KHO pyytää ennakkoratkaisua luxemburgilaisen sijoitusrahaston tuotto-osuuksien verotuksesta

19.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:80 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja – SICAV-sijoitusrahasto – UCITS-rahasto – Tuotto-osuus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Pääomien vapaa liikkuvuus

Suomessa asuva luonnollinen henkilö E oli sijoittanut luxemburgilaiseen sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY (UCITS-direktiivi) mukaan toimivan yhtiöjärjestyksen nojalla perustetun SICAV-rahaston S-alarahastoon. E:n sijoitukset kohdistuivat SICAV-rahaston S-alarahaston D-osuuslajiin, joka oli niin sanottu tuotto-osuus, jolle kertynyt tuotto maksettiin vuosittain sijoittajille. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko E:n rahastolta saama tuotto kokonaan ansiotuloa.

Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT 267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön:

1. Onko SEUT 63 ja 65 artiklaa tulkittava siten, että ne muodostavat esteen sellaiselle kansalliselle tulkinnalle, jonka perusteella Suomessa asuvan luonnollisen henkilön toisessa unionin jäsenvaltiossa asuvalta sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY mukaiselta yhtiöjärjestyksen nojalla perustetulta yhteissijoitusyritykseltä (sijoitusyhtiömuotoinen UCITS-rahasto) saamaa tuloa ei tuloverotuksessa rinnasteta saman direktiivin mukaiselta sopimusoikeudellisten säännösten nojalla perustetulta suomalaiselta sijoitusrahastolta (sopimusperusteinen UCITS-rahasto) saatuun tuloon sen tähden, ettei toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan yhteissijoitusyrityksen oikeudellinen muoto vastaa kansallista sijoitusrahaston oikeudellista rakennetta.

Keskusverolautakunnan tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Avainsanat