Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.4.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu osoitti, ettei turvaamistoimelle ollut enää laillisia edellytyksiä

KKO:2019:34 Turvaamistoimi – Turvaamistoimen peruuttaminen Patentti – Lisäsuojatodistus Markkinaoikeus oli lääkkeen lisäsuojatodistuksen haltijan A Oy:n vaatimuksesta antamallaan turvaamistoimella kieltänyt B Oy:tä muun ohella tarjoamasta ja tuomasta maahan lisäsuojatodistuksessa tarkoitettujen vaikuttavien aineiden yhdistelmää sisältävää rinnakkaislääkettä. Turvaamistoimen voimassa ollessa unionin tuomioistuin antoi lisäsuoja-asetusta koskevan ennakkoratkaisun, jossa tulkittiin lisäsuojatodistuksen pätevyyden edellytyksiä. Ennakkoratkaisupyyntö oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-osoitti-ettei-turvaamistoimelle-ollut-enaa-laillisia-edellytyksia/
10.4.2019 Oikeusuutiset

AOKa: Maahanmuuttoviraston toimintaohje ei perustunut lakiin

Turvapaikanhakijan matkustusasiakirja voidaan ottaa viranomaisen haltuun vain jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Apulaisoikeuskansleri antoi Maahanmuuttovirastolle huomautuksen perustuslain lakisidonnaisuusperiaatteen vastaisesta menettelystä. Kyse oli ohjeistuksesta, joka koski kansainvälistä suojelua hakeneiden hakijoiden passin haltuunottoa. Lisäksi sisäministeriön, Poliisihallituksen, Hämeen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen sekä näiden poliisilaitosten passin haltuunottoon osallistuneiden poliisivirkamiesten huomiota kiinnitettiin perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/aoka-maahanmuuttoviraston-toimintaohje-ei-perustunut-lakiin/
10.10.2018 Oikeusuutiset

Merimiesunionin saarto oli voitu turvaamistoimella määrätä lopetettavaksi

KKO:2018:61 Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi Saarto Suomen Merimies-Unioni SMU ry (Merimiesunioni) oli toimeenpanemallaan saarrolla estänyt vietnamilaisen kauppa-aluksen lastauksen loppuunsaattamisen ja lähdön satamasta. Aluksen omistaja piti saartoa oikeudenvastaisena ja vaati turvaamistoimena, että saarto määrätään sakon uhalla lopetettavaksi. Korkein oikeus katsoi varustamon saattaneen varsin todennäköiseksi, että saarto oli ollut päämäärältään oikeudenvastainen, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/merimiesunionin-saarto-oli-voitu-turvaamistoimella-maarata-lopetettavaksi/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin-2/
1.2.2018 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus turvasi muut teleliittymien tiedot, paitsi ne joita säilytettiin vain viranomaistarpeita varten

Markkinaoikeus: tekijänoikeus – turvaamistoimi – tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen luovuttamismääräys – vakuus … Kuten edellä on todettu, hakijan turvaamistoimivaatimuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne häviävät ajan kulumisen seurauksena. Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n nojalla tietoja on säilytettävä viranomaistarpeita varten yhdeksän kuukautta. Teleoperaattorin omia tarpeita varten tietoja voi säilyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/markkinaoikeus-turvasi-muut-teleliittymien-tiedot-paitsi-ne-joita-sailytettiin-vain-viranomaistarpeita-varten/
29.11.2017 Lausunnot

Lausunto liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnöstä

Dnro 62/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1611/00.04.01./2016, 18.10.2017 LAUSUNTO KOSKIEN LIIKESALAISUUSDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINTÖÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteelleen työryhmän mietintöön sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1 Yleistä Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että liikesalaisuusdirektiivi implementoidaan erillisellä lailla.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-liikesalaisuusdirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-valmistelevan-tyoryhman-mietinnosta/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
12.1.2017 Oikeusuutiset

OM: Uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017 Presidentin esittelyssä huomenna vahvistettavan uuden lain taustalla on eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskeva EU-asetus, jonka soveltaminen alkaa nyt tammikuussa. Uuden menettelyn tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksella parannetaan erityisesti velkojien asemaa rajat ylittävissä tilanteissa. Uusi laki sisältää asetusta täydentävät kansalliset säännökset. Asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/om-uusi-menettely-tehostamaan-rajat-ylittavaa-velkojen-perintaa/