KHO:n ennakkopäätös kapitalisaatiosopimuksen arvosta perintöverotuksessa

20.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:195

Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto

A:n jäämistöomaisuuteen oli muun
ohessa kuulunut Henkivakuutusosakeyhtiö B:n myöntämä
sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus. A oli elinaikanaan maksanut
sopimuksen perusteella vakuutusmaksuja 1 488 323,57 euroa. Sopimuksen
mukaisille sijoituksille laskettavissa ollut tuotto oli A:n
kuolinpäivänä ollut 609 953,31 euroa ja takaisinostoarvo 2 098 276,88
euroa.

Verohallinto oli A:n kuolinpesän hakemusten
johdosta antanut perintöverotusta koskevan ennakkoratkaisun, jonka
mukaan kapitalisaatiosopimuksen arvona A:n jälkeen toimitettavassa
perintöverotuksessa oli pidettävä sen takaisinostoarvoa vähennettynä
sopimuksen tuoton perusteella laskettavissa olevalla tuloverovelalla eli
1 897 892,29 euroa. Verohallinto oli tuloverotusta koskevana
ennakkoratkaisuna lausunut, että sopimuksen pääoman arvona pidetään sen
säästöä eli 1 488 323,57 euroa takaisinostohetkellä. Takaisinostoarvon
pääoman ylittävästä osasta muodostuu sopimuksesta kertynyt tuotto, joka
verotetaan omistajan muuna pääomatulona. Hallinto-oikeus oli hylännyt
A:n kuolinpesän ennakkoratkaisuja koskevat valitukset.

Korkein
hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätökset ja Verohallinnon
antamat ennakkoratkaisut sekä lausui uutena perintöverotusta koskevana
ennakkoratkaisuna, että sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen
käypänä arvona perintöverotuksessa oli pidettävä sen takaisinostoarvoa
perinnönjättäjän kuolinhetkellä. A:n kuolinhetkellä sopimuksen
mukaisille sijoituksille laskettavissa olevan tuoton perusteella
määritettävissä olevaa tuloverovelkaa ei siten vähennetty sopimuksen
takaisinostoarvosta.

Korkein hallinto-oikeus lausui uutena
tuloverotusta koskevana ennakkoratkaisuna, että veronalaista tuottoa
laskettaessa verovelvollisen sijoittamana pääomana oli pidettävä A:n
jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa vahvistettua
sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen käypää arvoa, jos
kuolinpesä tai perillinen osti kapitalisaatiosopimuksen takaisin.
Verovelvollisen saamana veronalaisena muuna pääomatulona oli pidettävä
tämän arvon ylittävää osaa sopimuksen perusteella hänelle maksettavasta
määrästä. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2015.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments