Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.11.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kuluttajan puhelinasioinnin tarjoamisesta maksullisesta puhelinnumerosta

Kuluttajansuoja-asia; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukainen ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle   Asiassa on arvioitavana se, onko MiGame Oy menetellyt tehtyyn kulutushyödykesopimukseen liittyvään puhelinasiointiin käytettävissä olevan maksullisen valtakunnallisen palvelunumeron ilmoittamisessa kuluttajia suojaavien säännösten vastaisesti ja onko menettelyn jatkaminen tai uudistaminen kiellettävä. Asiassa on erityisesti kysymys siitä, miten kuluttajan oikeuksista,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/markkinaoikeus-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-kuluttajan-puhelinasioinnin-tarjoamisesta-maksullisesta-puhelinnumerosta/
29.10.2020 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua psykoterapeutin ammattinimikkeen käytöstä

KHO:2020:109 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Ammattipätevyysdirektiivi – Terveydenhuollon ammattihenkilö – Oikeus käyttää ammattinimikettä – Psykoterapeutti A oli hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä. Hän oli liittänyt hakemukseensa muun ohella Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan yliopiston myöntämän tutkintotodistuksen. Valvira oli päätöksellään hylännyt A:n hakemuksen, koska Valvira…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-psykoterapeutin-ammattinimikkeen-kaytosta/
20.5.2020 Oikeusuutiset

KHO pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua pienpanimoiden valmisteverosta

KHO:2020:55 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Pienpanimoalennus – Yhteisverotus – Rakennedirektiivi – Kansallinen täytäntöönpano – Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan välitön oikeusvaikutus Tulli oli määrännyt A Oy:n maksettavaksi alkoholijuomaveroa katsoen, että yhtiöllä ei ollut oikeutta pienpanimoille säädettyyn alennettuun alkoholijuomaveron määrään, koska yhtiötä ei ollut pidettävä alkoholi- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/kho-pyytaa-unionin-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-pienpanimoiden-valmisteverosta/
24.1.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu KHO:n esittämään pyyntöön kuluttaja-asiakkaan asemasta sähkömarkkinoilla

EU-tuomioistuin: Ennakkoratkaisupyyntö – Sähkön sisämarkkinat – Direktiivi 2009/72/EY – 3 artikla – Kuluttajansuoja – 37 artikla – Sääntelyviranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet – Riitojenratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella – Osapuolen käsite – Oikeus muutoksenhakuun sääntelyviranomaisen päätöksestä – Kotitalousasiakkaan valitus sähkön jakeluverkon haltijayhtiöstä 15      Kotitalousasiakas A teki sähkönsiirtosopimuksen jakeluverkonhaltijana olleen yrityksen, nykyisin Caruna, kanssa. Hän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-khon-esittamaan-pyyntoon-kuluttaja-asiakkaan-asemasta-sahkomarkkinoilla/
26.8.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioituimen ennakkoratkaisun pyytämättä jättäminen voi olla oikeudenkäyntivirhe, väylämaksutapauksessa tarvetta sellaisen pyytämiseen ei ollut

KKO:2019:70 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Euroopan unionin oikeus – Tehokkuusperiaate – Euroopan unionin tuomioistuin – Ennakkoratkaisupyyntö Yhtiöt olivat vaatineet Suomen valtiolta vahingonkorvausta niiltä Euroopan unionin oikeuden vastaisesti perityistä väylämaksuista. Korkein oikeus oli tuomiossaan hylännyt vaatimukset vanhentuneina. Yhtiöt vaativat kantelussaan tuomiota poistettavaksi, koska asiaa ei olisi saanut ratkaista pyytämättä unionin tuomioistuimelta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/eu-tuomioituimen-ennakkoratkaisun-pyytamatta-jattaminen-voi-olla-oikeudenkayntivirhe-vaylamaksutapauksessa-tarvetta-sellaisen-pyytamiseen-ei-ollut/
31.7.2019 Oikeusuutiset

Kraftwerk voitti tekijänoikeusriidan EU-tuomioistuimessa

Pelham ym. C-476/17 Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – Samplaaminen (sampling) – 2 artiklan c alakohta – Äänitteiden tuottaja – Kappaleenvalmistusoikeus – ”Osittainen” kappaleenvalmistus – 5 artiklan 2 ja 3 kohta – Poikkeukset ja rajoitukset – Ulottuvuus –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/kraftwerk-voitti-tekijanoikeusriidan-eu-tuomioistuimessa/
19.6.2019 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua luxemburgilaisen sijoitusrahaston tuotto-osuuksien verotuksesta

KHO:2019:80 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja – SICAV-sijoitusrahasto – UCITS-rahasto – Tuotto-osuus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Pääomien vapaa liikkuvuus Suomessa asuva luonnollinen henkilö E oli sijoittanut luxemburgilaiseen sijoitusrahastodirektiivin 2009/65/EY (UCITS-direktiivi) mukaan toimivan yhtiöjärjestyksen nojalla perustetun SICAV-rahaston S-alarahastoon. E:n sijoitukset kohdistuivat SICAV-rahaston S-alarahaston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-luxemburgilaisen-sijoitusrahaston-tuotto-osuuksien-verotuksesta/
10.6.2019 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta kartelliasian seuraamusmaksun määräajasta

KHO:2019:74 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kilpailuasia – Seuraamusmaksuesityksen määräaika – Seuraamusmaksuesityksen vanhentuminen – Kilpailurikkomuksen keston määräytyminen – Epäilty tarjouskartelli voimajohtourakoinnissa – Urakkatarjous – Urakkasopimus – Urakkasopimusvelvoitteiden täyttäminen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko Kilpailu- ja kuluttajavirasto tehnyt seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle määräajassa. Asian arvioinnin kannalta oli olennaista, mihin saakka kilpailijoiden kesken yhtenä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-eu-tuomioistuimelta-kartelliasian-seuraamusmaksun-maaraajasta/
11.4.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu osoitti, ettei turvaamistoimelle ollut enää laillisia edellytyksiä

KKO:2019:34 Turvaamistoimi – Turvaamistoimen peruuttaminen Patentti – Lisäsuojatodistus Markkinaoikeus oli lääkkeen lisäsuojatodistuksen haltijan A Oy:n vaatimuksesta antamallaan turvaamistoimella kieltänyt B Oy:tä muun ohella tarjoamasta ja tuomasta maahan lisäsuojatodistuksessa tarkoitettujen vaikuttavien aineiden yhdistelmää sisältävää rinnakkaislääkettä. Turvaamistoimen voimassa ollessa unionin tuomioistuin antoi lisäsuoja-asetusta koskevan ennakkoratkaisun, jossa tulkittiin lisäsuojatodistuksen pätevyyden edellytyksiä. Ennakkoratkaisupyyntö oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-osoitti-ettei-turvaamistoimelle-ollut-enaa-laillisia-edellytyksia/
13.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Maahanmuuttopolitiikka – Oikeus perheenyhdistämiseen – Direktiivi 2003/86/EY – Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen – 3 artiklan 2 kohdan c alakohta – Toissijaista suojelua saavien henkilöiden jääminen soveltamisalan ulkopuolelle – Perheenyhdistämistä koskevan oikeuden ulottaminen kansallisessa oikeudessa koskemaan kyseisiä henkilöitä – Unionin tuomioistuimen toimivalta –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-maahanmuuttopolitiikkaa-koskevassa-asiassa/