Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2017 Oikeusuutiset

OM: Uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017 Presidentin esittelyssä huomenna vahvistettavan uuden lain taustalla on eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskeva EU-asetus, jonka soveltaminen alkaa nyt tammikuussa. Uuden menettelyn tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksella parannetaan erityisesti velkojien asemaa rajat ylittävissä tilanteissa. Uusi laki sisältää asetusta täydentävät kansalliset säännökset. Asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/om-uusi-menettely-tehostamaan-rajat-ylittavaa-velkojen-perintaa/
2.1.2017 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuteen vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena

Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä 785 asiaa ja ratkaisuja tehtiin 735. Vireillä vuoden lopussa oli 488 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,2 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/markkinaoikeuteen-vuonna-2016-hieman-vahemman-asioita-kuin-edellisena-vuotena/
24.10.2016 Lausunnot

Lausunto Haagin yleissopimuksesta tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Dnro 52/2016 Lausuntopyyntönne: OM 1/851/2016, 28.9.2016 HAAGIN YLEISSOPIMUS TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA Oikeusministeriö on pyytänyt 28.9.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa Haagin yleissopimuksesta tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: 1. Lausunnon kohteena oleva aineisto Lausuntopyynnön kohteena oleva…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lausunto-haagin-yleissopimuksesta-tuomioiden-tunnustamisesta-ja-taytantoonpanosta-siviili-ja-kauppaoikeuden-alalla/
10.3.2016 Oikeusuutiset

KKO äänesti voidaanko turvaamistoimella kieltää laiton lakko

KKO:2016:14 Väliaikainen turvaamistoimi Muutoksenhaku – Kantelu Työehtosopimuksen voimassa ollessa työntekijäjärjestö oli aloittanut lakon työnantaja F:n yrityksessä. F haki käräjäoikeudessa väliaikaista turvaamistoimenpidettä, jolla lakko kielletään. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevin perustein työntekijäjärjestöillä oli oikeudellista tarvetta saada kanteluteitse tutkituksi kysymys väliaikaisen turvaamistoimenpiteen laillisuudesta. Koska lakon kieltävää kieltotuomiota ei voitu antaa käräjäoikeudessa eikä muussakaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kko-aanesti-voidaanko-turvaamistoimella-kieltaa-laiton-lakko/
20.2.2016 Oikeusuutiset

Hakijavakuutta ei voitu palauttaa ennen kun määräaika turvaamistoimen aiheuttamien vahinkojen korvausvaatimukselle oli kulunut.

KKO:2016:9 Ulosottokaari – Ulosottovalitus Turvaamistoimi – Vakuus A ja B vaativat turvaamistoimihakemuksissaan, että C:tä, D:tä ja E:tä kielletään sakon uhalla saartamasta A:n ja B:n alusta. Käräjäoikeus määräsi vastaajia kuulematta väliaikaisen turvaamistoimen. Kihlakunnanvouti päätti turvaamistoimen täytäntöönpanosta ja hyväksyi yhteisen hakijavakuuden määrän. Aluksen poistuttua satamasta A ja B peruuttivat turvaamistoimihakemuksensa. A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/hakijavakuutta-ei-voitu-palauttaa-ennen-kun-maaraaika-turvaamistoimen-aiheuttamien-vahinkojen-korvausvaatimukselle-oli-kulunut/
1.10.2015 Oikeusuutiset

STM:Kuntainfo: Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä?

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä muutettiin joitakin lastensuojelulain säännöksiä. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden 2016 alussa Kiireellinen sijoitus on turvaamistoimi. Sitä tulee käyttää, jos lapsi on välittömässä vaarassa siten, ettei häntä voida turvallisesti jättää kotiin eikä tilannetta voida turvata avohuollon tukitoimien avulla. Välitön vaara voi olla muutakin kuin kuoleman- tai muu fyysinen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/stmkuntainfo-mita-tarkoittaa-valiton-vaara-kiireellisen-sijoituksen-edellytyksena/
2.7.2015 Oikeusuutiset

OM: Uusi EU-asetus tilivarojen turvaamisesta EU-maiden välillä

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevan EU-asetuksen voimaantulon edellyttämistä kansallisista säännöksistä Uuden menettelyn tarkoituksena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksen mukaan velkoja voi hankkia tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräyksen, jolla estetään velallista siirtämästä tai nostamasta varoja EU:n alueella sijaitsevalta pankkitililtä. Turvaamismääräyksen antamisen edellytyksenä on, että ilman sitä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/om-uusi-eu-asetus-tilivarojen-turvaamisesta-eu-maiden-valilla/
27.2.2015 Oikeusuutiset

SM: Ulkomaalaisten säilöönotolle valmistellaan vaihtoehtoja

Sisäministeriössä valmistellaan esitystä uusien säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotosta. Tavoitteena on vähentää erityisesti alaikäisten, perheellisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten säilöönottoa. Hankkeessa selvitetään asuinpaikkaa koskevia velvoitteita ja sähköistä valvontaa säilöönoton vaihtoehtoina Nyt asetettu hanke perustuu joulukuussa 2014 valmistuneeseen selvitykseen säilöönoton vaihtoehdoista. Säilöönotto on yksi ulkomaalaislain mukaisista turvaamistoimista, joiden tarkoituksena on helpottaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/sm-ulkomaalaisten-sailoonotolle-valmistellaan-vaihtoehtoja/
18.12.2014 Oikeusuutiset

SM: Selvitys kartoittaa säilöönoton vaihtoehtoja

Sisäministeriön selvitys ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista on valmistunut. Selvitys liittyy säilöönottoa koskevaan hallituksen esitykseen, joka annettiin eduskunnalle syyskuussa 2014 Valtioneuvosto totesi käsittelyn yhteydessä, että tavoitteena on laajentaa säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia yksintulleita alaikäisiä. Selvityksessä tarkastellaan ulkomaalaislain mukaisten turvaamistoimien nykytilannetta Suomessa, vertaillaan kansainvälisiä käytäntöjä ja esitetään neljä toimenpidettä säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/sm-selvitys-kartoittaa-sailoonoton-vaihtoehtoja/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Henkivakuutusta ei voitu ulosmitata, vaikka se oli otettu vakuustakavarikkoon ennen ulosmittauskiellon syntymistä

KKO:2013:24 Ulosottokaari – Ulosmittaus Turvaamistoimi Henkivakuutus A:n 4.7.1997 ottama henkivakuutus ulosmitattiin 16.4.2010 rikokseen perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa koskevan tuomion perusteella. Koska vakuutuksen ottamisesta oli ulosmittausta toimitettaessa kulunut enemmän kuin 10 vuotta, sitä ei olisi vakuutussopimuslain 54 §:n 1 momentin 1 kohdan (543/1994) mukaan saanut ulosmitata. Merkitystä ei ollut sillä, että henkivakuutus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/henkivakuutusta-ei-voitu-ulosmitata-vaikka-se-oli-otettu-vakuustakavarikkoon-ennen-ulosmittauskiellon-syntymista/