynti”-termin käyttöön. Nähdäksemme kuvatulle menettelylle parempi nimitys olisi esimerkiksi nopeutettu oikeudenkäyntimenettely. Sinänsä ideaa ja tavoitetta edistää rikosvastuun toteutumista erityisesti niissä tapauksissa, joissa epäiltyä olisi myöhemmin vaikea tavoittaa haasteen tiedoksiantamiseksi ja pääkäsittelyyn paikalle saamiseksi, ja tällä tavoin vähentää mahdollisia peruuntumisa sekä epäiltyjen tavoittamiseen kuluvaa aikaa voidaan Asianajajaliiton näkemyksen mukaan pitää kannatettavana. Muilta osin Asianajajaliitolle ei ole huomautettavaa mietintöön.
 
Rikosasioiden nopeutettu käsittely (Ruotsin malli)
 
Asianajajaliitto ei pidä ns. Ruotsin mallia kannatettavana. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan Ruotsin malliin liittyy ensinnäkin riski siitä, että nykyisellään sakkomenettelyyn soveltuvat asiat siirtyisivät nopeutettuun käsittelyyn. Tämä ei nähdäksemme sujuvoita rikosprosessia, vaan vaikutus voisi olla päinvastainen. 
 
Toisekseen työryhmän ehdotukseen liittyy heikennyksiä rikoksesta epäillyn oikeusturvan kannalta. Ehdotuksen mukaan epäillyn tulisi olla sekä tavoitettavissa ja aktiivinen prosessin eri vaiheissa. Tämän voi nähdä paitsi syrjäyttävän avustajan kokonaan myös siirtävän vastuuta prosessista rikoksesta epäillylle. Vastuun siirtäminen prosessissa nykyistä enemmän rikoksesta epäillylle todetaankin muistiossa olevan yksi ns. Ruotsin mallin merkittäviä etuja. Asianajajaliitto katsoo, että esitetty tavoite ja etu eivät kuitenkaan riittävällä tavalla huomioi rikoksesta epäillyn perusoikeuksia, kuten myötävaikuttamattomuusperiaatetta tai puolustautumisoikeuksia.  
 
Mikäli ns. Ruotsin malliin siirryttäisiin, siirtyminen tulisi toteuttaa määräaikaisella pilottihankkeella kuten Ruotsissa ja varmistaa myös oikeudellisten avustajien saatavuus – muistiossa rikosprosessiketjun viranomaisten eli poliisin, syyttäjän, tuomioistuinviraston, käräjäoikeuksien, Oikeuslääketieteen laitoksen ja kriminaalihuollon lisäksi työskentelytapa edellyttäisi oikeudellisen avun koordinointia ja mahdollisia päivityspalveluja. 
 
3. Rikosasioiden sovittelua koskevat kehittämisehdotukset
 
Sovittelumahdollisuuden tunnistaminen, esitutkinnan toimittaminen ja asianosaisten suostumukset
 
Asianajajaliitto kannattaa sovittelun lisäämistä, laajentamista ja kehittämistä.  Asianajajaliiton näkemyksen mukaan olisi tarpeellista tarjota lisäkoulutusta sovittelumahdollisuuksien tunnistamiseksi niin poliisille, avustajille kuin tukihenkilöille. Asianajajaliitto kannattaa myös työryhmän ehdotusta sovittelumahdollisuudesta jo ennen esitutkinnan suorittamista. Tällaisen edellytyksenä tulee toki olla kaikkien osapuolten suostumus. Lisäksi tulee varmistua siitä, että osapuolet ymmärtävät oman asemansa ja että asianosaisilla on mahdollisuus konsultoida avustajaa. Huomiota on kiinnitettävä myös avustajan saavutettavuuteen ja siihen, että myös julkinen oikeusapu on saatavilla. 
 
Rikosasioiden sovittelu tuomioistuimessa
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän esitystä siitä, että rikosasioiden sovittelun mahdollisuutta tuomioistuimessa tulisi selvittää. 
 
4. Syyteneuvottelua koskevat kehittämisehdotukset
 
Käyttö, soveltamisala ja ajoitus
 
Asianajajaliitto kannattaa syyteneuvottelun soveltamisalan laajentamista sekä videoyhteysmahdollisuuden laajentamista tunnustamisoikeudenkäynteihin. Asianajajaliitto katsoo, että syyttäjien tulisikin suhtautua syyteneuvottelun mahdollisuuteen avoimin mielin. Syyteneuvottelua voisikin hyödyntää ainakin törkeissä huumausainerikoksissa sekä vaarantamisrikoksissa. 
 
