Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva lääkäriyhtiön toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin keinotekoinen

21.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:40

Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö

A oli ollut C Oy:n
osakkeenomistaja, ja C Oy oli ollut B Ky:n vastuunalainen yhtiömies.
Lääkärien pääsääntöisesti itse omistamat osakeyhtiöt olivat toimineet B
Ky:n vastuunalaisina yhtiömiehinä. Kullekin vastuunalaiselle
yhtiömiehelle oli B Ky:ssä perustettu oma tulosyksikkönsä, jonka
liikevaihto oli muodostunut kunkin lääkäriosakkaan, A mukaan lukien,
suorittaman työn perusteella. B Ky:ssä toimitetun verotarkastuksen
havaintojen perusteella A:n ansiotuloihin oli tuloverolain 33 b §:n 3
momentin ja verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n nojalla lisätty B
Ky:stä vastuunalaiselle yhtiömiehelle C Oy:lle jaettu tulo-osuus
työpanososingon luontoisena tulona.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että osuus B Ky:n voitosta kertyisi A:lle
osinkotulona ilman työpanososinkoihin liittyviä veroseuraamuksia, jos
esillä olevaa voittoa A:lle saakka jaettuna verotettaisiin
omistusrakenteen yksityisoikeudelliseen muotoon lähtökohtaisesti
liittyvien veroseuraamusten mukaisesti. Tällainen lopputulos oli
katsottava tuloverolain 33 b § 3 momentin näkökulmasta lain tarkoituksen
vastaiseksi veroeduksi, vaikka esillä oleva tilanne ei kuulunutkaan
tuloverolain 33 b §:n 3 momentin sanamuodon mukaiseen soveltamisalaan.
Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva toimintamalli oli
liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin
keinotekoinen, kun otettiin huomioon, että toimintamallilla saavutettava
hyöty liittyi lähinnä A:lle kertyvän voitonjaon verotukseen.
Toimintamalli ei siten kokonaisuutena arvioiden vastannut asian
varsinaista luonnetta ja tarkoitusta, minkä vuoksi B Ky:n
vastuunalaiselle yhtiömiehelle C Oy:lle kuuluva osuus kommandiittiyhtiön
voitosta oli tullut verottaa yhtiön osakkeenomistajan A:n työpanokseen
perustuvana tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettuna tulona.
Verovuosi 2010. Äänestys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments