Generic filters
Exact matches only
19.6.2019 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua luxemburgilaisen sijoitusrahaston tuotto-osuuksien verotuksesta

KHO:2019:80 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja – SICAV-sijoitusrahasto – UCITS-rahasto – Tuotto-osuus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Pääomien vapaa liikkuvuus Suomessa asuva luonnollinen henkilö E oli sijoittanut luxemburgilaiseen sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY (UCITS-direktiivi) mukaan toimivan yhtiöjärjestyksen nojalla perustetun SICAV-rahaston S-alarahastoon. E:n sijoitukset kohdistuivat SICAV-rahaston S-alarahaston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-luxemburgilaisen-sijoitusrahaston-tuotto-osuuksien-verotuksesta/
21.3.2018 Oikeusuutiset

Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva lääkäriyhtiön toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin keinotekoinen

KHO:2018:40 Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö A oli ollut C Oy:n osakkeenomistaja, ja C Oy oli ollut B Ky:n vastuunalainen yhtiömies. Lääkärien pääsääntöisesti itse omistamat osakeyhtiöt olivat toimineet B Ky:n vastuunalaisina yhtiömiehinä. Kullekin vastuunalaiselle yhtiömiehelle oli B Ky:ssä perustettu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kommandiittiyhtion-kayttoon-perustuva-laakariyhtion-toimintamalli-oli-liiketaloudellisilta-perusteiltaan-suhteellisen-ohut-ja-osin-keinotekoinen/
9.1.2018 Oikeusuutiset

Verohallinnolta ohje: Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa

Kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Kirjanpito ja tuloverotus yhtenäistyvät. Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Yleisohjeen myötä kirjanpito ja tuloverotus yhtenäistyvät, kun kirjanpidossa pääsääntöisenä menetelmänä noudatetaan verotuksessa sovellettua käsittelytapaa. Perustajaurakoinnin verotus säilyy siten ennallaan, mutta kirjanpidossa hyväksytään kirjanpitolautakunnan aiemmasta ohjeistuksesta poiketen perustajaurakoitsijan ja kohdeyhtiön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/verohallinnolta-ohje-perustajaurakointiliiketoiminta-verotuksessa/
20.12.2017 Oikeusuutiset

KHO:n ennakkopäätös kapitalisaatiosopimuksen arvosta perintöverotuksessa

KHO:2017:195 Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto A:n jäämistöomaisuuteen oli muun ohessa kuulunut Henkivakuutusosakeyhtiö B:n myöntämä sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus. A oli elinaikanaan maksanut sopimuksen perusteella vakuutusmaksuja 1 488 323,57 euroa. Sopimuksen mukaisille sijoituksille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/khon-ennakkopaatos-kapitalisaatiosopimuksen-arvosta-perintoverotuksessa/
5.7.2017 Oikeusuutiset

Verovelvolliselle annettiin luottamuksensuojaa. Apurahoja ei ollut ilmoitettu kun ne aiemmin oli katsottu verovapaiksi.

KHO:2017:116 Tuloverotus – Verotusmenettely – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Sovellettava säännös – Luottamuksensuoja – Viranomaisen noudattama käytäntö A oli saanut sukurahastolta opintojaan varten apurahoja, jotka A oli ilmoittanut valituksenalaisia verovuosia 2011 ja 2012 edeltävinä kahtena peräkkäisenä verovuotena veroilmoituksillaan lisäämällä niiden määrät saamiensa esitäytettyjen veroilmoitusten veronalaisia tuloja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/verovelvolliselle-annettiin-luottamuksensuojaa-apurahoja-ei-ollut-ilmoitettu-kun-ne-aiemmin-oli-katsottu-verovapaiksi/
29.12.2016 Oikeusuutiset

Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutusta verotettiin luovutusvoittona

KHO:2016:219 Tuloverotus – Omien osakkaiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö A oli osakkaana lääkärien omistamassa X Oy:ssä, jossa kullekin osakkaalle laskettiin tulospiste, jonka tuottoina olivat muun muassa osakkaan aikaansaama liikevaihto ja muut tuotot ja kuluina muun muassa osakkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/laakariyhtion-osakkeiden-luovutusta-verotettiin-luovutusvoittona/
25.10.2016 Oikeusuutiset

Veronsaajan valituksen vireilletulohetki oli epäselvä. Kun hallinto-oikeus ei ollut asiaa tutkinut, KHO katsoi valituksen myöhästyneen

KHO:2016:158 Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen päättyi 31.12.2010. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön verovelvollisen verotuksesta tekemä oikaisuvaatimus oli päivätty 30.12.2010 ja leimattu saapuneeksi yritysverotoimistoon samana päivänä eli laissa säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen vireilletulo oli kirjattu Verohallinnon tietojärjestelmään kuitenkin vasta 5.1.2011. Verovelvollisen asiamiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/veronsaajan-valituksen-vireilletulohetki-oli-epaselva-kun-hallinto-oikeus-ei-ollut-asiaa-tutkinut-kho-katsoi-valituksen-myohastyneen/
1.4.2016 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja johti osakeluovutuksen verovapauteen

Helsingin HAO: Tuloverotus – Elinkeinotoiminta – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys – Luottamuksensuoja – Verotuspäätös A oli vuodesta 2007 omistanut koko B Oy:n osakekannan. B Oy omisti 15 prosenttia X Oy:n osakkeista, jotka se oli hankkinut 7.12.2007, ja sen toiminta muodostui X Oy:n osakkeiden sekä yhden kiinteistöyhtiön osakkeiden omistamisesta. B Oy:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/luottamuksensuoja-johti-osakeluovutuksen-verovapauteen/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä Tuloverotusta koskevia muutoksia Asteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alaraja alennettaisiin nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloveroasteikko vuodelle 2016 Verotettava ansiotulo, euroa   Vero alarajan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-hallitus-esittaa-muutoksia-verolakeihin/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Verotuksessa käyttöön niin sanottua tehokasta katumista koskevat säännökset

Vuoden 2016 talousarvioesityksien yhteydessä hallitus on antanut lakiesityksen, joka sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Sääntelyn tavoitteena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneet tiedot ja siten lisätä verotuloja hallinnollisesti kevyemmällä menettelyllä Samalla aiemmin verotuksen ulkopuolella olleet tulot ja varat tulisivat verotuksen piiriin Suomessa myös tulevina vuosina. Taustalla…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-verotuksessa-kayttoon-niin-sanottua-tehokasta-katumista-koskevat-saannokset/