Seuraamusharkinta ja rikosasiaan liittyvät vaatimukset sekä asianomistajan rooli ja suostumus menettelyyn
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän esitystä asiasta.
 
5. Hallinnollisia seuraamuksia koskevat kehittämisehdotukset
 
Rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten tehokas hyödyntäminen ja uudet mahdollisuudet
 
Asianajajaliiton näkemyksen mukaan ennen hallinnollisten seuraamusten laajentamista tulisi koota kattava data liikennevirhemaksuista ja arvioida nykyisen liikennevirhemaksukäytännön toimivuutta. Asianajajaliitto suhtautuu myönteisesti koulutuksen ja tietosuojan lisäämiseen. Mikäli hallinnollisten seuraamusten käyttöä päädytään laajentamaan, tulee huolehtia myös toimivista oikeusturva- ja muutoksenhakukeinoista. 
 
6. Rikosprosessia tuomioistuimissa koskevat kehittämisehdotukset
 
Automatisoitu muistutusjärjestelmä pääkäsittelyjen peruuntumisen ehkäisemiseksi
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän esitystä asiasta.
 
Oikeudenkäynnin tiedoksiantosääntely – puhelintiedoksiannon käyttöalan laajentaminen haasteen tiedoksiannossa, sähköinen tiedoksiantomenettely
 
Asianajajaliitto suhtautuu ehdotettuun asiaan myönteisesti ja korostaa myös omalta osaltaan, että on tärkeää varmistua siitä, että oikea henkilö on vastaanottanut tiedon sekä ymmärtää, mitä asia tarkoittaa ja miten hänen tulee toimia asian suhteen. 
 
Lykkäyssäännöstö ja noudon kiinnioloaika
 
Asianajajaliitto kannattaa noudon määräyksen täskemtämistä ja työryhmän ehdottamaa kokonasarviointia. Asianajajaliitto ei näe periaatteellista estettä noutoon liittyvän kiinnioloajan kasvattamiseen viidestä päivästä seitsemään päivään.
 
Poissaolokäsittelyjen soveltamisala
 
Asianajajaliitto ei kannata ehdotettua muutosta. Asianajajaliitto huomauttaa lisäksi, että oikeusavustajan käyttäminen oikeudenkäynnissä ei voi missään nimessä olla vastaajan osalta rangaistusta korottava peruste. Oikeus avustajaan ja puolustautua on vastaajan perusoikeus.
 
Kirjallisen menettelyn käyttöala, soveltaminen ja yhdenmukaisuus
 
Asianajajaliitto suhtautuu myönteisesti kirjallisen menettelyn käyttöalan laajentamiseen. Asianajajaliitto kannattaa niin ikään työryhmän esitykseen sisältyvää ehdotusta tietoisuuden, koulutuksen ja ohjeistuksen lisäämisestä. 
 
Perusteluvelvollisuus ja valtakunnalliset fraasimallit tuomioistuinten ratkaisuissa
 
Asianajajaliitto suhtautuu kielteisesti perusteluvelvollisuuden keventämiseen ja toteaa, että vaikka valtakunnallisten fraasimalleja hyödyntämällä onkin mahdollista sujuvoittaa ja nopeuttaa päätöksentekoa, ei fraasimallien käyttöönotto saisi tosiasiallisesti johtaa perusteluvelvollisuuden keventämiseen. 
 
7. Rikosasioiden valmistelua koskevat kehittämisehdotukset
 
Prekluusio ja siihen rinnastuvat keinot
 
Asianajajaliitto suhtautuu kielteisesti mietinnössä esitettyihin vaihtoehtoihin. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan prekluusio heikentäisi perustavanlaatuisesti vastaajan oikeusturvaa. Asianajajaliitto huomauttaa, että tuomioistuin voi nykyiselläänkin huomioida oikeudenkäyntikuluja ja palkkiota määrätessään mahdollisen vastaajan tai vastaajan avustajan toimista aiheutuneen selvän viivytyksen oikeudenkäyntiin. Asianajajaliitto pitää myös epäasiallisena ja paikkansa pitämättömänä mietintöön sisällytettyä eduskunnan oikeusasiamiehen varsin spekulatiivista näkemystä, jonka mukaan avustajat pyrkisivät toisinaan tarkoituksellisesti sotkemaan tai viivyttämään oikeudenkäyntiä. Asianajajaliitto toteaa, että asianajalla on velvollisuus parhaan kykynsä mukaan valvoa asiakkaansa etua ja oikeutta aina lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen. 
 
Todistelun ilmoittaminen sanktion uhalla
 
Asianajajaliitto ei kannata ehdotusta. 
 
Rikosasian vastaajan käsitys syytteen teonkuvauksesta ja todistelusta
 
Asianajajaliitto ei kannata ehdotusta. 
 
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus
 
Asianajajaliitto ei kannata ehdotusta. 
 
Pääkäsittelyn ulkopuolella ennakkollisesti tapahtuva todistajan ja asianosaisen kuuleminen 
 
Asianajajaliitto suhtautuu  varovaisen myönteisesti todistajien ennakolliseen kuulemiseen. Asianajajaliitto kuitenkin huomauttaa, että asiassa tulee huomioida myös vastakuulusteluoikeus. 
 
8. Käräjäoikeuksien kokoonpanoja koskevat kehittämisehdotukset
 
Yhden tuomarin kokoonpanon päätösvallan laajentaminen
 
Asianajajaliitto suhtautuu ehdotettuun asiaan myönteisesti ja yhtyy asiassa perustuslakivaliokunnan näkemyksiin. 
 
Lautamiesjärjestelmän tarpeellisuus
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta siitä, että lautamiesjärjestelmän tarpeellisuutta tai järjestelmän lakkauttamista olisi perusteltua selvittää. 
 
9. Kehittämisehdotukset korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja koskevista menettelyistä 
 
Ennakkopätöskysymysmenettely
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta asiassa. 
 
Ns. hyppyvalitusmenettely
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta asiassa.
 
10. Digitalisaatiota ja sähköisiä menetelmiä koskevat kehittämisehdotukset
 
Syyttäjälle ja esitutkintaviranomaiselle yhteinen sähköinen työskentelyalusta
 
Asianajajaliitto kannattaa esitutkintaviranomaisten yhteistyön lisäämistä. 
 
Sähköinen asiointi esitutkinnassa: sähköinen vahvistus rikosilmoituksesta asianomistajalle, esitutkintapäätökset asianosaisille myös sähköisesti ja asianosaisen kuuleminen esitutkinnassa sähköisesti
 
Asianajajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta asiassa.
 
Kuulustelun tallentaminen ja äänitallenteiden käytön lisääminen
 
Asianajajaliitto kannattaa lähtökohtaisesti tallennettujen kuulustelujen käytön lisäämistä. Jatkoselvityksessä voitaneen selvittää tarkempaa tallennusmuotoa ja videon ja pelkän äänitallenteen hyödyntämiseen liittyviä eroja ja eri osapuolten näkemyksiä käyttökelpoisimmasta tallennusmuodosta. 
 
Rikosprosessiketjun viranomaisten järjestelmien tarkastelu ja kehittäminen
 
Asianajajaliitto suhtautuu asiaan myönteisesti. Asiassa on huomioitava myös puolustuksen mahdollisuus saada aineisto haltuunsa. 
 
11. Ehdotusten vaikutukset
 
Lausunnonantajien mahdolliset huomiot ehdotusten taloudellisista tai muista huomioon otettavista vaikutuksista organisaation toimintaan
 
Mietintöön sisältyvillä kehittämisehdotuksilla on pyritty helpottamaan erityisesti esitutkintaviranomaisten työtaakkaa. Kehittämisehdotukset saattavat kuitenkin lisätä avustajien työtä. Toisaalta prosessin sujuvoittaminen vähentänee rikosasioihin liittyvää tyhjäkäyntiä, ja Suomen Asianajajaliitto suhtautuu erittäin myönteisesti esimerkiksi tapoihin vähentää istuntojen peruuttamisia. Ylipäätään Asianajajaliitto katsoo, että työryhmän mietintöön sisältyy huomattava määrä toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. 
 
12. Muut huomiot
 
Muita huomioita työryhmän ehdotuksista
 
Asianajajaliiton näkemyksen mukaan syyttäjävetoinen esitutkinta olisi tehokkain tapa sujuvoittaa rikosprosessia. Erityisesti vaativissa rikosasioissa syyttäjän tulisi toimia tutkinnanjohtajana. 
 
 
Helsingissä 31. päivänä elokuuta 2023
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
 
LAATI
Asianajaja Pekka Ylikoski, Helsinki
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.